הסכם עבודה פרילנסר – ללא יחסי עובד מעביד

פרילנסר הסכם עבודה זכויות וחובות

בהמשך דוגמא להסכם עבודה לפרילנסר – ללא יחסי עובד מעביד.

הסכם מסוג זה חשוב וכדאי לא לערוך לבד, אלא לעשות זאת בסיוע של עורך דין לענייני עבודה.

מעסיק שמעוניין לשקול העסקת פרילנסר, צריך לזכור שחתימה על חוזה מעין זה במקרים רבים לא תגן עליו באופן מלא מתביעה עתידית מצד הפרילנסר, אף אם בהסכם נכתב שאין יחסי עובד מעביד. משרדנו מייצג מעסיקים רבים בנושא זה, ובאותם מקרים אנו מאתרים פתרונות יצירתיים על-מנת להתגבר על הבעיתיות הגלומה בעניין.

העובד הפרילנסר צריך לבחון את הוראות החוזה על מנת להגן על זכויותיו שלו.

ראו בהמשך דוגמא להסכם פרילנסר, שיכול להתאים כהסכם סוכן מכירות עצמאי או כל תפקיד אחר. עם-זאת, יש כמובן להתאים את הנוסח לכל מקרה באופן פרטני, באמצעות סיוע של עורך דין דיני עבודה.

צפו בעורך דין אורי שאבי מסביר על תביעות בנושא יחסי עובד מעביד: 

הסכם עבודה פרילנסר – ללא יחסי עובד מעביד

שנחתם בתל אביב, ביום ___________

בין
החברה
(להלן: "המזמין")

לבין
__________________ (ת"ז _________)
מרחוב __________________
(להלן: "נותן השירות")

והואיל   והמזמין מנהל עסק ___________;

והואיל   ונותן השירות והוא מעוניין לתת משרותיו למזמין;

והואיל   והצדדים מבקשים להסדיר באמצעות הסכם זה את תנאי ההתקשרות ו/או את ההסדרים הכספיים ביניהם, כמפורט להלן בגוף ההסכם;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1.         מבוא

א.         המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו והצדדים מאשרים נכונות האמור בו.

ב.         כותרות חוזה זה נועדו לשם הנוחות בלבד, ולא ישמשו לפרשנות תוכן סעיפיו.

2.         הגדרת החוזה

א.         חוזה זה מהווה הסכם קבלני למתן שירותים, ובתור שכזה הינו מסדיר באופן בלעדי את כל תנאי ההתקשרות בקשר למתן השירותים וכל הכרוך בכך.

ב.       חוזה זה ממצה את היחסים המשפטיים בין הצדדים והוא בא במקום כל חוזה, הסדר, הסכם, משא ומתן, חילופי דברים, הבנה, התחייבות או מצג אשר היו, אם היו, בין בכתב ובין בעל פה, בין הצדדים לפני חתימת חוזה זה.

3.         הצהרותיו והתחייבויותיו של נותן השירות

א. נותן השירות מצהיר בזאת כי ידועים לו דרישות התפקיד והכישורים הנדרשים לשם ביצוע תפקידו וכי יש לו את הידע, הכישורים, הניסיון והמיומנות לצורך מילוי תפקידו הנ"ל על הצד הטוב ביותר, ולשביעות רצון המזמין וכי אין כל מניעה חוזית ו/או משפטית להתקשרותו בחוזה זה ו/או למילוי תפקידו על הצד הטוב ביותר.

ב. לנותן השירות אין מניעה לתת שירות לגורמים אחרים, ובלבד שהם לא מתחרים במזמין באופן כלשהו.

ג. נותן השירות יעמוד בנהלי החברה בהתאם לנספח נהלים שמצורף להסכם זה, ואשר יעודכן מעת לעת.

ד. נותן השירות מתחייב לבטח את שכרו בביטוח אבדן כושר עבודה או קרן פנסיונית הכוללת מרכיב אבדן כושר עבודה. החובה לפי סעיף זה היא עד השכר הממוצע במשק (כ-10,000 ₪). המזמין יהא רשאי לקבל לידיו אסמכתאות מעת לעת לוודא את קיומו של הביטוח.

4.         תקופת החוזה והפסקתו

א. חוזה זה הוא לתקופה בלתי מוגבלת.

ב. כל אחד מהצדדים רשאי להפסיק את ההתקשרות בהודעה בכתב של 14 ימים מראש. לאחר שנת עבודה ההודעה תהא בת חודש ימים. הפרה של סעיף זה תקנה פיצוי מוסכם בשיעור השכר של פרק הזמן המוסכם.

5.         התמורה הכספית

א. בתמורה למילוי התחייבויותיו של נותן השירות בחוזה זה, תשולם לו תמורה כספית כמפורט להלן:

 

ידוע לי כי אם אבחר לעבוד כפרילנסר לא אוכל לבוא בדרישה בעתיד לקבל זכויות סוציאליות של עובד.

אני מצהיר כי הסיבות בגללן בחרתי לעבוד כפרילנסר הן:

(1) _____________

(2) ________________

ב. התמורה המפורטת לעיל, מהווה תמורה מלאה סופית וכוללת בגין שירותי נותן השירות והוא לא יהא זכאי לקבל כל תמורה או תשלום נוסף מכל סוג או מין שהוא. יובהר, עובד שכיר יהא זכאי לגמול שעות נוספות כדין, בגין השעות שהן מעל 8.5 שעות עבודה נטו ביום. בגין שעות אלה לא יופרשו תשלומים לזכויות סוציאליות.

ג. יובהר בעניין זה, כי לנותן השירות ניתנה אפשרות לעבוד כשכיר כנגד תלוש שכר. ככל שהוא סירב, הרי שאם תבוא בעתיד טענה או תביעה מצדו של נותן השירות לתשלום זכות סוציאליות כלשהי כעובד שכיר, יש לראות בתשלומים שקיבל כתשלומים שכוללים את מלוא הזכויות – ובפרט נסיעות ודמי הבראה – וממילא יש לראות בפער התמורה העודף שקיבל כנותן שירות ככזה שיש לקזזו עם הזכויות שהיה זכאי להם, לו יקבע שהוא זכאי.

6.         סודיות ואי-תחרות

א. נותן השירות מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע עסקי שהגיע אליו במסגרת עבודתו עם המזמין, ובכלל זה: רשימות ושמות לקוחות, מתכונים, מצגות, מידע מקצועי, מחירונים וכו'. נותן השירות ישמור בסודיות מלאה כל מידע כאמור שיגיע לידיו, ולא יעשה בו שימוש בעצמו או על-ידי אדם אחר כלשהו.

ב. נותן השירות לא יפנה ללקוחות המזמין במשך 14 חודשים לפחות ממועד סיום ההתקשרות לפי הסכם זה, בהצעה כלשהי שמתחרה או עלולה להתחרות במזמין, ואף לא יסכים להצעה כזו אף אם הפניה היא מצדו של הלקוח.

ולראיה באנו על החתום, בתל אביב:

           __________________                                                      __________________
                        המזמין                                                                            נותן השירות

לשיחת ייעוץ ללא התחייבות

אנא מלאו את הפרטים, ועו"ד יחזור אליכם בהקדם האפשרי

דילוג לתוכן