עורך דין לעריכת חוזה עבודה

עורך דין שהוא בעל ידע לעריכת חוזה עבודה הוא למעשה עורך דין לדיני עבודה. כיום מאוד חשוב למעסיק להחתים עובד על חוזה עבודה או הסכם עבודה המגדיר את תנאי העבודה של העובד, ואת ההתחייבויות של העובד. חוזה בין הצדדים עשוי להגן על המעסיק אם תתעורר מחלוקת בתנאי העבודה של העובד, וכן מגן על האינטרסים של העובד ועל הזכויות שלו. לכל מעסיק ולכל סוג עבודה תנאים שונים ולכן חשוב להוועץ בעורך-דין לצורך עריכת חוזה מתאים.

▪ חקירות של משרד הכלכלה »

▪ בדיקת תקינות תלושי שכר »

כללים לעריכת חוזה עבודה

ישנה חשיבות שלא להכליל בחוזה העבודה סעיפים בלתי חוקיים. זאת, הן על-מנת שהמעביד לא יסתמך על סעיפים אלה אשר תוקפם עשוי להשלל על-ידי בית-הדין לעבודה, והן על-מנת שלא לפעול באופן בלתי חוקי או בלתי תקין מול העובד. פעולה בלתי חוקית עשויה לגרור תביעה מצדו של העובד או קנס במקרה של חקירה של משרד הכלכלה.

למשל, חוזים המטילים קנסות גבוהים על העובד במקרה של התפטרות או הפרת החוזה וחוזים שמגבילים את העיסוק של העובד לאחר סיום עבודתו באופן בלתי סביר ובניגוד לחוק.

במיוחד, כאשר מעסיק מגייס לשורותיו "פרילנסר" שהוא למעשה משמש כעובד קבוע לכל דבר ועניין, ישנה חשיבות לבדוק האם בין הצדדים מתקיימים למעשה יחסי עובד מעביד. במקרה זה יש לבדוק עם עורך-דין האם המעביד עלול להיות חשוף לתביעה עתידית מצד אותו "פרלינסר" לתשלום פיצויי פיטורים וזכויות נוספות. בכל מקרה, יש להחתים את ה"פרלינסר" על חוזה מתאים שעשוי למנוע תביעה עתידית. אחד הסעיפים החשובים שצריכים להופיע בהסכם, הוא סעיף שבו מצהיר הפרילנסר על כך שהוא זה שבחר שלא לעבוד כעובד שכיר.

במקרה שהמעביד בוחר שלא להחתים על חוזה, ישנה חובה מינימלית למסור לעובד הודעה על תנאי עבודה.

עובד זר יש חובה להחתים על חוזה שנערך בשפתו של העובד.

דוגמה לחוזה עבודה

 
או השאר פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם

שנחתם בתל אביב, ביום 1/1/2019

בין:
חברת אב בניה בע"מ (ח"פ 123456789)
מרחוב אבן ספיר 12 תל אביב
(להלן: "החברה")

לבין:
משה כהן
(להלן: "העובד")

הואיל         והחברה מפעילה עסק לבניה;

והואיל        והחברה מעוניינת בעובד לתפקיד של מנהל עבודה;

והואיל        והעובד מצהיר כי הינו בעל הידע, הנסיון וההשכלה לשמש בתפקיד האמור;

והואיל        והצדדים מבקשים להסדיר באמצעות הסכם זה את תנאי ההתקשרות ו/או את ההסדרים הכספיים ביניהם ו/או את העסקת העובד על-ידי החברה, כמפורט להלן בגוף ההסכם;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

א. הגדרת החוזה

חוזה זה הינו אישי ומיוחד, ובתור שכזה הוא מסדיר באופן בלעדי את היחסים בין החברה לבין העובד. כל תנאי העסקתו של העובד, זכויותיו מאת החברה וחובותיו כלפיה, יהיו רק כפי המוגדר בחוזה זה, ­וככל שלא הוגדרו יהיו על-פי דין.

חוזה זה ממצה את היחסים המשפטיים בין הצדדים והוא בא במקום כל חוזה, הסדר, הסכם ומשא ומתן אם היו, בין בכתב ובין בעל פה, בין הצדדים לפני חתימת חוזה זה.

חוזה זה הינו חוזה אישי ולכן הסכמים קיבוציים כלליים או מיוחדים, על נספחיהם וכן הסכמים או הסדרים אחרים הנעשים מדי פעם בין מעסיקים לבין ההסתדרות הכללית ו/או הסכמים בין החברה לבין עובדים אחרים שלה, נוהג או מנהג, לא יחולו על העובד.

ב. הצהרותיו של העובד והתחייבויותיו

העובד מצהיר בזאת כי ידועים לו דרישות התפקיד והכישורים הנדרשים לשם ביצוע תפקידו בחברה וכי יש לו את הידע, הכישורים, הניסיון והמיומנות לצורך מילוי תפקידו על הצד הטוב ביותר וכי אין כל מניעה חוזית ו/או משפטית להתקשרותו בחוזה זה ו/או למילוי תפקידו על הצד הטוב ביותר.

העובד מצהיר כי לא הואשם ו/או הורשע בעבירה פלילית כלשהי ומעולם לא נפתח נגדו תיק פלילי במשטרה.

העובד מתחייב כדלקמן:

למלא תפקידו בחריצות, בנאמנות ובמסירות תוך ניצול מלוא ידיעותיו, כושרו וניסיונו, ולפעול כמיטב יכולתו לתועלת החברה ולהימנע מכל מעשה ו/או מחדל העלול לפגוע בחברה או בשמה הטוב.

לציית להוראות החברה ומנהליה, הנוגעות לאופן ביצוע העבודה, סדרי העבודה, המשמעת וההתנהגות המקובלים בחברה.

העובד מתחייב להחתים כרטיס נוכחות בעת הגעתו לעבודה ובעת עזיבתו אותה בהתאם ובכפוף לנהלים בחברה, כפי שתורה לו הנהלת החברה.

ג. תקופת החוזה והפסקתו

חוזה זה יכנס לתוקף ביום 1/1/2019, מועד תחילת עבודתו של העובד בחברה.

החברה תהא רשאית להפסיק את עבודת העובד אצלה בכל עת, ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי – ובלבד שתינתן לעובד הודעה על כך על פי הקבוע בחוק.

על אף כל האמור לעיל, החברה תהיה רשאית לסיים את עבודתו של העובד בחברה לאלתר וללא תשלום הודעה מוקדמת ו/או פדיון הודעה מוקדמת תוך שלילת פיצויי פיטורין, בכל אחד מהמקרים הבאים:

הפר העובד חוזה זה בהפרה יסודית.

במקרה שהעובד ביצע מעשה ו/או מחדל שיש בהם הפרה של חובות האמון של העובד כלפי החברה ו/או מעילה בכספי החברה ו/או פגיעה בטוהר המידות ו/או עבירה פלילית.

נסיבות אחרות בהן ניתן על פי הדין הנוהג בישראל, לשלול מהעובד את פיצויי הפיטורין או דמי הודעה מוקדמת.

העובד יהיה רשאי להפסיק את עבודתו בחברה בכל עת ועל-פי שיקול דעתו הבלעדי, ובלבד שייתן לחברה הודעה מוקדמת על פי החוק.

במקרה בו העובד לא ייתן הודעה מוקדמת כאמור לעיל, ישלם העובד לחברה פיצוי בסכום השווה למשכורת שהיה מקבל עבור תקופת ההודעה המוקדמת שלא עמד בה. החברה תהא רשאית לנכות ו/או לקזז מכל תשלום אשר יהיה עליה לשלם לעובד את סכום הפיצוי הנ"ל.

ד. שכר עבודה וזכויות נילוות

בתמורה למילוי התחייבויותיו של העובד, ישולמו לעובד שכר ותנאים (להלן: "המשכורת") כמפורט להלן:

שכר-יסוד בסך של 10,000 ₪, ברוטו, בחודש;

דמי נסיעות בסך 500 ₪ לחודש, בהתאם לעלות כרטיס "חופשי-חודשי";

חופשה שנתית, על-פי הדין;

דמי הבראה, על-פי הדין;

גמול גלובאלי עבור עבודה בשעות נוספות ובימי מנוחה בסך של 1,500 ₪, ברוטו לחודש.

העובד מצהיר ומסכים לכך שתפקידו מהווה תפקיד ניהול הדורש מידה רבה ומיוחדת של אמון, למידה והשקעה. כמו-כן דורש התפקיד השתתפות בישיבות הנהלה ועבודה מחוץ למשרדי החברה, ועל-כן לא ניתן לפקח על מלוא שעות עבודתו של העובד.

לפיכך, המשכורת המפורטת לעיל, מהווה תמורה מלאה סופית וכוללת את כל מרכיבי השכר להם זכאי העובד, עבור כל שעות העבודה של העובד ללא יוצא מהכלל, לרבות שעות עבודה נוספות על השעות המרביות על פי חוק שעות עבודה ומנוחה ולרבות עבודה בימי מנוחה וחגים (אם היו כאלו), והעובד לא יהא זכאי לקבל כל תמורה או תשלום נוסף מכל סוג או מין שהוא למעט תוספות והטבות שכר המנויות במפורש בחוזה זה.

המשכורת תשולם לעובד מדי חודש, לא יאוחר מה-10 לכל חודש עבור החודש שקדם לו, לאחר שינוכו ממנה מס הכנסה, ביטוח לאומי, הפרשות פנסיוניות ותשלומי חובה אחרים שניכויים נדרש על פי דין.

החברה תפריש עבור העובד כספים לקרן-פנסיה מקיפה, בהתאם לצו ההרחבה הכללי במשק בדבר פנסיה מקיפה, מיום 1/1/2008 ותנכה משכרו החודשי של העובד את הסכומים הנקובים בצו. העובד נותן בזאת את הסכמתו לניכוי כאמור.

ה. סודיות ואי-תחרות

העובד מצהיר ומאשר בזאת, כי ידוע לו שהידיעות והמידע שיימסרו לו ו/או יגיעו לידיעתו תוך כדי ו/או עקב עבודתו בחברה, לרבות המידע בקשר לעסקיה של החברה, לקוחותיה, תוכניותיה, נהליה, ספקיה וכיוצא-באלה, הנם סודיים ביותר ובעלי ערך רב עבור החברה, מהווים סודות מקצועיים ומסחריים של החברה, וגילויים יגרום לחברה נזקים והפסדים כבדים.

העובד מתחייב בהתחייבות יסודית לשמור על סודיות ולא למסור כל מידע שהגיע אליו, בין בעל-פה ובין בכתב, תוך כדי ובקשר עם מילוי תפקידו בחברה (לרבות ובמיוחד מידע עסקי מסחרי וכלכלי בקשר לחברה ו/או חבריה, התקשרויותיה, נוהלי עבודתה, תוכניותיה, לקוחותיה וכל מידע אחר הנוגע לחברה ו/או חבריה)  לכל אדם וגוף שלא הוסמכו על-ידי החברה לקבל מידע כאמור ולא לאפשר חשיפתו של מידע כאמור לאחרים, ולא לעשות במידע כאמור שימוש כלשהו שלא לצורכי עבודתו בחברה, וזאת בכל תקופת עבודתו בחברה ובכל עת לאחר מכן, ללא מגבלה של זמן.

ו. כללי

כל שינוי ו/או תוספת לחוזה זה יחייבו את הצדדים, רק אם ייעשו בכתב ובחתימת ידם של שני הצדדים.

על חוזה זה יחולו דיני מדינת ישראל, וסמכות השיפוט המקומית הייחודית והבלעדית בכל מחלוקת הנוגעת לחוזה זה ו/או הנובעת ממנו, לרבות לעניין עצם תוקפו, תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב.

כתובות הצדדים לצרכי חוזה זה יהיו כמפורט במבוא, וכל הודעה שתישלח בדואר רשום מצד אחד למשנהו, לפי הכתובת האמורה, תחשב כאילו נתקבלה אצל הנמען 72 שעות מעת מסירתה למשלוח בבית דואר רשום בישראל, ואם נמסרה ביד, מעת מסירתה.

ולראיה באנו על החתום;

__________________                                                           __________________
החברה                                                                                   העובד