הסכם אי תחרות בעבודה או בין חברות

הסכם אי תחרות – רקע משפטי

מעסיקים רבים נוהגים להחתים את עובדיהם על חוזה עבודה הכולל סעיף אי תחרות. בדרך-כלל אותו סעיף מגביל את העובד מלהתחרות בחברה במשך פרק זמן של חצי שנה. תניית אי תחרות לא תמיד אכיפה ולכן יש לבחון את המקרים בהם החוק גובר על ההסכם.

החוק בישראל, ופסקי-הדין של בית-הדין הארצי לעבודה, קבעו כי לסעיפים אלה אין תוקף משפטי, אלא רק במקרים חריגים, שעונים על מספר קריטריונים.

כלומר, אף אם העובד חתם על הסכם הכולל סעיף אי תחרות, אין משמעות הדבר שההסכם תקף בכל מקרה, ויש לבחון כל מקרה לגופו. במקרה שהמעסיק יחליט לנסות לאכוף את ההסכם, הוא יהיה מחוייב להוכיח מספר קריטריונים, שאחרת תביעתו תדחה. לכן, לפני שפועלים חשוב לקבל ייעוץ בדיני עבודה מעורך דין מומחה בתחום.

ככלל, המעביד אינו יכול להגביל את זכותו של העובד לעבוד אצל מעסיק אחר או בעסק משל עצמו לאחר סיום תקופת עבודתו. כלל זה נשאב מחוק יסוד: חופש העיסוק, שהוא אחד ממספר חוקי יסוד במערכת החוקים בישראל, ואשר קובע עקרונות חוקתיים. לא ניתן להתנות על הוראותיו של חוק זה אף אם הצדדים הסכימו וחתמו על חוזה. 

דוגמא של הסכם סודיות ואי תחרות לעובד 

‏1.‏ אני החתום מטה  ___________ מתחייב בזאת כלפי החברה לשמור בסודיות ולא לגלות או לחשוף כל ‏ידע או מידע כלשהו, שאינם נחלת הכלל, שהגיעו לידיעתי במישרין או בעקיפין במהלך או עקב ‏עבודתי בחברה (להלן – "סודות החברה"). כמו כן הנני מתחייב לא לעשות שימוש כלשהו בסודות ‏החברה, הניתנים לניצול כלכלי כלשהו, אלא אגב ולצורך מילוי תפקידי בחברה וביצוע עבודתי ‏אצלה ועבורה, וככל שהדבר נחוץ לצורך זה.‏

מוסכם עלי כי המונח "סודות החברה" כולל כל מידע לגבי מחירים, שיטות עבודה, מבנה ארגוני ‏וניהולי, דוחות ונתונים כספיים, הכנסות והוצאות.‏

2.‏ בתקופת עבודתי בחברה ולתקופה נוספת של 6 חודשים לאחר סיום עבודתי בחברה לא אעבוד ו/או ‏אפתח בכל מתחם בו מצוי סניף של החברה, בין אם מופעל על ידי החברה ובין אם מופעל על ידי זכיין ‏של החברה, בעצמי או באמצעות אחרים, עסק בתחום פעילותה של החברה ולא אהיה בכל קשר ‏עסקי מכל מין וסוג שהם עם לקוחות החברה וספקיה. אם אפר התחייבותי דלעיל, תהיה החברה ‏זכאית – בנוסף לקבלת צוי מניעה לאכיפת ההתחייבות – לפיצוי בגובה מכפלת המשכורת האחרונה ‏ששולמה לי בגין חודש העבודה המלא האחרון במספר החודשים שמיום ההפרה עד לתום תקופת ‏ההתחייבות.‏

3.‏ בתקופת ההגבלה, לא אעסיק, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בעצמי ובין  ‏באמצעות אחרים מטעמי, עובדים שהועסקו בחברה בתקופת העסקתי בחברה, או בכל חלק ‏מתקופה זו, ולא אהיה מועסק על ידי עובדים כאמור.‏

פסק דין צ'ק פוינט

פסק הדין המנחה של בית-הדין הארצי לעבודה ניתן במסגרת פרשת צ'ק פוינט (ע"ע 164/99 פרומר וצ'ק פוינט – רדגארד), שם התקבלה עמדתו של מנהל פיתוח בחברת צ'ק פוינט, שעבר לחברה מתחרה – ולא קיים את התחייבותו בחוזה העבודה להימנע מלהתחרות בחברה במשך תקופה לאחר סיום עבודתו. נקבע בפסק-הדין:

"כעיקרון – לא די בכך שהעובד התחייב בחוזה להגבלת עיסוק על מנת למנוע את עיסוקו בגוף מתחרה. ביה"ד קבע כי להוראת הגבלת העיסוק בחוזה האישי אין לתת, כשלעצמה, משקל רב, אלא רק אם היא סבירה, ומגינה בפועל על האינטרסים של שני הצדדים, ועל סודותיו המסחריים של המעסיק הקודם".

סעיף אי תחרות – פרילנסר

סעיף אי תחרות יכול להופיע במקרים רבים גם בהסכמי עבודה שנחתמים עם פרילנסר. כאן יש להבדיל בין שני מקרים שונים:

מקרה מסוג אחד: מדובר בפרילנסר שעל-פי מבחנים אובייקטיבים מתקיימים בינו לבין מקום העבודה יחסי עובד מעביד – הליכים משפטיים במקרה כזה ינוהלו בבית-הדין לעבודה. בדרך-כלל הפרילנסר עשוי לתבוע את המעסיק על זכויות עבודה, בלי קשר לשאלת החוקיות של התחרות בחברה. 

מקרה מסוג שני: מדובר בפרילנסר עצמאי שלא מתקיימים יחסי עובד מעביד בינו לבין המעסיק. במקרה כזה הליכים משפטיים יתנהלו בבית-משפט אזרחי – בדרך-כלל בית-משפט השלום.

יש הבדלים מהותיים וגדולים בניהול הליכים משפטיים בין בית-הדין לעבודה לבית-משפט השלום. העלויות שונות, הפרוצדורה שונה, ובדרך-כלל עורכי-הדין שמתמחים בניהול התביעה יהיו שונים. בכל מקרה, כדאי להוועץ עם עורך-דין כדי לשקול מה ההליך הנכון שבו יש לנקוט.

מתי עשוי בית הדין לעבודה לאכוף הסכם אי תחרות

בנסיבות מסוימות עשוי בית הדין לעבודה לאכוף חוזה אי תחרות. בדרך-כלל המעסיק יצטרך לעמוד בכללים הבאים (לא מדובר ברשימה סגורה, ואין חובה שכל הכללים יתקיימו):

א. המעסיק שילם לעובד תמורה מיוחדת עבור הגבלת העיסוק, כלומר העובד קיבל תמורה מיוחדת מהמעסיק עבור התחייבותו שלא להתחרות בעתיד במעסיק .

ב. במקרה שיש חשש שהוא משתמש שלא כדין ב"סודות מסחריים" של המעסיק. סוד מסחרי הינו מידע המצוי בידי המעסיק בלבד, אינו נחלת הכלל ואינו ניתן לגילוי בקלות. "רשימת לקוחות" הוכרה בבית-המשפט כסוד מסחרי, ובלבד שיש בה מידע סודי, שנותן למעסיק יתרון עסקי ואינו ניתן לגילוי בקלות. 

במקרים מעין אלה עשוי בית-הדין לעבודה למנוע מהעובד להתחרות בחברה, אף ללא הסכם שקובע זאת.

ג. במקרה בו המעסיק השקיע משאבים כספיים בהכשרת העובד, ולנוכח כך התחייב העובד לעבוד אצלו למשך תקופה מסוימת ולא לעבור לחברה מתחרה באותו פרק זמן.

במרבית המקרים, סכסוך בין עובד למעסיק בדבר תחרות של העובד לאחר סיום עבודתו מתגלע כשהעובד פונה ללקוחות המעסיק איתם עמד בקשר ומנסה למכור להם מוצרים או שירותים שמתחרים במוצרי החברה.

ד. העובד הפר הפרה חמורה של חובת תום הלב ויחסי האמון כלפי המעסיק. למשל, כאשר העובד חתר תחת המעסיק עוד בזמן עבודתו והקים עסק מתחרה מתחת לאפו של המעסיק. 

בקשה לצו מניעה יש להגיש לבית-הדין לעבודה בלא דיחוי. שיהוי של אפילו מספר שבועות עלול לגרום לדחיית הבקשה. לכן במקרה של תחרות אסורה מצד העובד יש לפנות בהקדם להתייעצות עם עורך דין דיני עבודה ולבחון אפשרות להגשת בקשה דחופה לצו מניעה.

מה עלי לעשות אם המעסיק "מאיים" כי יתבע אותי כי אני מתחרה בו

 אם המעסיק פונה לעובד ומתריע בפניו כי אסור לו להתחרות בחברה, כדאי ראשית לכל להתייעץ עם עורך-דין לענייני עבודה. במסגרת הייעוץ יבחן העובד את סיכוניו מפני המשך תחרות במעסיקו הקודם.

במקרה של ספק כדאי להיוועץ בעורך-דין אף לפני קבלת החלטה לעבור לחברה מתחרה או לפתוח עסק מתחרה למעסיק הקודם.

מספר כללי אצבע לעובד שחתום על הסכם אי תחרות

1. לא בכל מקרה של חתימה על הסכם הכולל סעיף אי תחרות העניין אבוד. יש לבחון עם עורך-דין כל מקרה לגופו.

2. בדרך כלל, לאחר כחצי שנה ממועד סיום העבודה, תביעה מצד המעסיק לא תשמע עוד. כלומר, אם העובד גוזר על עצמו "תקופת צינון" ובה הוא לא מתחרה בחברה, בדרך כלל לא תהיה בעיה לעבוד בכל מקום לאחר פרק זמן זה.

3. כדאי להיזהר ולשקול היטב בטרם פנייה ללקוחות המעסיק בפרק זמן של מספר חודשים לאחר סיום העבודה אצל המעסיק.

4. יש להימנע מלעשות שימוש בסודות החברה – בכל מועד. סודות החברה עשויים לכלול – סודות מסחריים וזכויות יוצרים, קודים, מידע עסקי מסווג, טקסטים מקוריים ורשימת לקוחות סודית.

5. יש לזכור שאף אם החוק לצדך, היגררות להליך משפטי עשויה להיות הליך יקר וקשה, לכן צריך לשקול את היתרונות והסיכונים בטרם מקבלים החלטה.

מספר כללי אצבע למעסיק המעוניין למנוע מעובד להתחרות בעסק שלו

1. כדאי להחתים את העובד על הסכם עבודה מתאים. בהסכם העבודה לקבוע מנגנון אי תחרות מצומצם ככל שניתן המגדיר איסור תחרות לפרק זמן קצר יחסית, באזור מצוצמם, או כלפי רשימת לקוחות מסויימת.

2. בהסכם העבודה צריך להגדיר תגמול מיוחד שמשולם לעובד עבור התחייבותו שלא להתחרות בחברה.

3. כדאי שהתגמול המיוחד ישולם בפריסה למספר חודשים לאחר סיום עבודתו של העובד בחברה.

4. כדאי להגדיר לעובד היטב כבר בחוזה העבודה מהם הסודות המסחריים עליהם הוא צריך לשמור, וכן לשמור על סודות מסחריים אלה כסוד בתוך החברה, בכל עת.

5. במקרה שמתברר שעובד מתחרה בחברה בניגוד להסכם – יש לפעול מייד. בית-הדין לעבודה לא ייענה לבקשה לצו מניעה שהוגשה בשיהוי – לעתים אפילו מספר שבועות יכולים להיחשב כשיהוי שמונע את קבלת הבקשה.

לשיחת ייעוץ ללא התחייבות

אנא מלאו את הפרטים, ועו"ד יחזור אליכם בהקדם האפשרי

דילוג לתוכן