לפני מסירת מכתב פיטורים לעובד, כדאי לקרוא את המאמר  שימוע לפני פיטורים »

חשוב בעיקר לזכור שהזימון לשימוע צריך לספק סיבות מפורטות מספיק מדוע העובד מוזמן לשימוע, והזימון צריך להמסר זמן סביר לפני השימוע. בוודאי שלא באותו יום, ועדיף אפילו יומיים מראש.

זימון לשימוע לא צריך להיות עניין פורמלי בלבד. השימוע נועד על-מנת לשמוע את העובד ולאפשר לו לשכנע את המעסיק שיש מקום לשקול מחדש את הכוונה לפיטורים ולאפשר לו להמשיך לעבוד.

לאחר השימוע אין למסור את ההחלטה לעובד מייד אלא יש לקחת פרק זמן לחשיבה. יש למסור לעובד העתק מהפרוטוקול של השימוע.

 

הגעה לשימוע עם עורך-דין

משרדנו מעניק ייצוג על ידי עורך דין בהזמנה לשימוע או בשימוע עצמו – ייצוג לעובדים או למעסיקים.

▪ מידע נוסף למעסיקים »

▪ בדיקת תקינות תלושים ודוחות נוכחות  »

▪ גניבת לקוחות על-ידי עובד  »

כללים עיקריים לשימוע תקין

הליך שימוע חייב להעשות באופן תם לב ולפי הכללים הבאים (יש לזכור שסטייה מסויימת מחלק מהכללים לא תזכה בכל מקרה לפיצוי כספי):

א. מסירת הודעה מראש ובכתב על מועד השימוע עם סיבות לבחינת האפשרות לפיטורים;

ב. אפשרות של העובד לעיין בכל החומר הרלוונטי ולטעון את מלוא טיעוניו;

ג. עריכת פרוטוקול של השימוע (מותר אף להקליט את השימוע);

ד. במקרה של החלה על פיטורים יש לקבלה מתוך נימוקים מקצועיים ולא נימוקים מפלים ואסורים, כדון: פיטורים עקב הריון, פיטורים עקב מילואים, פיטורים עקב כך שהעובד עמד על זכויותיו החוקיות או פיטורים עקב כך שהעובד ניסה להקים וועד עובדים;

מכתב זימון לשימוע – דוגמא

לכבוד ________                                                         תאריך: ____________

הנדון: זימון לשימוע לפני פיטורים

1. הנך מוזמן בזה להליך של שימוע שיתקיים בעניינך בעוד יומיים, ביום חמישי, בשעה 10:00.

2. הסיבה שהינך מוזמן לשימוע הינה חוסר שביעות רצון / צמצומים / סיבה אחרת…

פירוט הסיבה: _________________________

3. השימוע ייערך במשרד המנכ"ל בנוכחות המנכ"ל ומנהל כח האדם.

4. במהלך השימוע תהיה רשאי להציג את מלוא טיעוניך לסיבות בגללן זומנת לשימוע. אתה גם רשאי להעלות טיעונים בכתב.

5. אתה רשאי להגיע לשימוע עם כל אדם מלווה וכן עם עורך-דין מטעמך.

6. במהלך השימוע יירשמו הדברים בפרוטוקול.

7. לאחר השימוע תשקול החברה האם להמשיך את העסקתך בחברה, או לאפשר לך תקופת נסיון נוספת.

בברכה,

מנהל הכח האדם