זימון לשימוע לפני פיטורים

לפני כל הליך פיטורים לעובד יש לערוך שימוע, ולפני השימוע יש למסור לעובד הזמנה לשימוע בכתב.

חשוב בעיקר לזכור שהזימון לשימוע צריך לספק סיבות מפורטות מדוע העובד מוזמן לשימוע, והזימון צריך להמסר זמן סביר לפני השימוע. בוודאי שלא באותו יום, ועדיף אפילו יומיים מראש לפחות.

זימון לשימוע לא צריך להיות עניין פורמלי בלבד. השימוע נועד על-מנת לשמוע את העובד ולאפשר לו לשכנע את המעסיק שיש מקום לשקול מחדש את הכוונה לפיטורים ולאפשר לו להמשיך לעבוד.

לאחר השימוע אין למסור את ההחלטה לעובד מייד אלא יש לקחת פרק זמן לחשיבה. יש למסור לעובד העתק מהפרוטוקול של השימוע. 

הגעה לשימוע עם עורך-דין

כל עובד שמוזמן לשיחת שימוע רשאי להגיש לשימוע עם עורך-דין. המעסיק מחוייב לאפשר לו זאת. משרדנו מעניק ייצוג על ידי עורך דין לענייני עבודה בשלב הזמנה לשימוע או בשימוע עצמו – ייצוג לעובדים או ייצוג מעסיקים.

כללים עיקריים לשימוע תקין

הליך שימוע חייב להעשות באופן תם לב ולפי הכללים הבאים (יש לזכור שסטייה מסויימת מחלק מהכללים לא תזכה בכל מקרה לפיצוי כספי):

א. מסירת הודעה מראש ובכתב על מועד השימוע עם סיבות לבחינת האפשרות לפיטורים;

ב. אפשרות של העובד לעיין בכל החומר הרלוונטי ולטעון את מלוא טיעוניו;

ג. עריכת פרוטוקול של השימוע (מותר אף להקליט את השימוע);

ד. במקרה של החלטה על פיטורים יש לקבלה מתוך נימוקים מקצועיים ולא נימוקים מפלים ואסורים, כדון: פיטורים עקב הריון, פיטורים עקב מילואים, פיטורים עקב כך שהעובד עמד על זכויותיו החוקיות או פיטורים עקב כך שהעובד ניסה להקים וועד עובדים;

מכתב זימון לשימוע – דוגמא

לכבוד ________                                                         תאריך: ____________

הנדון: זימון לשימוע לפני פיטורים

1. הנך מוזמן בזה להליך של שימוע שיתקיים בעניינך בעוד יומיים, ביום חמישי, בשעה 10:00.

2. הסיבה שהינך מוזמן לשימוע הינה חוסר שביעות רצון / צמצומים / סיבה אחרת…

פירוט הסיבה: _________________________

3. השימוע ייערך במשרד המנכ"ל בנוכחות המנכ"ל ומנהל כח האדם.

4. במהלך השימוע תהיה רשאי להציג את מלוא טיעוניך לסיבות בגללן זומנת לשימוע. אתה גם רשאי להעלות טיעונים בכתב.

5. אתה רשאי להגיע לשימוע עם כל אדם מלווה וכן עם עורך-דין מטעמך.

6. במהלך השימוע יירשמו הדברים בפרוטוקול.

7. לאחר השימוע תשקול החברה האם להמשיך את העסקתך בחברה, או לאפשר לך תקופת נסיון נוספת.

בברכה,

מנהל הכח האדם