צו הרחבה בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים[1]

לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 (להלן – החוק), אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי מיום י"ב בתמוז התשע"ה (29 ביוני 2015) (שמספרו הוא 7020/2015) בין התאחדות בוני הארץ לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסתדרות עובדי הבניין והעץ (להלן – ההסכם), וכי ההוראות המורחבות שבתוספת יחולו על כל העובדים והמעסיקים (כהגדרתם בהסכם) בענף הבניין בישראל. כמו כן אני מודיע בהתאם לסעיף 31 לחוק כי צווי ההרחבה להסכמים קיבוציים קודמים בענף הבניין – בטלים.

 

תוספת

ההוראות המורחבות

הסעיף

בהסכם

א.    [לא הורחב]

ב.    פרשנות ותחולה

 1. [לא הורחב]
 2. [לא הורחב]
 3. הגדרת מונחים

א.    "הצו" או "צו זה" – צו ההרחבה להסכם הקיבוצי הכללי המורחב בזה.

ב.    "מעסיק" – כל מעסיק בתחומי הבינוי ו/או תשתיות ו/או עבודות ציבוריות ו/או הנדסה אזרחית ו/או שיפוצים ו/או צמ"ה לרבות כמנוי בענפים ראשיים 43-41, על ענפי המשנה שלהם, לספר הסיווג האחיד לשנת 2011, אשר פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

ג.    "עובד" – כל עובד ומנהל עבודה באתר בנייה (כהגדרת המונח בצו זה) המועסק בתפקיד שאינו משרדי.

ד.    "מנהל עבודה" – כל מי שעבר קורס והוסמך על ידי משרד הכלכלה לשמש כמנהל עבודה, ומועסק בפועל באתר בנייה בתפקיד מנהל עבודה, מנהל אתר או מנהל ביצוע בתחום התשתיות.

ה.    "ציוד מכני הנדסי" – מכונה המיועדת או המשמשת לבנייה הנדסית לעבודות ציבוריות, לעבודת קרקע, לחציבה, להרמה, להעמסקה או לפריקה, ולרבות טרקטור לרבות ציוד עזר לאלה ואבזריהם (להלן גם – צמ"ה), והכל כפי שנקבע בחוק רישום הנדסי, התשי"ז-1957, ובתקנות רישום ציוד הנדסי, התשי"ט-1959.

ו.     "מעסיק בתחום השיפוצים" – מעסיק שעיקר עיסוקו בעבודות שיקום, שימור ושדרוג מבנים בהתאם לסיווג 131 לרשימת הענפים המפורסמת מטעם רשם הקבלנים.

ז.    "עובד שיפוצים" – עובד כהגדרתו לעיל, המבצע עבודות שיפוצים בשירותו של מעסיק בתחום השיפוצים.

ח.    "אתר בנייה" – מקום אשר מתבצעת בו עבודת בינוי ו/או תשתיות ו/או הנדסה אזרחית ו/או שיפוצים ו/או עבודה מסוג אחר כמפורט בהגדרת מעסיק לעיל.

ט.    "שכר תעריפי" – השכר הנקוב בטבלאות שכר העבודה בצו זה לעובדים, לעובדי שיפוצים ולמנהלי עבודה, כפי שיתעדכנו מעת לעת.

י.     "שכר מבוטח" – הוא השכר שבגינו ישולמו תשלומים לקופות גמל שונות ו/או קרן ביטוח – כמפורט בצו זה להלן. השכר המבוטח לא יפחת, בשום מקרה ובשום מועד לאחר חתימת צו זה, מהשכר התעריפי לעובד (ומנהל עבודה) והשכר התעריפי לעובד שיפוצים, לפי העניין, כפי שיתעדכן מעת לעת ולפי דרגת העובד כפי שתהיה במועד תשלום השכר. בלי לגרוע מן האמור לעיל, שלפיו השכר המבוטח לא יפחת מהשכר התעריפי, ככל ששכרו הקובע של העובד לפיצויי פיטורים (לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, ותקנותיו) גדול מן השכר התעריפי, יגדל השכר המבוטח, בהתאם למתחייב על פי צו ההרחבה להסכם קיבוצי כללי (מסגרת) לביטוח פנסיוני מקיף במשק מיום 6/3/2011 כפי שיעודכן מעת לעת.

להסרת ספק, הגדרת השכר המבוטח בצו זה אינה באה למעט ו/או לפגוע בשכר המבוטח של עובד קיים ערב חתימת צו זה.

יא.   "ותק" – ותק אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.

יב.   "ותק ענפי" – הוותק הכולל והמצטבר של עובד או עובד שיפוצים או מנהל עבודה בענף הבנייה בישראל אצל כל המעסיקים כהגדרתם לעיל שאצלם הועסק.

יג.    "הוכחת הוותק" – אישור מקרנות פנסיה ו/או מהמעסיק/ים הקודמ/ים ו/או תלושי שכר ו/או טופסי 106 ו/או אסמכתאות מרשויות המס ו/או המוסד לביטוח לאומי ו/או אישור של הוועדה הפריטטית.

יד.   "נציגות עובדים" – ועד עובדים במקום העבודה ונציג ההסתדרות.

 1. [לא הורחב]

 

ג.    שעות העבודה

 1. שבוע העבודה

שבוע העבודה בענף הבניין יהיה בן 42 שעות.

שבוע העבודה יהיה בן חמישה או שישה ימים בשבוע, כמקובל במקום העבודה ערב חתימת צו זה.

 1. עדכונים ושינויים בשעות העבודה[2]

ככל ששבוע העבודה במגזר העסקי יקטן או יגדל בעתיד בעקבות חקיקה או צווי הרחבה כלליים החלים על כל עובדי המגזר העסקי, יקטן או יגדל שבוע העבודה, בהתאמה, כך ששבוע העבודה של עובד ועובד שיפוצים לפי הצו יהיה קצר בשעה אחת משבוע העבודה במגזר העסקי.

לדוגמה – נכון לחתימת צו זה, שבוע העבודה במשק הוא בן 43 שעות. היה והמשק יעבור לעבוד 42 שעות שבועיות, יעברו העובדים שעליהם חל צו זה לעבוד 41 שעות שבועיות.

 1. גמול שעות נוספות

גמול שעות נוספות וגמול עבודה במנוחה השבועית ישולם לפי השיעורים הנקובים בסעיפים 16 ו-17 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951.

 1. עבודת לילה

עבודת לילה היא עבודה במשמרת אשר שעתיים ממנה לפחות בטווח שבין 22:00 ובין 06:00.

עבודת לילה היא בת 7 שעות עבודה, בתשלום של 8 שעות עבודה.

 1. פגעי מזג אוויר

עובד או עובד שיפוצים אשר קיבל הוראה ממעסיקו לא לצאת לעבודה עקב פגעי מזג אוויר יהיה זכאי לתשלום בעבור 4 שעות עבודה בגין אותו יום.

התחיל עובד או עובד שיפוצים בעבודה, ובמשך היום קיבל הוראה להפסיק לעבוד בגלל פגעי מזג אוויר, יהיה העובד זכאי לקבל תשלום בעבור שעות העבודה שעבד בפועל בצירוף תשלום בעבור ארבע שעות, בתנאי שבסך הכול יקבל תשלום שאינו עולה על תשלום בעבור יום עבודה רגיל.

במקרה של פגעי מזג אוויר, היה ועובד או עובד שיפוצים הגיע למקום הריכוז שממנו יוצאים לעבודה ברכב המעסיק, ולא הגיע רכב המעסיק, ישולם לו בעבור 4 שעות עבודה. חובה על עובד או עובד שיפוצים להמתין לרכב או להוראות שעה אחת לפחות. המתין שעה אחת לפחות ישולם שכר שעה אחת גם בעבור ההמתנה. יצא לעבודה בתום ההמתנה, לא תיחשב שעת ההמתנה כשעת עבודה.

אם הודיע המעסיק לעובד או לעובד שיפוצים שלא להגיע למקום הריכוז והעובד או עובד השיפוצים עשה כן על דעת עצמו – לא יקבל תשלום מעבר ל-4 שעות עבודה בגין אותו יום.

קיבל עובד או עובד שיפוצים הוראה להמתין במקום העבודה בשל פגעי מזג האוויר, יהיה זכאי לשכר בעבור שעות ההמתנה נוסף על שעות העבודה בפועל.

עזב עובד או עובד שיפוצים את מקום העבודה על דעת עצמו, בשל פגעי מזג אוויר, יקבל תשלום בעד שעות עבודתו בפועל בלבד.

 

ד.    שכר העבודה ועדכונו

 1. הטבלאות שלהלן לעובדים ולמנהלי עבודה הן הטבלאות שיחולו ממועד התחולה בהתאם למפורט להלן (להלן – טבלאות השכר התעריפי).
 2. מובהר כי ממועד תחילת תוקפו של צו ההרחבה בענף הבניין 2010, תוספות ורכיבי השכר שנהגו בעבר, מכל מין וסוג שהוא ששולמו מכוח הוראות ההסכמים הקיבוציים הענפיים, כגון: כלכלה, אי-היעדרות, אישה, ותק, עברו מן העולם ובטלו. שוויים מגולם בטבלאות השכר התעריפי כמפורט להלן, ובכפוף לאמור בסעיף 15 להלן.
 3. עובד המקבל ערב כניסת צו זה לתוקף משכורת אשר סך רכיביה (למעט תשלומים בגין החזרי הוצאות) גבוה מן השכר התעריפי המשולם בגין דרגתו – לא יהיה בקביעת טבלאות השכר או עדכונן כדי להעלות או להוריד את משכורתו ובלבד שמשכורתו הכוללת (למעט החזרי הוצאות) ושכרו המבוטח לא יפחתו מן השכר התעריפי לפי דרגתו של העובד ובהתייחס לשיעור משרתו.

להסרת ספק, אין באמור בצו זה כדי להביא להפחתת משכורתו על סך רכיביה של עובד, מנהל עבודה או עובד שיפוצים ששולמה ערב כניסת צו זה לתוקף.

שיבוצו של עובד בטבלאות השכר יהיה בדרגה הגבוהה ביותר התואמת לשכרו של העובד (לרבות כל תוספת שכר שהיא חלק מן השכר הקובע לפיצויי פיטורים, לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, ותקנותיו). ככל ששכרו של העובד כאמור גבוה יותר מהדרגה הגבוהה ביותר בטבלת השכר, יוצב העובד בדרגה הגבוהה ביותר בטבלת השכר, וההפרש שבין שכרו והדרגה הגבוהה ביותר ישולם כתוספת לשכר וזאת כדי שלא תהיה כל פגיעה בזכויותיו.

 1. טבלאות השכר לעובדים ועדכוניהן

א.    עובד, למעט עובד שיפוצים, יקבל ממועד התחולה שכר חודשי על פי טבלאות השכר כדלקמן:

דרגה    שכר לפי צו זה

1              5,100

2              5,300

3              5,600

4              5,900

5              6,200

6              6,500

7              6,800

8              7,000

ב.    עובד, למעט עובד שיפוצים, יקבל בחלוף 12 חודשים ממועד התחולה שכר חודשי על פי טבלאות השכר כדלקמן:

דרגה    שכר לפי צו זה

1              5,200

2              5,400

3              5,700

4              6,000

5              6,300

6              6,600

7              7,050

8              7,250

ג.    עובד, למעט עובד שיפוצים, מיום 01.12.2017 יקבל מיום 01.12.2017 שכר חודשי על פי טבלאות השכר כדלקמן:

דרגה    שכר לפי צו זה

1              5,600

2              5,700

3              5,800

4              6,100

5              6,500

6              6,800

7              7,100

8              7,500

למען הסר ספק יובהר, כי עדכון השכר הקבוע בסעיף 16.ג. אינו מותנה בקבלת הפעימות הקודמות או חלקן.

 1. טבלאות השכר למנהל עבודה ועדכוניהן

א.    מנהל עבודה (לרבות מנהל עבודה בענף השיפוצים), יקבל ממועד התחולה שכר על פי טבלאות השכר כדלקמן:

דרגה    שכר לפי צו זה

1              7,364

2              7,830

3              8,262

4              8,493

5              8,836

6              9,103

7              9,422

ב.    מנהל עבודה (לרבות מנהל עבודה בענף השיפוצים), יקבל בחלוף 12 חודשים ממועד התחולה שכר חודשי על פי טבלאות השכר כדלקמן:

דרגה    שכר לפי צו זה

1              7,432

2              7,865

3              8,294

4              8,621

5              9,018

6              9,352

7              9,711

ג.    מנהל עבודה (לרבות מנהל עבודה בענף השיפוצים), יקבל בחלוף 24 חודשים ממועד התחולה שכר חודשי על פי טבלאות השכר כדלקמן:

דרגה    שכר לפי צו זה

1              7,500

2              7,900

3              8,325

4              8,750

5              9,200

6              9,600

7             10,000

 1. השכר לעובד ולעובד שיפוצים בענף הבניין לא יפחת בשום מקרה מהשכר התעריפי בדרגה הראשונה לעובד כמפורט בסעיף 16 לעיל ולעובד שיפוצים כמפורט בסעיף 61 להלן, הרי שהשכר התעריפי בדרגה ראשונה לעובד ולעובד שיפוצים מהווה תוספת מוסכמת על שכר מינימום הנהוג במשק במועד חתימת הצו.

לפיכך, מוסכם כי השכר התעריפי בדרגה ראשונה כמפורט לעיל הוא שכר מינימום ענפי כמשמעות המונח בסעיף 33יד(ב) לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957.

 1. קביעת השכר ומועדי התשלום

א.    במקרה של עובד ועובד שיפוצים חדש אצל המעסיק, אשר יש לו ותק ענפי קודם, על המעסיק לוודא את דרגתו של העובד ועובד השיפוצים ותקו הענפי מול העובד או עובד השיפוצים באמצעות אסמכתאות שיציג לו העובד ועובד השיפוצים ושכרו ייקבע בהתאם לטבלת השכר התעריפי. עובד ועובד השיפוצים שמציג את האישור באיחור, יקבל תשלום לפי דרגתו, למפרע 60 ימים ממועד הצגת האישור.

ב.    בחישוב זכויות העובדים על פי צו זה, שוויה של כל שעת עבודה הוא החלק ה-182 מסך השכר התעריפי כמפורט לעיל.

ג.    משרה חלקית – עובד ועובד שיפוצים במשרה חלקית יקבל את שכרו על פי הטבלאות המפורטות להלן ובהתאם לאחוז משרתו.

ד.    מועד תשלום שכר עובד ועובד שיפוצים יהיה בהתאם לחוק הגנת השכר.

 1. דרגות וקידום בדרגה לעובד (למעט עובד שיפוצים) ומנהל עבודה

א.    [לא הורחב]

ב.    קידום בדרגות עד לדרגה 3 (כולל) בהתאם לטבלאות השכר התעריפי יהיה אוטומטי. כל שלוש שנים של עבודה מלאה בענף בישראל, יתקדם עובד בדרגה אחת. מניין שלוש השנים מתחיל מיום תחילת עבודתו של העובד, אך לא לפני 11.8.2010 (מועד כניסת צו ההרחבה בענף הבניין 2010 לתוקף).

ג.    [לא הורחב]

ד.    להסרת ספק, אין באמור לעיל כדי למעט מזכותם של העובד או נציגות העובדים והמעסיק להגיע לסיכום מיטיב בדבר קידומים בדרגה.

ה.    [לא הורחב]

ו.     [לא הורחב]

ז.    [לא הורחב]

ח.    [לא הורחב]

 1. [לא הורחב]

 

ה.    ביטוחים סוציאליים ופיצויי פיטורים

 1. שמירת זכויות

למען הסר ספק, אין באמור בפרק זה כדי לגרוע או למעט מהביטוח הפנסיוני וקרן ההשתלמות שלהם היו זכאים העובדים ועובדי השיפוצים המועסקים ערב חתימת צו זה, ככל שהיו, ובכלל זה – גובה השכר המבוטח, שיעורי ההפקדה ומועדי התשלום ובכל מקרה לא יהיה באמור כדי לגרוע מהשיעורים והתנאים הקבועים בפרק זה.

 1. הגדרות לפרק הביטוחים הסוציאליים

"קופת גמל"/"קופת ביטוח" בצו זה – כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005. ובכלל זה – קרן חדשה מקיפה, קרן פנסיה ותיקה, ביטוח מנהלים, קופת גמל לתגמולים, קרן השתלמות וכיו"ב.

"קרן ותיקה"/"קרן חדשה מקיפה" – לעניין צו זה, כמשמען בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964.

 1. ביטוח בקרן פנסיה מקיפה חדשה

כל עובד ועובד שיפוצים יהיה זכאי, מיום תחילת עבודתו, לביטוח פנסיוני על פי בחירתו שיכלול כיסויים למקרה מוות ונכות, והכול על פי התנאים והשיעורים הקבועים בפרק זה.

 1. להבטחת זכויות העובדים ועובדי השיפוצים בקרן פנסיה מקיפה יעביר המעסיק לקרן הפנסיה, מדי חודש, שיעורים מן השכר המבוטח כדלקמן: על חשבון המעסיק – 12% מהשכר המבוטח (6% לפיצויים + 6% לתגמולים), משכר העובד ועובד השיפוצים ינוכה ויועבר לקרן הפנסיה שיעור של 5.5% לתגמולים משכרו המבוטח[3].
 2. א. תשלומי המעסיק והניכוי משכרו של העובד ועובד שיפוצים, כאמור, יתבצעו מדי חודש בעבור החודש החולף. המעסיק יפקיד את הכספים בקרן הפנסיה במועדים הקבועים בדין.

ב.    [לא הורחב]

כל עוד לא בחר העובד ועובד שיפוצים בקופת גמל או קופת ביטוח כלשהי, כאמור בסעיף 30 להלן, יפקיד המעסיק את הכספים בקרן פנסיה מקיפה חדשה.

 1. ביטוח בקרן פנסיה מקיפה ותיקה

על אף האמור בפרק זה מובהר, כי עובד ועובד שיפוצים המבוטח בקרן פנסיה ותיקה – ימשיך המעסיק לבטחו בקרן הפנסיה הוותיקה, ויעביר את ההפרשות והניכויים הדרושים על פי כל דין לקרן הפנסיה הוותיקה (העומדים נכון למועד חתימת צו זה על – 20.5% מהשכר המבוטח).

 1. [לא הורחב]
 2. ביטוח בקופת גמל ו/או קופת ביטוח שאינה קרן פנסיה מקיפה3

מובהר כי עובד ועובד שיפוצים, המבוטח בקופת גמל או קופת ביטוח שאינה קרן פנסיה מקיפה, שיעורי ההפקדה בגינו לקופה, המבוססת על תשלום כספי תגמולים ופיצויי פיטורים, לא יפחתו מ-19.38% מהשכר המבוטח כהגדרתו בצו זה כמפורט להלן:

א.    6% מהשכר המבוטח לתגמולים על חשבון המעסיק. שיעור זה כולל, בכפוף לדין, את תשלום המעסיק בעבור רכישת כיסוי למקרה של אובדן כושר העבודה (בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר המבוטח אשר העלויות למעסיק בגינו אינן עולות על 2.5% מהשכר המבוטח), ובלבד ששיעור ההפקדה לתגמולים לא יפחת מ-5% מהשכר המבוטח. המעסיק יעשה כמיטב יכולתו להשגת ביטוח אובדן כושר עבודה בעלות הנמוכה ביותר ובתנאים המיטיבים ביותר (להלן – ביטוח אובדן כושר עבודה).

היה ועלות ביטוח אובדן כושר העבודה תעלה על 1% מהשכר המבוטח, כך שהעלות הכוללת של תגמולי המעסיק וביטוח אובדן כושר עבודה יחד יעלו על 6% מהשכר המבוטח, יישא המעסיק גם ביתרת עלות ביטוח אובדן כושר העבודה, ואולם בכל מקרה, שיעור הפקדות המעסיק בגין תגמולים ובין אובדן כושר עבודה יחדיו לא יעלה על 7.5% מן השכר המבוטח;

ב.    8.33% מהשכר המבוטח לפיצויי פיטורים על חשבון המעסיק;

ג.    5.5% מהשכר המבוטח לתגמולים על חשבון העובד.

 1. זכות העובד על פי דין לבחור את קופת הגמל

למען הסר ספק, אין באמור בפרק זה, כדי לגרוע מזכותו על פי דין של כל עובד ועובד שיפוצים לבחור בכל קופת גמל, בהתאם לאמור בסעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005.

 1. פיצויי פיטורים

א.    בכפוף לאמור בסעיף קטן ג' להלן, ההפקדות ותשלומי המעסיק לקופת גמל ו/או לקופת ביטוח (לרבות לקרן פנסיה מקיפה, חדשה או ותיקה), בעבור רכיב פיצויי הפיטורים בהתאם לפרק זה (6% או 8.33% מהשכר המבוטח, לפי העניין), יבואו בהתאמה במקום 72% או במקום 100% מחובת המעסיק לתשלום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 (להלן – חוק פיצויי פיטורים), בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים שבגינם נעשתה ההפרשה בלבד.

ב.    אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של עובד ועובד שיפוצים לתשלום פיצויי פיטורים בגין שכר ו/או רכיבים ו/או תקופות ו/או שיעורים אשר בגינם לא בוצעו הפרשות לפיצויי פיטורים.

ג.    מלוא הסכומים שהצטברו לעובד ועובד שיפוצים ברכיב פיצויי פיטורים בקופות הגמל וקופות הביטוח השונות, על פירותיהם, אינם ניתנים, בכל מקרה, להחזרה למעסיק. כספים אלה ישוחררו לבעלות העובד עם סיום עבודתו אצל המעסיק מכל סיבה שהיא.

 1. השלמת פיצויי פיטורים

בלי לגרוע מהאמור בסעיף 31 לעיל, מעסיק המבטח את עובדו בקרן פנסיה (6% לפיצויים), רשאי להפריש, על חשבונו, לקרו הפנסיה שבה מבוטח עובד ועובד שיפוצים או לקופת גמל אחרת על שם העובד 2.33% נוספים מהשכר המבוטח להשלמת פיצויי פיטורים (להלן – השלמת פיצויי פיטורים), וכספי השלמת פיצויי הפיטורים יבואו במקום 28% מחובת המעסיק לתשלום פיצויי פיטורים, בהתאם לאמור בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, והכול בכפוף לאמור בסעיפים 33 ו-34 להלן.

 1. למען הסר ספק, הפריש המעסיק בגין העובד ועובד השיפוצים השלמת פיצויי פיטורים בשיעור 2.33% כאמור והסתיימה עבודתו של עובד ועובד שיפוצים אצל מעסיק בנסיבות שאינן מזכות בפיצויי פיטורים לפי החוק, יוותר המעסיק על כל זכות שיכולה להיות לו להחזר כספים מתוך התשלומים אשר הופקדו לצורך השלמת פיצויי פיטורים בשיעור 2.33% כאמור וישחרר לעובד ולעובד שיפוצים את מלוא הפקדות השלמת פיצויי הפיטורים שנצברו לו עם סיום עבודתו, אלא אם כן נשללה זכות עובד ועובד שיפוצים לפיצויי פיטורים בפסק דין של בית הדין לעבודה מכוח סעיף 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים, ובמידה שנשללה.
 2. למען הסר ספק, הסתיימה עבודתו של עובד ועובד שיפוצים בנסיבות המזכות בפיצויי פיטורים או לאחר הגיעו לגיל פרישה כהגדרתו בדין או בפרישה לפנסיה בגיל פרישה לפי הדין או בקרות אירוע מזכה בפנסיית נכות או שאירים, יחול האמור להלן:

א.    הפריש המעסיק על שם עובד ועובד שיפוצים השלמת פיצויי פיטורים בשיעור 2.33% בתקופת עבודתו, יעביר המעסיק את מלוא כספי השלמת פיצויי הפיטורים שנצברו לעובד ועובד שיפוצים לבעלות העובד ועובד שיפוצים;

ב.    לא הפריש המעסיק בעבור עובד ועובד שיפוצים השלמת פיצויי פיטורים בשיעור 2.33% בתקופת עבודתו, ישלם לו המעסיק שיעור של 28% מן השכר האחרון בגין כל שנה משנות עבודתו אצל המעסיק וחלק יחסי בעד חלק של שנה, והכול בכפוף להוראות חוק פיצויי פיטורים.

 1. קרן השתלמות

א.    מנהלי עבודה

בלי לגרוע מהאמור בסעיף 22 לעיל, מנהלי עבודה זכאים לקרן השתלמות מיום עבודתם הראשון.

התשלומים שיועברו לקרן ההשתלמות יהיו בשיעורים כדלקמן, על פי השכר התעריפי:

7.5% – על חשבון מעסיק.

2.5% על חשבון עובד.

ב.    שאר העובדים

 1. בלי לגרוע מהאמור בסעיף 22 לעיל, עובד ועובד שיפוצים בעל ותק של 3 שנים בענף הבנייה בישראל, יהיה זכאי לקרן השתלמות מיד עם השלמת 3 שנות ותק בענף, בשיעורים האלה, מתוך השכר התעריפי:

2.5% – על חשבון מעסיק.

1% – על חשבון עובד.

למען הסר ספק, זכאותו של עובד לקרן השתלמות היא לפי הוותק שלו בענף בישראל, בלא קשר למועד חתימת צו זה. לדוגמה – עובד שבמועד כניסתו לתוקף של צו זה הוא בעל ותק בענף של 3 שנים ומעלה, יהיה זכאי לקרן השתלמות ממועד כניסתו לתוקף של צו זה.

 1. עם השלמת 6 שנות ותק ענפי, אך לא מוקדם ממועד התחולה, יהיו זכאים עובדים ועובדי שיפוצים (שאינם מנהלי עבודה) להפקדות וניכויים לקרן השתלמות בשיעורים האלה, מתוך השכר התעריפי:

5% – על חשבון מעסיק.

2.5% – על חשבון עובד.

יובהר כי עדכון שיעורי ההפקדות והניכויים כאמור יחול רק במועד התחולה או לאחריו עם צבירת הוותק הנדרש, וכי הוותק של עובד כאמור עד למועד התחולה ייספר לצורך מניין תקופת הזכאות הקבועה לעיל.

ג.    תשלום חלף השתלמות

אך ורק במקרים שבהם לא ניתן להפקיד בגין עובד לקרן השתלמות מכוח נסיבות שמקורם בהוראת דין או הוראת רגולציה יופעל מנגנון מוסכם להקניית חלק המעסיק בתשלום (כמפורט בסעיף 69 לצו זה ובהתאמות הנדרשות) (להלן – חלף השתלמות).

תשלום חלף השתלמות ישתלם לעובד כאמור, מדי חודש בחודשו, ולא יהיה שכר לכל דבר ועניין, לרבות לעניין חישוב ערך השעה, פיצויי פיטורים, תשלומים סוציאליים למיניהם וכל זכות נוספת המוקנית לעובד על פי כל דין ועל פי צו זה.

 1. קרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל

א.    כל מעסיק יפריש על חשבונו 0.8% לחודש משכרו התעריפי של עובדיו לקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה.

ב.    [לא הורחב]

ג.    [לא הורחב]

ד.    [לא הורחב]

 1. מענק עידוד במסגרת הכשרת מנהלי עבודה

עובד אשר ישלים קורס הכשרת מנהלי עבודה, יקבל מענק עידוד בגובה 10,000 שקלים (להלן – מענק עידוד). המענק ימומן מחציתו על ידי המעסיק שמטעמו יצא העובד להכשרה (להלן – המעסיק הקולט), ומחציתו על ידי הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה. קבלת מענק העידוד מותנית בתנאים האלה:

א.    סיום קורס ההכשרה למנהלי עבודה וזכאות לקבלת תעודת מנהל עבודה כדין;

ב.    עם קבלת המענק יתחייב העובד להמשיך את עבודתו אצל המעסיק הקולט לתקופה של 24 חודשים לפחות מיום סיום הקורס (להלן – תקופת העסקה מינימלית), וזאת במסגרת חתימתו על טופס ייעודי כאמור בסעיף קטן ג' להלן;

ג.    עם קבלת המענק יחתום העובד על טופס ייעודי, התואם את הוראות סעיף 37 זה, שלפיו הוא מאשר למעסיק הקולט לנכות את שווי המענק משכרו ככל שלא ישלים את תקופת ההעסקה המינימלית וזאת בכפוף לאמור להלן:

 1. ככל שהעובד יזם את הפסקת עבודתו במהלך השנה הראשונה לתקופת העסקה מינימלית, יהיה רשאי המעסיק הקולט לקזז את מלוא סכום מענק העידוד משכרו של העובד ובכפוף לכל דין;
 2. ככל שהעובד יזם את הפסקת עבודתו במהלך השנה השנייה לתקופת העסקה מינימלית, יהיה רשאי המעסיק הקולט לקזז משכרו של העובד חלק יחסי של סכום מענק העידוד – מכפלת מענק העידוד ביחס שבין התקופה שנותרה לו עד לסיום תקופת העסקה המינימלית לבין תקופת העסקה מינימלית, וזאת בכפוף לכל דין.

ד.    במקרה של פיטורים לא תחול כל התחייבות מצד העובד והמעסיק הקולט לא יהיה זכאי לקזז כל סכום ממענק העידוד משכרו של העובד.

ה.    [לא הורחב]

 

ו.     תנאים נלווים

 1. חופשה שנתית

כל עובד ועובד שיפוצים בענף יהיה זכאי לחופשה שנתית אשר תינתן בהתאם לצו זה כמפורט להלן:

למען הסר ספק מובהר כי ותקו של עובד ועובד שיפוצים לצורך חופשה שנתית הוא בענף בארץ ולא אצל המעסיק.

טבלת החופשה השנתית לעובד ולעובד שיפוצים הוא כלהלן:

מספר ימי עבודה כימי חופשה          מספר ימי עבודה כימי חופשה

ותק ענפי בישראל                     בשבוע בן שישה ימי עבודה בשבוע בן חמישה ימי עבודה

בעד השנים 2-1                                        12                                  10

בעד השנה השלישית                                  13                                  11

בעד השנה הרביעית                                   16                                  14

בעד השנה החמישית                                  18                                  15

בעד השנה השישית והשביעית                      19                                  17

בעד השנה השמינית                                   19                                  17

בעד השנה התשיעית ואילך                          26                                  23

עובד מעל גיל 55

בעד השנה האחת עשרה ואילך                     28                                  24

 

צבירת ימי חופשה היא בהתאם לחוק.

למען הסר ספק, הטבלה לעיל מתייחסת לימי עבודה בלבד ואינה כוללת שבתות וחגים.

 1. דמי מחלה

א.    כל העובדים ועובדי השיפוצים שעבדו בענף ביום 1.8.2004 (להלן – עובדים ותיקים), ובוטחו בביטוח דמי מחלה בקרן דמי המחלה של קרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבניין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע"מ (להלן – קרן דמי מחלה), או בקרן דמי מחלה ותיקה אחרת, ימשיכו להיות מבוטחים באותם ביטוחים ובאותם שיעורי הפרשה, כל עוד הם זכאים לפי הדין ונוהלי הקרן להמשיך בביטוחים כאמור.

ב.    למען הסר ספק, עובד ותיק כאמור, המבוטח ערב חתימת צו זה בקרן דמי מחלה ימשיך ליהנות ברציפות מהפרשות בעבור קרן דמי מחלה בשיעור 2.5% מן השכר התעריפי כהגדרתו בצו זה, כל עוד הוא זכאי לפי הדין ונוהלי הקרן להמשיך בביטוח כאמור, כפי שהיה נהוג עד כה.

ג.    אין באמור בסעיף זה כדי למעט מזכויותיו של עובד ותיק אשר היה זכאי על פי הוראות ההסכמים הקיבוציים החלים בענף ערב כניסת צו זה לתוקף לביטוח דמי מחלה ולא בוטח מכל סיבה שהיאץ עובד כאמור יהיה זכאי לקבל ממעסיקו את כל הזכויות שלהן היה זכאי אילו בוטח בקרן דמי מחלה, בהתאם להוראות תקנות דמי מחלה של קרן דמי מחלה כפי שיעודכנו מעת לעת והוראות כל דין.

ד.    עובדים ועובדי שיפוצים שאינם עונים על הגדרת סעיפים קטנים א', ב' או ג' לעיל יהיו זכאים לתשלום דמי מחלה כמפורט להלן:

בשנתיים הראשונות לעבודה בענף בישראל בהתאם להוראות חוק דמי מחלה, התשל"ז-1976.

מהשנה השלישית לעבודה בענף בישראל יהיה העובד זכאי ל-25 ימי מחלה בשנה, ולצבירה מקסימלית של 161 יום.

למען הסר ספק מובהר כי ותקו של העובד לצורך תשלום דמי מחלה הוא בענף ולא אצל המעסיק.

 1. דמי הבראה

עובד ועובד שיפוצים לאחר ותק של שנה בעבודה אצל המעסיק, זכאי לדמי הבראה, אשר ייקבעו בהתאם לוותק שצבר בענף הבניין או ענף השיפוצים, לפי העניין, בישראל. ערך יום ההבראה הוא בהתאם לערך יום הבראה במגזר העסקי (הפרטי), כפי שיעודכן מעת לעת.

תשלום דמי הבראה במשכורות חודשים יולי-ספטמבר בכל שנה, או איזה מהם.

מספר ימי ההבראה בהתאם לוותק בענף הם כדלקמן:

ותק ענפי                       ימים

2-1 שנים                      6 ימי הבראה לשנה

מ-3 עד 4 שנים               8 ימי הבראה לשנה

מ-5 עד 10 שנים             9 ימי הבראה לשנה

מ-11 עד 15 שנים           10 ימי הבראה לשנה

מ-16 עד 19 שנים           11 ימי הבראה לשנה

מ-20 שנים ויותר             12 ימי הבראה לשנה

האמור הוא בלי לגרוע בזכותם של עובדים מכוח הסכמים ו/או הסדרים מקומיים או אישיים עדיפים לדמי הבראה גבוהים יותר.

 1. חופשת חגים

א.    עובד ועובד שיפוצים זכאי להיעדר מן העבודה במהלך החג, לפי מצוות דתו, על חשבון המעסיק, ובהיקף של עד תשעה ימי חג בשנה, וכן ליום נוסף לפי בחירה ובסך הכול 10 ימים בתשלום.

ב.    עובד ועובד שיפוצים בעל ותק של שלושה חודשי עבודה בענף בישראל לכל הפחות, אשר לא נעדר מן העבודה בלא רשות יום לפני או יום אחרי החג, יהיה זכאי לחופשה בתשלום ביום החג, בהיקף של עד תשעה ימי חג בשנה כאמור, וכן ליום בחירה.

ג.    ימי חג יהודיים לפי צו זה: שני ימי ראש השנה; יום הכיפורים; שני ימי חג הסוכות; שני ימי חג הפסח; חג השבועות; יום העצמאות (אינו תלוי בדת העובד) ובנוסף יום בחירה אחד. סך הכול 10 ימי חג.

ד.    עובד ועובד שיפוצים שאינו יהודי יקבל חופשה בתשלום, על פי התנאים לעיל, או בימי החג לפי מצוות דתו או בימי החג היהודיים, ובכל מקרה לא תעלה החופשה בתשלום על תשעה ימי חג בשנה + יום בחירה.

ה.    מובהר בזה, כי אין תשלום בעבור יום חג הנופל על המנוחה השבועית של עובד ועובד שיפוצים.

 1. ימי שמחה

עובד ועובד שיפוצים בעל ותק של שנה אצל המעסיק, יהיה זכאי לתשלום שכר עבודה בעבור היעדרות בימי השמחה האלה:

א.    נישואי העובד/ת – 2 ימים;

ב.    הולדת ילד/ה – 1 יום;

ג.    נישואי ילד/ה – 1 יום.

 1. ימי אבל

עובד ועובד שיפוצים בעל ותק של שלושה חודשים לפחות בענף, הנעדר מן העבודה בשל קיום מנהגי אבלות, יהיה זכאי לתשלום בתקופת שבתו באבל על פי מנהגי ישראל, ואם הוא בן דת אחרת על פי מנהגי דתו, אך לא יותר משבעה ימים.

 1. נסיעות

א.    עובד ועובד שיפוצים, אשר המעסיק אינו מעמיד לרשותו הסעה, ואשר נזקק לתחבורה ציבורית כדי להגיע מביתו למקום העבודה וחזרה, יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה בהתאם לכללים ולסכומים הקבועים בהסכמים הקיבוציים הכלליים הנחתמים בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים ולהסתדרות העובדים הכללית החדשה בעניין החזר הוצאות נסיעה, כפי שיעודכנו מעת לעת.

נכון ליום חתימת צו זה תקרת הסכום היומי היא 26.40 ש"ח ליום.

ב.    למרות האמור לעיל, מוסכם כי אם נדרש עובד או עובד שיפוצים להגיע למקום עבודה המרוחק למעלה מ-40 ק"מ ממקום מגוריו, בלי שהמעסיק יעמיד לרשותו הסעה, יהיה העובד זכאי להחזר הוצאות נסיעה בגובה 150% מהתעריף האמור בסעיף קטן א' לעיל, כפי שיעודכן מעת לעת, או לפי הוצאות בפועל כפי שיסוכם עם מעסיקו מראש, כנגד קבלות.

 1. סט ביגוד ובגדי מגן

א.    עובד ועובד שיפוצים בוותק של חצי שנה ומעלה אצל המעסיק יהיה זכאי לקבל, אחת לשנה, מערכת ביגוד מאיכות טובה הכוללת נעליים, מכנסיים, חולצה, וכובע מצחייה.

ב.    שווי מערכת הביגוד שתינתן לעובד ועובד שיפוצים תעמוד על סך של עד 250 שקלים חדשים. מעסיק רשאי לספק לעובד או לעובד שיפוצים ביגוד בעין או בתשלום של 250 שקלים חדשים לשכר העובד.

ג.    כמו כן כאשר עבודת עובד ועובד שיפוצים מחייבת בגדי מגן כגון: מגפיים, כובע וכד' וזאת לצורך שמירה על בטיחות בעבודה, המעסיק יעניק לעובדים בגדי מגן אלה על חשבונו בלבד.

ד.    האמור אינו בא לגרוע מפרק בטיחות וגהות בצו זה.

 1. ימי מילואים

א.    עובד ועובד שיפוצים זכאי למלוא השכר בתקופת שירות המילואים שלו, המחושב כדין.

ב.    תשלום השכר בגין תקופת המילואים מותנה בהצגת צו מילואים לחברה מיד עם קבלתו והמצאת טופס על ביצוע שירות מילואים עם שובו לעבודה.

ג.    המעסיק יגבה מהביטוח הלאומי את כספי המילואים. היה והסכום שיתקבל מן המוסד לביטוח לאומי עולה על הסכום ששולם לעובד ולעובד שיפוצים, יקבל העובד או עובד השיפוצים את ההפרשים ממעסיקו.

 1. אש"ל

א.    כל עובד ועובד שיפוצים שיידרש ללון מחוץ למקום הלינה הרגיל שלו עקב דרישת המעסיק יקבל מן המעסיק ארוחת בוקר, צהריים, ערב ולילה או תמורתם.

גובה התשלום הנ"ל יהיה בהתאם לשיעורי קצובת הכלכלה, תמורת ארוחות בוקר, צהריים, ערב ולילה, כפי שנקבעו בתקשי"ר וכפי שמעודכנים ומפורסמים מעת לעת על ידי הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר.

ב.    נוסף על כך כל עובד ועובד שיפוצים שיידרש ללון מחוץ למקום הלינה הרגיל שלו עקב דרישת המעסיק יקבל מן המעסיק מקום לינה מתאים או תמורתו.

ג.    המעסיק יקבע את מקום הלינה לעובד ולעובד שיפוצים, יאשר מראש את ההוצאה בגין הלינה, ויישא בתשלומה, בין אם באופן ישיר ובין אם בהשבת ההוצאה לעובד לפי קבלות.

ד.    עובד שיפוצים אשר יידרש ללון מחוץ למקום הלינה הרגיל שלו, כאמור בסעיף קטן א', יהיה זכאי לקבל בגין ארוחות את הגבוה מבין שני התשלומים (לפי סעיף 65 או סעיף 47).

 1. שי לחג

א.    פעמיים בשנה, בראש השנה ובפסח, ייתן המעסיק לעובדיו שי לחג, בשווי של 250 שקלים חדשים לכל אחד משני החגים, ובסך הכול בשווי של 500 שקלים חדשים לשנה.

ב.    השי לחג כאמור בסעיף 48א לעיל יוענק לכל עובדי המעסיק באופן אחיד. ועם זאת, מעסיק רשאי להעניק שי לחג לעובד ולעובד שיפוצים שאינו יהודי, בשני מועדים אחרים של ימי חג על פי דתו, באופן ובשווי זהה לאמור בסעיף 48א.

ג.    אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל הסדר ו/או נוהג קיים מיטיב אצל המעסיק מכל מקור שהוא.

 

ז.    משמעת ובטיחות בעבודה

 1. [לא הורחב]
 2. בטיחות וגהות

א.    הקפדה על הבטיחות בעבודה בכל אתר בנייה תהיה חלק בלתי נפרד מהניהול והביצוע הכולל של העבודה.

ב.    המעסיק יפעל למען שמירה על בטיחות העובדים באתר הבנייה ומחוצה לו, וכן יפעל למען יישום קפדני של כל החוקים, התקנות והוראות העבודה הנוגעות לבטיחות בעבודה באתר הבנייה. בגדר זה, ינקוט המעסיק אמצעים לצמצום סכנות באתר הבנייה, לרבות עריכת תדריכי בטיחות לעובדים באתר הבנייה.

במסגרת זאת, ובלי לגרוע מן האמור לעיל, המעסיק יספק על חשבונו את המפורטים להלן:

 1. בגדים בעבודות מיוחדות וציוד הגנה;
 2. תנאי היגיינה לרבות שירותים, מקלחות, כיורים, פינות אוכל מסודרות, מים חמים ומים קרים;
 3. בדיקות רפואיות תקופתיות על פי החלטת רופא תעסוקתי;
 4. השתלמויות בהגשת עזרה ראשונה בהתאם לחוק.

ג.    העובד יקפיד על מילוי הוראות המעסיק ו/או הגורם המוסמך בענייני בטיחות באתר הבנייה, יפעל בהתאם להוראות הבטיחות הקבועות בדין ו/או בתקנות תוך גילוי ערנות מרבית לבטיחות בעבודה.

ד.    [לא הורחב]

 

ח.    פיטורים והתפטרות

 1. הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות תינתן בכתב, בהתאם לחוק.
 2. יש להימנע משרירות לב בכל הנוגע לפיטורי עובדים.
 3. בטרם תתקבל החלטה על פיטורי עובד ועובד שיפוצים, יתקיים שימוע מסודר. העובד ועובד שיפוצים יקבל את הטעמים לפיטורים, שלושה ימים לפחות לפני השימוע. העתק מהודעת השימוע תישלח במקביל לוועד העובדים במקום העבודה, אם קיים. במועד השימוע יוכל העובד ועובד השיפוצים להעלות את טענותיו.
 4. החלטת הפיטורים תתקבל רק לאחר הליך השימוע.
 5. [לא הורחב]
 6. [לא הורחב]
 7. [לא הורחב]
 8. [לא הורחב]
 9. [לא הורחב]

 

ט.    זכויות עובדי שיפוצים

 1. הוראות צו זה יחולו על עובד שיפוצים כהגדרתו בפרק ההגדרות לצו זה. ואולם בעניינים המפורטים בפרק זה יחולו על עובד שיפוצים הוראות פרק זה במקום הוראות הצו (למעט אם צוין בהן אחרת).
 2. שכר חודשי לעובד שיפוצים

א.    עם כניסתו לתוקף של צו זה יחול עדכון בטבלאות השכר של עובדי השיפוצים, כך שתיווסף לטבלאות השכר דרגה נוספת; כתוצאה מעדכון זה, עובד שיפוצים אשר עד ערב מועד התחולה שובץ לדרגת השכר השלישית, ישובץ בדרגת השכר הרביעית; עובד שיפוצים אשר עד ערב מועד התחולה שובץ לדרגת השכר הרביעית, ישובץ בדרגת השכר החמישית; ועובד שיפוצים אשר עד ערב מועד התחולה שובץ לדרגת השכר החמישית, ישובץ בדרגת השכר השישית.

ב.    עובד שיפוצים יקבל ממועד התחולה שכר חודשי על פי טבלאות השכר כדלקמן:

דרגה    שכר לפי צו זה

1              5,100

2              5,500

3              5,700

4              6,000

5              6,300

6              6,900

ג.    עובד שיפוצים יקבל בחלוף 12 חודשים ממועד התחולה שכר חודשי על פי טבלאות השכר כדלקמן:

דרגה    שכר לפי צו זה

1              5,200

2              5,610

3              5,810

4              6,120

5              6,430

6              7,038

ד.    עובד שיפוצים יקבל בחלוף 24 חודשים ממועד התחולה שכר חודשי על פי טבלאות השכר כדלקמן:

דרגה    שכר לפי צו זה

1              5,400

2              5,750

3              5,960

4              6,270

5              6,590

6              7,210

 1. קידום בדרגה לעובד שיפוצים

הקידום בדרגות יהיה קידום אוטומטי על פי פרק זמן ולפי המפורט להלן:

א.    הקידום מדרגה 1 לדרגה 2 הוא אחרי 3 שנים;

ב.    הקידום מדרגה 2 לדרגה 3 הוא אחרי 3 שנים;

ג.    הקידום מדרגה 3 לדרגה 4 הוא אחרי שנתיים;

ד.    הקידום מדרגה 4 לדרגה 5 הוא אחרי שנתיים;

ה.    הקידום מדרגה 5 לדרגה 6 הוא אחרי שנתיים.

 1. תוספת הכשרה לעובד שיפוצים

נוסף על כל הזכויות האמורות בצו, כל עובד שיפוצים שנשלח על ידי המעסיק להכשרה מקצועית במוסד מוכר, יהיה זכאי נוסף על השכר המגיע לו על פי צו זה ועם סיומו בהצלחה את ההכשרה והמצאת אישור מאת המוסד לסיומו כאמור, ל"תוספת הכשרה" בשיעור של 5% מגובה השכר המגיע לו. תוספת ההכשרה היא חלק משכרו הקובע של העובד לשם חישוב זכויותיו וחובותיו.

 1. השאלת עובד שיפוצים

מעסיק רשאי להשאיל עובד שיפוצים העובד אצלו למעסיק אחר לתקופה קבועה ומוגדרת שסוכמה בין שני המעסיקים והעובד. במקרה כזה, ייוותר העובד בגדר עובדו של המעסיק המקורי (המשאיל). למען הסר ספק, תקופת העבודה הזמנית אצל המעסיק השואל תיחשב לכל דבר ועניין תקופת ותק של העובד אצל מעסיקו המקורי (המשאיל). העובד יהיה זכאי בתקופת השאלתו לשכר ותנאי עבודה הזהים בגובהם לאלה שהיו משולמים לו ערב ההשאלה הזמנית.

 1. תשלום הוצאות אש"ל לעובד שיפוצים

עובד שיפוצים יהיה זכאי לתשלום הוצאות אש"ל בסך 20 שקלים חדשים, בעבור כל יום עבודה (בין אם מלא ובין אם חלקי) שעבד אצל המעסיק, והכול אלא אם כן סיפק המעסיק לעובד, בגין אותו יום ארוחה.

 1. הוצאות נסיעה וזמן נסיעה לעובד שיפוצים

נוסף על תשלום הוצאות נסיעה כאמור בסעיף 44 דלעיל, עובד שיפוצים יקבל תשלום בעבור זמן הנסיעה ממקום מגוריו למקום העבודה או ממקום איסופו על ידי המעסיק למקום העבודה, והכול אם מרחק הנסיעה בין שניהם יעלה על 50 ק"מ לכל כיוון. זמן הנסיעה העולה על האמור לעיל, ייחשב כחלק ממניין שעות עבודתו של העובד, כאמור בצו זה.

 1. רצף ותק העובד לעניין זכויות סוציאליות

בכל מקום שבו מפורטות בצו זה זכויות התלויות בוותק, הכוונה לוותק העובד בענף. מוסכם, כי עובד ששירת בצה"ל שירות צבאי חובה לרבות שירות לאומי, ייחשב מלכתחילה ותקו בשירות הנ"ל, כחלק מוותקו הענפי לכל דבר ועניין, למעט לעניין גובה תשלום השכר ופיצויי הפיטורים.

 

י.     מהגרי עבודה ועובדים פלסטינים

"מהגר עבודה" – כהגדרת "עובד זר" בחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, למעט עובדים פלסטינים כאמור להלן.

"עובד פלסטיני" – עובדים מהאזור ומשטחי עזה ויריחו, כהגדרתם בחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991.

 1. למען הסר ספק, הוראות צו זה חלות על מהגרי עבודה ועובדים פלסטינים והן ייושמו בשוויון בין עובדים אלה ובין עובדים אחרים ובכפוף לשינויים המחויבים בהתאם להוראות כל דין לרבות נהלים המוצאים או שיוצאו מכוח הדין, ככל שיהיו כאלה.

מהגר עבודה ועובד פלסטיני יהיה זכאי לכל הזכויות – כספיות או אחרות – המפורטות בצו זה באותם סכומים ובאותם שיעורים כמו עובדים אחרים.

 1. בלי למעט מהעיקרון האמור לעיל, במקרים שבהם תהיה קיימת מניעה, מכוח נסיבות חיצוניות אובייקטיביות שאינן תלויות בצדדים או שמקורן בהוראה שבדין, להחלת איזו מהזכויות לפי צו זה על מהגרי עבודה ועובדים פלסטינים, תמונה ועדת פיקוח אשר תקבע מנגנון לשם הסדרת העניין להקניית הזכות ו/או לתשלום הזכות או שווה ערך לה. קיומה של מניעה כאמור לא ימעט מן החובה כלפי מהגר העבודה ו/או עובד פלסטיני לתשלום שווה ערך ובאותה עלות של הזכות שקמה מניעה כאמור לשלמה.
 2. בלי לגרוע מהאמור בסעיף 69 לעיל, שיעור ההפקדות המינימלי שנקבע בדין לעניין מהגרי עבודה וכפי שיעודכן מעת לעת (העומד נכון למועד חתימת צו זה על 700 שקלים חדשים), יבוא על חשבון ההפקדות לפנסיה, לפיצויים ולקרן השתלמות המתחייבות על פי צו זה, והכול בכפוף לכל דין.
 3. תשלום בעבור עובד פלסטיני יבוצע באמצעות מדור התשלומים (רשות האוכלוסין וההגירה – משרד הפנים) ובהתאם ובכפוף להוראות כל דין.
 4. למען הסר ספק, בביצוע תשלום כמפורט לעיל, יצא המעסיק ידי חובתו, והכול בכפוף למילויו את הוראות הצו והדין.
 5. אין בהוראות צו זה כדי לפגוע בהוראות כל דין החל בעניינם של מהגרי עבודה ו/או עובדים פלסטינים.

 

יא.   [לא הורחב]

יב.   [לא הורחב]

 

 

כ"ט בתשרי התשע"ו (12 באוקטובר 2015)                             אריה מכלוף דרעי

שר הכלכלה

 

[1] פורסם י"פ תשע"ו מס' 7134 מיום 28.10.2015 עמ' 730.

[2] הסעיף בוטל בצו הרחבה 2018.

[3] ר' צו הרחבה 2018.