פרק א': פרשנות

1.  מטרה

מטרתו של חוק זה לקבוע כללים אחידים לענין גיל פרישה מעבודה, ובכלל זה העלאתו באופן מדורג והכל תוך החלת הכללים האמורים הן לענין זכאות להטבה הניתנת למי שהגיע לגיל האמור והן לענין זכאות להטבה הניתנת למי שטרם הגיע לגיל האמור, עד הגיעו לאותו גיל.

2.   הגדרות (תיקון: תשס"ה2)

בחוק זה –

"גמלה" – תגמול או קצבה המשתלמים לאדם, במלואם או בחלקם, כמפורט בפסקה מהפסקאות שלהלן, מחמת פרישתו מעבודתו בשל גילו:

(1)  מאוצר המדינה או מקופתו של אחד מאלה:

(א)  גוף מתוקצב, גוף נתמך או תאגיד בריאות, כהגדרתם בסעיף 21 בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה1985-;

(ב)  מוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט1949-, שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין;

(ג)  גוף אחר שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין, ושהשר קבעו בהודעה ברשומות לענין חוק זה;

(2)  על ידי גוף שהתחייבויותיו מבוססות על מנגנון של ערבות הדדית בין הזכאים לגמלה;

(3)  לפי התחייבות של מעביד עקב סיום יחסי עובד ומעביד בשל גילו של העובד, גם אם אינם משתלמים על ידי המעביד;

"הסכם" – לרבות הסכם קיבוצי כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז1957-, צו הרחבה כמשמעותו בחוק האמור, הסדר קיבוצי, ותקנון של קופת גמל כמשמעותה בסעיף 47 בפקודת מס הכנסה;

"השר" – שר האוצר.

פרק ב': גיל פרישה

3.  גיל הפרישה

הגיל שבהגיעו אליו זכאי אדם לפרוש מעבודתו בשל גילו ולקבל, בהתקיים התנאים הקבועים לכך על פי דין או הסכם, גמלה בשל פרישתו מעבודתו כאמור, הוא גיל 67 לגבר, ובכפוף להוראות פרק ד' – גיל 62 לאישה (בחוק זה – גיל הפרישה).

4.  גיל פרישת חובה

הגיל שבהגיעו אליו ניתן לחייב עובד לפרוש מעבודתו בשל גילו, הוא גיל 67 לגבר ולאישה (בחוק זה – גיל פרישת חובה).

5.  גיל הפרישה המוקדמת

הגיל שבהגיעו אליו זכאי אדם לקבל גמלה, בהתקיים התנאים הקבועים לכך על פי דין או הסכם, מחמת פרישתו מעבודתו בשל גילו אף בטרם הגיעו לגיל הפרישה, הוא גיל 60 לגבר ולאישה (בחוק זה – גיל הפרישה המוקדמת), ויחולו לענין זה ההוראות שנקבעו בדין או בהסכם לגבי הפחתת הגמלה בשל הפרישה המוקדמת כאמור, ככל שנקבעו.

פרק ג': הוראות מעבר

6.  גיל הפרישה – הוראות מעבר

על אף האמור בסעיף 3 –

(1) לגבי גבר שנולד עד חודש אפריל 1942, יהיה גיל הפרישה – הגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק א' בתוספת;

(2)  לגבי אישה שנולדה עד חודש אפריל 1947, יהיה גיל הפרישה – הגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ב' בתוספת;

(3) לגבי אישה שנולדה בחודש ינואר 1950 ואילך יהיה גיל הפרישה, בכפוף להוראות פרק ד' – הגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ב' בתוספת.

7.  גיל פרישת חובה – הוראת מעבר

על אף האמור בסעיף 4, לגבי עובד או עובדת שנולדו עד חודש אפריל 1942 יהיה גיל פרישת חובה – הגיל הקבוע לגביהם, בהתאם לחודש לידתם, בחלק א' בתוספת.

8.  גיל הפרישה המוקדמת – הוראת מעבר

על אף האמור בסעיף 5, לגבי אישה שנולדה עד חודש אפריל 1955, יהיה גיל הפרישה המוקדמת – הגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ג' בתוספת.

פרק ד': גיל הפרישה לאישה שנולדה בשנת 1950 ואילך

9.  החלטה בדבר גיל הפרישה לאישה שנולדה בשנת 1950 ואילך

(א) (1)  השר יקים ועדה ציבורית לבחינת גיל הפרישה לאישה שנולדה
בשנת 1950 ואילך (בפרק זה – הועדה הציבורית); בין חברי הועדה
הציבורית יהיו נציגי המעבידים, העובדים והממשלה;

(2) הועדה הציבורית תגיש את המלצותיה לשר לא יאוחר מיום כ"ח בסיון התשע"א (30 ביוני 2011); השר יניח את המלצות הועדה הציבורית על שולחן הכנסת.

(ב)  השר יביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת, לא יאוחר מיום ב' בתשרי התשע"ב (30 בספטמבר 2011), את המלצותיו לענין גיל הפרישה לאישה שנולדה כאמור בסעיף קטן (א)(1); ההמלצות ייקבעו בהתחשב בהמלצות הועדה הציבורית, ויכול שיכללו שינוי בגיל הפרישה לאישה, בתנאים שייקבעו.

(ג)  ועדת הכספים של הכנסת תיתן החלטתה בענין המלצות השר עד ליום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011).

(ד) ניתן אישור ועדת הכספים של הכנסת כאמור בסעיף קטן (ג), וההמלצות שאושרו מחייבות את שינוי חלק ב' בתוספת, ישנה השר, בצו, את חלק ב' האמור ואת חלק א' בלוח א'1 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה1995-, בהתאם להמלצות שאושרו.

(ה)  לא החליטה ועדת הכספים של הכנסת כאמור בסעיף קטן (ג), יהיה גיל הפרישה לאישה שנולדה כאמור בסעיף קטן (א)(1), על אף האמור בסעיף 3, הגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ב' בתוספת.

פרק ה': הוראות כלליות

10.  עדיפות

(א)  הוראות חוק זה יחולו על אף האמור בכל הסכם.

(ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), ניתן בהסכם –

(1)  לקבוע כי הגיל שבהגיעו אליו ניתן לחייב עובד לפרוש מעבודתו בשל גילו יהיה גבוה מגיל פרישת חובה;

(2)  לקבוע כי הגיל שבהגיעו אליו זכאי עובד לקבל גמלה מחמת פרישתו מעבודתו בשל גילו אף בטרם הגיעו לגיל הפרישה, יהיה נמוך מגיל הפרישה המוקדמת, ובלבד שהמעביד יישא בעלות הנובעת מכך, במלואה; השר רשאי לאשר לגוף שאינו המעביד לשאת בעלות כאמור בפסקה זו, כולה או חלקה, במקום המעביד; הודעה על אישור כאמור תפורסם ברשומות.

(ג)  הוראות חוק זה יחולו אלא אם כן נקבע אחרת בחוק אחר.

11.  מסירת הודעות על מועד הפרישה של עובדת

(א)  שר התעשיה המסחר והתעסוקה רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע הוראות לענין עובדת בדבר –

(1) מסירת הודעות מאת המעביד ומאת העובדת לגבי מועד פרישת העובדת מעבודתה;

(2)  תוצאות אי מסירת הודעות כאמור בפסקה (1), או מסירתן באיחור, לרבות דחיית מועד תשלום סכומים המגיעים לעובדת מכוח כל דין או הסכם עקב פרישתה מהעבודה, ובלבד שדחיה כאמור לא תעלה על התקופה שנקבעה לפי סעיף קטן זה למתן הודעה מאת העובדת; נקבעו הוראות לפי פסקה זו, יבואו הוראות אלה במקום כל תרופה העומדת למעביד כלפי העובדת בשל אי מסירת הודעה לגבי מועד פרישתה מהעבודה או מסירתה באיחור.

(ב)  כל עוד לא נקבעו תקנות לפי הוראות סעיף קטן (א), יעמדו בתוקפן התקנות שנקבעו לפי סעיף 3 בחוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד, התשמ"ז1987-, כנוסחן ערב תחילתו של חוק זה, בשינויים המחויבים.

12.  גיל פרישה שנקבע בהסכם שנכרת לפני יום התחילה

על אף הוראות סעיפים 3, 6(2) ו-(3) ו9-, אישה שנקבע לגביה, בהסכם שנכרת לפני יום תחילתו של חוק זה, גיל פרישה הגבוה מגיל הפרישה הקבוע לגביה לפי הוראות חוק זה, יהיה גיל הפרישה לגביה, לענין זכאותה לפרוש מעבודתה ולקבל גמלה ממעבידה, ולענין זה בלבד – הגיל שנקבע בהסכם כאמור.

13.  סיוע מאוצר המדינה

השר יקבע, בצו, סכומים שיינתנו כסיוע מאוצר המדינה, לפי אמות מידה שיקבע באותו צו, לפתרון קשיים כספיים ממשיים הנובעים מהעלאת גיל הפרישה לפי הוראות חוק זה.

14.  ביצוע

השר ממונה על ביצועו של חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

פרק ו': תיקונים עקיפים

15.  (שולב בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י1950-)

16.  (שולב בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט1959-)

17.  (שולב בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש))

18.  (שולב בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג1963-)

19.  (שולב בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה1965-)

20.  (שולב בחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז1967-)

21.  (שולב בחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל1970-)

22.  (שולב בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א1980-)

23.  (שולב בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח), התשמ"א1981-)

24. (שולב בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה1985-  

25.  (חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד, התשמ"ז1987-) (בוטל)

26.  (שולב בחוק האזרחים הותיקיםהתש"ן1989-)

27.  (שולב בחוק חניה לנכיםהתשנ"ד1993-)

28.  (שולב בחוק ביטוח בריאות ממלכתיהתשנ"ד1994-)

29.  (שולב בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה1995-)

30. (שולב בחוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ"ט1998-)

31. (שולב בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו2004-)

פרק ז': תחילה, תחולה והוראה מיוחדת

32.  תחילה

תחילתו של חוק זה ביום י' בניסן התשס"ד (1 באפריל 2004) (בחוק זה – יום התחילה).

33.  (שולב בחוק הבטחת הכנסה וחוק הביטוח הלאומי) (תיקון: תשס"ה)

34.  (שולב בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד1994-)

תוספת

(סעיפים 6 עד 8)

חלק א'

גיל הפרישה לגבי גבר שנולד עד חודש אפריל 1942

גיל פרישת חובה לגבי גבר ואישה שנולדו עד חודש אפריל 1942

חודש הלידה                                גיל הזכאות (בשנים)

עד מרס 1939                             65

אפריל עד אוגוסט 1939                  65 ו4- חודשים

ספטמבר 1939 עד אפריל 1940       65 ו8- חודשים

מאי עד דצמבר 1940                     66

ינואר עד אוגוסט 1941                   66 ו4- חודשים

ספטמבר 1941 עד אפריל 1942       66 ו8- חודשים

 

חלק ב'

גיל הפרישה לגבי אישה

חודש הלידה                                גיל הזכאות (בשנים)

עד מרס 1944                             60

אפריל עד אוגוסט 1944                  60 ו4- חודשים

ספטמבר 1944 עד אפריל 1945       60 ו8- חודשים

מאי עד דצמבר 1945                     61

ינואר עד אוגוסט 1946                   61 ו4- חודשים

ספטמבר 1946 עד אפריל 1947       61 ו8- חודשים

מאי 1947 עד דצמבר 1949             62

ינואר עד אוגוסט 1950                   62 ו4- חודשים

ספטמבר 1950 עד אפריל 1951       62 ו8- חודשים

מאי עד דצמבר 1951                     63

ינואר עד אוגוסט 1952                   63 ו4- חודשים

ספטמבר 1952 עד אפריל 1953       63 ו8- חודשים

מאי 1953 ואילך                            64

חלק ג'

גיל הפרישה המוקדמת לגבי אישה שנולדה עד חודש אפריל 1955

 

חודש הלידה                                גיל הזכאות (בשנים)

עד אפריל 1947                           56 ו8- חודשים

מאי 1947 עד דצמבר 1949             57

ינואר עד אוגוסט 1950                   57 ו4- חודשים

ספטמבר 1950 עד אפריל 1951       57 ו8- חודשים

מאי עד דצמבר 1951                     58

ינואר עד אוגוסט 1952                   58 ו4- חודשים

ספטמבר 1952 עד אפריל 1953       58 ו8- חודשים

מאי עד דצמבר 1953                     59

ינואר עד אוגוסט 1954                   59 ו4- חודשים

ספטמבר 1954 עד אפריל 1955       59 ו8- חודשים

 

_________________________________

1 ס"ח תשס"ד, 46; תשס"ה, 359, 916.

2 סעיפים 84 ו85-(א) לחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי הענינים בשוק ההון בישראל  (תיקוני חקיקה), התשס"ה2005- (ס"ח תשס"ה, 916) קובעים:

"84.  תיקון חוק גיל פרישה – מס' 2

בחוק גיל פרישה, התשס"ד2004-, בהגדרה "הסכם", במקום "כמשמעותה בסעיף 47 בפקודת מס הכנסה יבוא "כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה2005-.

85.  תחילה

(א)  תחילתו של חוק זה, למעט הסעיפים המפורטים בסעיפים קטנים (ב) עד (ד), 90 ימים ממועד פרסומו (בסעיף זה – יום התחילה." (החוק פורסם ביום 10.8.2005).