דוגמא לכתב-תביעה בנושא פיטורים של עובדת בהריון:

 

 

בבית-הדין האזורי לעבודה בחיפה

בעניין:

התובעת:          ג' ל'   (ת"ז_________)

באמצעות עו"ד אורי שאבי (מ.ר. 34831)

מרחוב עין-גדי 6 בתל-אביב

טלפקס': 5440888

-נגד –

הנתבע:            קיבוץ ______________

ד.נ. ___________

נושא התביעה: הפרשי פיצויי-פיטורים ופיצויים בגין פיטורי עובדת בהריון;

סכום התביעה: 42,393 ₪

כתב-תביעה

  1. התובעת עבדה אצל הנתבע החל מיום 1/9/2003 וכלה ביום 31/8/2005.
  2. שכרה של התובעת עובר לפיטוריה עמד על-סך של 4,836 ₪.

במצורף, תלוש-השכר האחרון של התובעת, לחודש אוגוסט 2005, מסומן "א".

  1. התובעת פוטרה בהיותה בהריון. הנתבע פנה לממונה על חוק עבודת-נשים (להלן: "הממונה") על-מנת לקבל היתר לפיטוריה של התובעת, אך בקשתו נדחתה.

במצורף, העתק מהחלטת גב' חיה חוגי, הממונה על חוק עבודת-נשים במשרד העבודה, מסומן "ב".

  1. לאחר שקיבלו הצדדים את החלטת הממונה, החליט הנתבע שלא להחזיר את התובעת לעבודה, בניגוד להחלטה.
  2. התובעת לא הזדרזה להגיש תביעה לבית-הדין הנכבד, ובא-כוח התובעת ניסה לבוא בדין-ודברים עם בא-כוח הנתבע ועם נציגים מטעמו; ואולם, ניסיונותיו אלו לא צלחו. הנתבע הותיר את החלטת הממונה כאבן שאין לה הופכין, ולא התאמץ לנסות ולהגיע להבנות עם התובעת, ולכבד את ההחלטה.
  3. לפיכך, נאלצת התובעת לפנות לבית-הדין הנכבד, על-מנת שיפסוק כי מאחר שלא הוחזרה לעבודה אצל הנתבע בהתאם להחלטת הממונה, ומאחר שהיא מצויה בהריון מתקדם ואין באפשרותה להשיג עבודה חלופית כלשהיא – זכאית התובעת לפיצוי בגובה שכר-העבודה אותו הפסידה למשך כל חודשי העבודה עד ל-45 יום לאחר הלידה הצפויה (ביום 31/1/2006). בנוסף, זכאית התובעת לדמי-הבראה ופיצויי-פיטורים באופן יחסי לתקופת העבודה האמורה, וכן לתמורת הודעה-מוקדמת.

במצורף, פסק-דין עב 10248/02, אאורורה הוצאה לאור בע"מ נ' מדינה ישראל ואח', שניתן על-ידי כבוד השופט טננבוים בבית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב ופורסם באתר המשפטי "נבו". פסק-הדין מפרט בצורה ברורה ובהירה את הזכויות המגיעות לתובעת לנוכח פיטוריה שלא כדין ולנוכח החלטת הממונה. פסק-הדין מסומן "ג".

  1. התובעת זכאית, איפוא, לסכומים כדלקמן:

א.     הפרש פיצויי-פיטורים (מעבר לסכומים שהתקבלו מ"מבטחים") = 836 ₪; בצירוף פיצויי הלנת פיצויי פיטורים כחוק;

ב.      פיצוי בגין שכר-עבודה לחודשים ספטמבר 2005 עד ינואר 2006 (חמישה חודשים) = 24,180 ₪;

ג.       פיצוי בגין שכר-עבודה למשך חודש וחצי נוספים לאחר הלידה = 7,254 ₪;

ד.      פיצוי בגין פיצויי-פיטורים עבור תקופת עבודה של 9.5 חודשים = 3,828 ₪;

ה.      פיצוי בגין תמורת הודעה-מוקדמת = 4,836 ₪;

ו.        פיצוי בגין דמי-הבראה עבור תקופת עבודה של 9.5 חודשים = 1,459 ₪.

אשר-על-כן, מתבקש בית-הדין הנכבד להורות לנתבע לשלם לתובעת את הסכומים דלעיל בתוספת פיצויי הלנה ו/או רבית והצמדה ובתוספת הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד.

__________________

אורי שאבי, עו"ד

ב"כ התובעת