על-פי פסיקת בתי-הדין לעבודה, כל מעביד מחוייב לערוך שימוע לעובד לפני פיטורין, ולתת לעובד המועמד לפיטורים זכות שימוע, בטרם הכרעה בעניינו. זאת בנפרד לזכותו של העובד לקבלת פיצויי-פיטורים. בית-הדין הארצי לעבודה קבע כי פיטורים שנעשו ללא שימוע נאות, נוגדים את כללי הצדק הטבעי ולכן אינם פיטורים כדין.

במקרה מסויים קבע בית-הדין הארצי לעבודה, כי די בכך שעובד פוטר ללא שימוע כדי לפצותו בפיצוי כספי. הפיצוי הכספי שנפסק, בדרך-כלל, בפיטורי עובד שלא כדין, הינו בין משכורת אחת ל-12 משכורות חודשיות. במקרים חריגים, יתן בית-הדין לעבודה צו, המונע, לחלוטין, את הפיטורים.

ככל שהעובד בעל ותק רב יותר במקום העבודה, כך יש להקפיד יותר על קיום הכללים של השימוע, ועל ביצוע הליך השימוע בתום-לב. בדרך-כלל, לעובד שעבד תקופה קצרה של מספר חודשים ואף שנה ויותר, ופוטר ללא הליך שימוע, אין כדאיות להגיש תביעה משפטית, אך יש לבחון כל מקרה לגופו.

▪ מכתב זימון לשימוע »

▪ פיצוי בגין פיטורים שלא כדין »

הליך שימוע לפני פיטורים

הליך שימוע לעובד חייב להעשות באופן פתוח, הוגן ובתום-לב, תוך יישום הכללים הבאים:

א. הודעה מראש לעובד על מועד השימוע, בה יפורטו הטענות שבעטיין רוצים להפסיק עבודתו. את ההודעה רצוי לתת בכתב, אך זו אינה חובה;

ב. הענקת אפשרות לעובד לעיין בכל החומר הנוגע לנימוקי פיטוריו ומתן זמן סביר לעובד להכין את תגובתו וטיעוניו;

ג. הענקת הזדמנות מלאה לעובד, בין בכתב ובין בעל-פה, להגיב על הטענות אשר נטענות נגדו;

ד. עריכת פרוטוקול של ישיבת השימוע, או סיכום דברים, אם השימוע לא נעשה בכתב;

ה. קבלת החלטה על סמך שיקולים מקצועיים וענייניים, ולא על סמך נימוקים מפלים, או נימוקים בלתי עניינים שלא קשורים למקום העבודה;

ו. העדר ניגוד עניינים של עורך השימוע, אשר עלול להשפיע לרעה על החלטתו.

בנסיבות שעובד פוטר בהליך שימוע שלא ענה על כללים אלה, ונעשה רק על-מנת לצאת ידי-חובה, עשוי בית-הדין לעבודה לפסוק פיצוי כספי לעובד. גובה הפיצוי תלוי בנסיבות הספציפיות של המקרה.

כאמור, ככל שעובד הינו ותיק יותר, כך ייטה בית-הדין לעבודה לשקול פסיקה של פיצוי כספי משמעותי. כאשר עובד מפוטר לאחר מספר חודשי עבודה, או אף לאחר מספר שנים ספורות, בית-הדין ייטה שלא לפסוק פיצוי (מלבד פיצויי פיטורים), אלא אם הפיטורים היו על רקע מפלה, בניגוד לחוק שוויון הזדמניויות בעבודה, או על רקע פסול אחר.

סיבות לשימוע לפני פיטורים

כל סיבה לשימוע שקשורה לעבודה הינה סיבה חוקית. סיבות זרות, כגון: שימוע בגלל העדרויות עקב הריון או מילואים, שימוע עקב חשיפת שחיתות וכדומה – עשויות להיות סיבות לא חוקיות.

יש לזכור ששימוע לא תקין כשלעצמו אינו מקנה לעובד אפשרות לתביעת פיצוי. העילה מתגבשת כשהמעסיק מסתמך על השימוע ומפטר שלא כדין או פוגע בזכויותיו של העובד. במקרה כזה הרקע של שימוע לא תקין יהווה סיבה להגיש תביעה לפיצוי כספי או בקשה לצו מניעה.

קיראו עוד:

▪ פסק דין בנושא פיטורים ללא שימוע »