על-פי פסיקת בתי-הדין לעבודה, כל מעביד מחוייב לערוך שימוע לעובד לפני פיטורין, ולתת לעובד המועמד לפיטורים זכות שימוע, בטרם הכרעה בעניינו. זאת בנפרד לזכותו של העובד לקבלת פיצויי-פיטורים. בית-הדין הארצי לעבודה קבע כי פיטורים שנעשו ללא שימוע נאות, נוגדים את כללי הצדק הטבעי ולכן אינם פיטורים כדין.

במקרה מסויים קבע בית-הדין הארצי לעבודה, כי די בכך שעובד פוטר ללא שימוע כדי לפצותו בפיצוי כספי. הפיצוי הכספי שנפסק, בדרך-כלל, בפיטורי עובד שלא כדין, הינו בין משכורת אחת ל-12 משכורות חודשיות. במקרים חריגים, יתן בית-הדין לעבודה צו, המונע, לחלוטין, את הפיטורים.

ככל שהעובד בעל ותק רב יותר במקום העבודה, כך יש להקפיד יותר על קיום הכללים של השימוע, ועל ביצוע הליך השימוע בתום-לב. בדרך-כלל, לעובד שעבד תקופה קצרה של מספר חודשים ואף שנה ויותר, ופוטר ללא הליך שימוע, אין כדאיות להגיש תביעה משפטית, אך יש לבחון כל מקרה לגופו.

▪ מכתב זימון לשימוע »

▪ פיצוי בגין פיטורים שלא כדין »

הליך שימוע לפני פיטורים

הליך שימוע לעובד חייב להעשות באופן פתוח, הוגן ובתום-לב, תוך יישום הכללים הבאים:

א. הודעה מראש לעובד על מועד השימוע, בה יפורטו הטענות שבעטיין רוצים להפסיק עבודתו. את ההודעה רצוי לתת בכתב, אך זו אינה חובה;

ב. הענקת אפשרות לעובד לעיין בכל החומר הנוגע לנימוקי פיטוריו ומתן זמן סביר לעובד להכין את תגובתו וטיעוניו;

ג. הענקת הזדמנות מלאה לעובד, בין בכתב ובין בעל-פה, להגיב על הטענות אשר נטענות נגדו;

ד. עריכת פרוטוקול של ישיבת השימוע, או סיכום דברים, אם השימוע לא נעשה בכתב;

ה. קבלת החלטה על סמך שיקולים מקצועיים וענייניים, ולא על סמך נימוקים מפלים, או נימוקים בלתי עניינים שלא קשורים למקום העבודה;

ו. העדר ניגוד עניינים של עורך השימוע, אשר עלול להשפיע לרעה על החלטתו.

בנסיבות שעובד פוטר בהליך שימוע שלא ענה על כללים אלה, ונעשה רק על-מנת לצאת ידי-חובה, עשוי בית-הדין לעבודה לפסוק פיצוי כספי לעובד. גובה הפיצוי תלוי בנסיבות הספציפיות של המקרה.

כאמור, ככל שעובד הינו ותיק יותר, כך ייטה בית-הדין לעבודה לשקול פסיקה של פיצוי כספי משמעותי. כאשר עובד מפוטר לאחר מספר חודשי עבודה, או אף לאחר מספר שנים ספורות, בית-הדין ייטה שלא לפסוק פיצוי (מלבד פיצויי פיטורים), אלא אם הפיטורים היו על רקע מפלה, בניגוד לחוק שוויון הזדמניויות בעבודה, או על רקע פסול אחר.

קיראו עוד:

▪ פסק דין בנושא פיטורים ללא שימוע »