פיצויי פיטורים הם ברוב המקרים הזכות הכספית הכי משמעותית לעובד במקום עבודתו, מלבד שכר עבודה.

בניגוד ליתר זכויות העבודה, הזכות לפיצויי-פיטורים מתגבשת אך ורק עם סיום יחסי העבודה, במקרה שהעובד פוטר, או התפטר בדין פיטורים (התפטר עקב הרעת תנאי עבודה למשל). כמו-כן, כמעט את כל זכויות העבודה – כגון דמי-הבראה, דמי-חג, גמול שעות נוספות, פדיון חופשה שנתית וכו' – ניתן לתבוע מהמעביד גם לאחר סיום יחסי העבודה, בלי קשר לשאלה אם העובד פוטר או התפטר. ואולם, לפיצויי-פיטורים זכאי עובד אך ורק אם הוא פוטר, או התפטר בדין פיטורים, ולכן קיימת חשיבות להכרת הזכות לפני שעובד בוחר להתפטר.

▪ פיצויי פיטורים עקב הרעת תנאי עבודה »
▪ שלילת פיצויי פיטורים »
▪ פסק דין בתיק שניהל משרדנו, בו זכתה עובדת לפיצויי פיטורים גם על בסיס מרכיב עמלות »

מה לעשות אם המעסיק מפטר אותי אבל לא מוסר לי מכתב פיטורים

במצב כזה אין ספק שאתה זכאי לפיצויי פיטורים. הבעיה היא שאתה עלול להתקל בקושי להוכיח שפוטרת. המעסיק עלול לטעון שהוא כלל לא פיטר אותך. לכן במקרה של אי מסירת מכתב פיטורים כדאי להקליט את המעסיק על עצם הפיטורים ולהתייעץ באופן מיידי עם עורך דין דיני עבודה.

חישוב פיצויי פיטורים

הכלל: עובד שפוטר לאחר שנת עבודה אחת לפחות, זכאי לפיצויי-פיטורים. החישוב הוא משכורת אחת כפול מספר שנות העבודה (כולל חלקי שנה). בנסיבות מסויימות, אם עובד פוטר בסמוך לפני תום שנת עבודה אחת, יהא גם הוא זכאי לפיצויי-פיטורים.

עובד בשכר משתנה או לפי עמלות – יש לעשות ממוצע של 12 חודשי העבודה האחרונים, וסכום זה יוכפל במספר שנות העבודה.

עובד ששכרו השתנה במהלך שנות העבודה – אם השכר עלה – הרי שהשכר האחרון, בשיעור הגבוה יותר, יהווה הבסיס לחישוב פיצויי-פיטורין. אם השכר ירד – יש לעשות חישוב לכל תקופה בנפרד, ולאחר-מכן יש לחבר את סכום התוצאה של כל-אחת מהתקופות.

עובד שהיקף המשרה שלו השתנה – ייעשה חישוב נפרד לכל אחת מהתקופות בנפרד, בדרך המתוארת לעיל.

עמלות לעומת בונוסים

עמלות או פרמיות – למשל של עובד שהינו סוכן-מכירות – הינן חלק בלתי נפרד מהשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי-פיטורים. עם-זאת, בונוס אישי המשולם בהתאם ליעד משתנה שהוגדר לעובד או בונוס שנתי שמשלם מעביד לעובדיו על-פי שיקול דעתו – אינם חלק מהשכר הקובע. כמו-כן, רכיבים כגון: גמול שעות נוספות, דמי-הבראה, אש"ל והחזר הוצאות נסיעה אינם נלקחים בחשבון לצורך חישוב פיצויי-פיטורים

המשך קריאה בנושא חישוב פיצויי פיטורים בשכר על בסיס עמלות ובונוסים »

חוק פיצויי פיטורים

להלן סעיפים עיקריים בחוק פיצויי פיטורים:

1. (א) מי שעבד שנה אחת ברציפות – ובעובד עונתי שתי עונות בשתי שנים רצופות – אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעבידו שפיטרו פיצויי פיטורים…
(ב)עובד שעבר ממקום עבודה למקום עבודה אצל אותו מעביד ונתחלפו המעבידים במקום העבודה הנוכחי, זכאי לקבל פיצויי פיטורים מהמעביד הקודם בעד תקופת עבודתו אצלו או במקום העבודה הקודם כאילו פוטר העובד ביום חילופי המעבידים כאמור…
3. פיטורים סמוך לפני סוף שנת עבודה ראשונה, יראו אותם – אם לא הוכח היפוכו של דבר – כאילו נעשו מתוך כוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי פיטורים ואין פיטורים כאלה פוגעים בזכות הפיצויים…
4. עובד שעבודתו נפסקה מחמת פטירה או פשיטת רגל של מעבידו, ובתאגיד – פירוקו או מחיקתו, זכאי לפיצויי פיטורים כאילו פוטר.
5. (א) נפטר עובד, ישלם המעביד לשאיריו פיצויים כאילו פיטר אותו.
6. התפטר עובד לרגל מצב בריאותו הוא או של בן-משפחתו, ולאור המימצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות הענין היתה סיבה מספקת להתפטרות – רואים לענין פיצויי פיטורים את התפטרותו כפיטורים…
7. (א) התפטרה עובדת, תוך תשעה חדשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה – יראו לענין חוק זה את התפטרותה כפיטורים…
(ב)הוראות סעיף קטן (א) יחולו בשינויים המחוייבים, על עובד, והכל אם נתקיים בו אחד מאלה:
(1) בת זוגו של העובד הועסקה כעובדת במשך ששה חדשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום התפטרותו; לענין זה יראו כעבודה גם תקופת הפסקה בעבודה שבה נמשכים יחסי עובד ומעביד;
(2) הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגו;
(3) בת זוגו של העובד היתה עובדת עצמאית במשך שנים-עשר חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום הלידה או בסמוך לפני קבלת הילד לאימוץ, לפי הענין, ולא הפסיקה את עיסוקה לצורך טיפול בילד.
11. (א) התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים.