פיצויי פיטורים 

פיצויי פיטורים הם זכות סוציאלית כספית שזכאי לה כל עובד שעבד לפחות שנה אחת ושפוטר מהעבודה או התפטר בנסיבות מיוחדות שמזכות אותו בפיצויי פיטורים. פיצויי הפיטורים הם משכורת אחת (אחרונה גבוהה) במכפלת מספר שנות העבודה של העובד. 

ככלל, רק עובד שמפוטר מהעבודה בהחלטת המעסיק, זכאי לפיצויי פיטורים.

עם-זאת, החוק מונה אפשרויות רבות לפיהן אף אם העובד מתפטר מהעבודה הוא זכאי לפיצויי פיטורים.

פיצויי פיטורים שנצברו בקרן פנסיה

יש לזכור שכיום חלק גדול ממרכיב פיצויי הפיטורים חייב להיות מופקד בקרן פנסיה או ביטוח מנהלים. אותם כספים, ברוב המקרים, שייכים לעובד אף אם הוא מתפטר.

לדוגמא: עובד שעבד 3 שנים ושכרו עמד על סך של 8,000 ש"ח בחודש. המעסיק חייב להפקיד לקרן הפנסיה 6% מהשכר בכל חודש עבור מרכיב של פיצויי פיטורים. סכום זה מהווה כ-72% מפיצויי הפיטורים המלאים של העובד. לכן, בסיום תקופת העבודה ייצברו בקרן הפנסיה כ-17,300 ש"ח ויהיה חסר לפיצויי פיטורים מלאים עוד סכום של כ-6,700 ש"ח. 

כאמור, ברוב המקרים, הסכום שהופקד יהיה שייך לעובד, בכל מקרה. ליתרת הסכום – השלמת פיצויי הפיטורים – העובד יהיה זכאי רק אם פוטר, או התפטר בנסיבות שמזכות אותו בפיצויי פיטורים.

עם-זאת, לנושא הצבירה של כספי פיצויי הפיטורים יש חריגים רבים, שגורמים לכך שבקרן ייצברו סכומים קטנים יותר:

– במקרה שהמעסיק עובר על החוק ולא מעביר כספים לקרן הפנסיה, לא ייצברו הסכומים הנכונים. במקרה כזה ניתן יהיה להגיש תביעה נגד המעסיק ולתבוע את ההפרשים, ולמעשה, ניתן יהיה להתפטר בדין פיוטרים ולדרוש 100% פיצויי פיטורים.

– במקרה שאין חובה להפקיד לקרן פנסיה עבור העובד – למשל עובד צעיר (פחות מ-21 לגבר או 20 לאישה).

– במקרה שהעובד עובד שנים רבות ובחלק מהשנים לא היתה הפקדה לקרן פנסיה – החובה להפקיד לקרן פנסיה לכלל העובדים החלה בשנת 2008, וגם אז בשיעורים נמוכים יותר מהשנים האחרונות.

– במקרה ששכרו של העובד עולה על השכר הממוצע במשק – המעסיק מחוייב להפקיד לקרן פנסיה רק עד השכר הממוצע במשק (בשנת 2020 כ-11,000 ש"ח בחודש).

– במקרה ששכרו של העובד עלה לאורך השנים, כך שהפקדה של 6% בשנים הראשונות לא משקפת 72% מהשכר של תקופת העבודה האחרונה.

בכל אחד מהמקרים האלה ייצברו בקרן הפנסיה סכומים נמוכים משיעור של 72% מסכום פיצויי הפיטורים המלאים (משכורת כפול השנים). במקרים אלה חשוב לעובד שמחליט להתפטר לבחון היטב האם יש נסיבות שמזכות אותו בפיצויי פיטורים מלאים – לפני שהוא מתפטר.

שחרור כספי פיצויי פיטורים שמופקדים בקרן פנסיה

כאמור לעיל, ברוב המקרים עובד יהיה זכאי לשחרר את כספי פיצויי הפיטורים שהופקדו בשמו בקרן הפנסיה, אף אם התפטר. 

כל עובד שהופקדו לזכותו כספים בקרן פנסיה מכוח צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק – ושם מופקדים עבורו כספים לפיצויי פיטורים בשיעור של 6% -זכאי לכספים מכוח הוראות הצו, שקובע שעל כספים אלה חל סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים. המשמעות היא שעבור צבירת כספים זו המעסיק לא צריך לבצע השלמת פיצויי פיטורים לפי המשכרות האחרונה (אף אם היתה גבוהה יותר) ומנגד העובד זכאי לכספים בכל מקרה, אף אם התפטר.

בנוסף, באותם מקרים בהם לא חל סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים – מכוח הסכם אישי, הסכם קיבוצי או צו הרחבה – חלות הוראות סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005. תיקון לחוק שפורסם בשנת 2018, קובע, בעיקרון, שאם מעסיק לא ביקש לשחרר את הכספים בתוך 4 חודשים ממועד סיום העבודה – רשאי העובד לשחרר לזכותו את הכספים.

פיצויים לעובד שהתפטר עקב נסיבות אישיות, הרעת תנאים או התנהלות לא תקינה של המעסיק

ישנם מקרים שעובד זכאי להשלמת פיצויי פיטורים מעבר לסכום שנצבר עבורו בקרן פנסיה, על אף שהעובד התפטר. מדובר במקרים שבהם היתה הרעה בתנאי העבודה של העובד, או במקרים שבהם המעסיק נהג עם העובד באופן בלתי חוקי או בלתי תקין מבחינת יחסי העבודה, או במקרים של נסיבות אישיות של העובד שמונה החוק.

המקרים בהם יש לראות התפטרות בדין פיטורים – כלומר העובד זכאי לזכויות של מפוטר על אף שהתפטר – מנויים בתקנות פיצויי פיטורים (התפטרות שרואים אותה כפיטורים).

פיצויים לעובד שהתפטר עקב  הרעת תנאי עבודה

עובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים מלאים אם התפטר עקב הרעה בתנאי עבודה, בתנאים הבאים:

א. המעסיק שינה את תנאי העבודה של העובד – למשל, גובה השכר, תפקיד, היקף המשרה, שעות העבודה, מיקום ביצוע העבודה, צמצום תנאי נלווים לשכר.

ב. העובד התריע בפני המעסיק על כך שהוא אינו מסכים להרעה בתנאים.

ג. המעסיק סירב לבטל את השינוי בתנאי העבודה.

ד. העובד התפטר מהעבודה עקב הרעת התנאים ותוך זמן קצר וסביר לאחר שינוי התנאים (בדרך כלל לאחר לא יותר ממספר חודשים ספורים).

כלומר, אם המעסיק ביצע הרעה בתנאי העבודה – ואפילו הפחית באופן משמעותי מהשכר של העובד – לעובד ישנה אפשרות להתפטר תוך זכאות לפיצויי פיטורים רק במשך זמן קצר. אם העובד ימשיך לעבוד מספר חודשים לאחר השינוי בתנאים – הוא לא יוכל עוד להתפטר בדין פיטורים עקב סיבה זו.

פיצויים לעובד שהתפטר עקב יחס או תנאי עבודה בלתי הולמים

עובד זכאי לפיצויי פיטורים במקרה שהתפטר מהעבודה עקב יחס אישי לא תקין או עקב אי תשלום זכויות מצד המעסיק, בתנאים הבאים:

א. המעסיק נוהג עם העובד באופן בלתי חוקי, מבחינת יחס או תנאי שכר (למשל – נוהג לקלל את העובד, או משלם את שכרו באיחור).

ב. העובד התריע בפני המעסיק על כך שהוא אינו מסכים עוד להתנהגות הבלתי חוקית.

ג. המעסיק המשיך לנהוג באופן בלתי חוקי.

ד. העובד התפטר מהעבודה עקב התנאים הבלתי תקינים תוך זמן קצר וסביר לאחר הישנות המקרה (בדרך כלל לאחר לא יותר ממספר חודשים ספורים).

כלומר, אף אם המעסיק נהג באופן מחפיר ביותר – לא שילם שכר בזמן, נהג לצעוק על העובד, ונהג בדרכים נוספות בלתי תקינות כלפי העובד – לעובד ישנה אפשרות להתפטר תוך זכאות לפיצויי פיטורים רק במשך זמן קצר. אם המעסיק יתקן את כל הליקויים וינהג בכבוד ובאופן תקין, והעובד ימשיך לעבוד מספר חודשים נוספים ולא יתפטר – הוא לא יוכל עוד להתפטר בדין פיטורים עקב סיבה זו.

במקרים חמורים ביותר, עובד יהיה זכאי להתפטר באופן מיידי, אף בלי חובה להתריע בפני המעסיק מראש – למשל, עקב אלימות פיסית מצד המעסיק, הטרדה מינית או אלימות מילולית קשה, עקב אי תשלום שכר לאורך זמן רב וכדומה.

חשוב לזכור – כאשר מעסיק לא משלם לעובד את מלוא זכויותיו בצורה תקינה – שעות נוספות, פנסיה, דמי חג, נסיעות וכדומה – העובד רשאי לפעול כמפורט לעיל ולהתפטר בדין פיטורים. כדאי לעשות זאת עם ייעוץ של עורך-דין לענייני עבודה.

פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב נסיבות אישיות

במקרים הבאים עובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים מלאים על אף שהתפטר:

– מעבר דירה (בכללים שנקבעו בחוק – בדרך כלל מרחק של 40 ק"מ ומעבר ליישוב באזור פיתוח, או עקב חתונה או גירושין).

– מצב רפואי שלא מאפשר המשך עבודה.

– התפטרות לצורך סיוע לקרוב משפחה עקב מצבו הרפואי.