עבודה ללא הסכם עבודה 

למעשה, אין דבר כזה עבודה ללא הסכם עבודה. תנאי העבודה המתקיימים בפועל, והשכר שמשולם לעובד בפועל, הם הסכם העבודה המחייב את המעסיק, אף אם הדברים לא נחתמו בחוזה כתוב.

למעסיק קיימת חובה למסור לעובד הודעה בכתב על תנאי עבודה. את ההודעה יש למסור בתוך 30 ימים מתחילת העבודה. אין חובה להחתים עובד על הסכם עבודה, אלא אם מדובר בעובד זר – שאז קיימת חובה להחתים על הסכם עבודה בשפתו של העובד.

כאשר עובד לא מוחתם על הסכם עבודה, ואף לא נמסרת לו הודעה בכתב על תנאי עבודה – הדבר מהווה הפרת חובה חוקית של המעסיק. המעסיק צפוי לקנס פלילי במקרה של חקירה של משרד הכלכלה, והעובד רשאי לתבוע פיצוי כספי על העדרה של הודעה בכתב כמתחייב. במרבית המקרים הפיצוי הנפסק במקרים אלה עומד על כ-1,000-2,000 ש"ח, אך במקרים מסויימים בית-הדין לעבודה פוסק פיצוי גבוה יותר שעשוי להגיע ל-5,000 ש"ח ואף יותר. המקרים בהם בית-הדין לעבודה פוסק סכומים משמעותיים יותר תלויים בגורמים נוספים, כגון הפרות נוספות של חוקי עבודה מצד המעסיק. או למשל במקרה של נסיון של העובד להוכיח שהסכם עבודה בעל פה, שלא הועלה על הכתב, לא קויים והופר, והעדרו של ההסכם גרם לו נזק ביכולת להוכיח את ההפרה. 

צריך לזכור שחוקי העבודה מקנים לעובד זכויות רבות, אף ללא הסכם כתוב: תשלום שכר מינימום לפחות, חופשה שנתית, קרן פנסיה, דמי הבראה, דמי נסיעות, דמי מחלה ועוד. מכלול התנאים הסוציאליים האלה מחייבים אף ללא הסכם כתוב.

הודעה על תנאי עבודה

כאמור, למעביד קיימת חובה למסור לעובד הודעה על תנאי עבודה. ההודעה צריכה להיות כובה והיא למעשה מעין חוזה עבודה, על אף שהיא נמסרת באופן חד צדדי מצדו של המעסיק ואין חובה להחתים את העובד על המסמך. את ההודעה יש למסור בתוך 30 ימים ממועד תחילת העבודה. בהודעה יש לכלול את תנאי העבודה הכללים של העובד, כגון: גובה השכר, שעות העבודה, שם המנהל, יום המנוחה ועוד. 

בהעדר הסכם עבודה, למעסיקים כדאי מאוד למסור הודעה מעין זו, מפורטת ככל שניתן; הן מאחר שהדבר מהווה חובה חוקית והפרתה עלולה להוביל לקנס כספי והן מאחר שהדבר מקטין את חוסר הוודאות של הצדדים.

מה ניתן לעשות כשהמעסיק לא מחתים אותי על הסכם עבודה

כפי שכבר הוסבר, העובדה שאין הסכם עבודה חתום לא אמורה לפגוע באף זכות של העובד. לא זכויות בהתאם לתנאי העבודה שסוכמו עם המעסיק – כמו גובה שכר, עמלות וכדומה, ולא זכויות שנגזרות מכוח החוק – כמו פנסיה, דמי הבראה וכדומה. עם-זאת, במיוחד בעניין תנאי שכר מיוחדים שסוכמו עם המעביד – למשל: בונוס מיוחד שישולם עם הגעה ליעד מכירות – חשוב לשמור על תיעוד של הסיכום. אם המעסיק יפר את הסיכום ולא ישלם את הסכום המוסכם, בהעדר הסכם כתוב יהיה לעובד קשה מאוד להוכיח את התביעה במקרה של תביעה, על אף שהעובד צודק בטענותיו. לכן, במקרה של תנאי עבודה מיוחדים ולא קבועים כדאי לדרוש מהמעסיק חוזה כתוב או לכל הפחות הודעה כתובה על תנאי עבודה. המעסיק חייב למסור לעובד הודעה כתובה על תנאי עבודה בתוך 30 ימים. במקרה שהמעסיק מתחמק מחובתו זו, כדאי להקליט את המעסיק על אודות תנאי העבודה המוסכמים ולשמור את ההקלטה למקרה שמהעסיק יפר את הסיכום.

שינוי בתנאי העסקה – האם יש צורך בהסכם חדש? 

במקרה של שינוי בתנאי העסקה של עובד – שינוי בגובה השכר, בשעות העבודה או בתפקיד – קיימת חובה למעסיק למסור הודעה בכתב על שינוי בתנאי ההעסקה, בדומה להודעה שנמסרת בתחילת העבודה. בהודעה הכתובה מפורט השינוי בלבד. בכל מקרה, במקרה שהמעסיק לא מוסר הודעה זו, הדבר לא מפחית מחובתו לעמוד בסיכום עם העובד, כפי שסוכם בעל פה.

עבודה ללא תלוש שכר

לעתים המעסיק משלם שכר אך לא מוסר תלוש שכר ואף לא משלם זכויות סוציאליות בכלל. חשוב לדעת שמדובר בעבירה חמורה, ועובד כזה נחשב עובד לכל דבר, הזכאי למלוא הזכויות הסוציאליות. בין הצדדים מתקיימים יחסי עובד מעביד. העובד זכאי רשאי להגיש תביעה כספית לתשלום מלוא הזכויות המגיעות לו בתקופה בה עבד. העובד אף רשאי להגיש תביעה לפיצוי כספי בגין כך שלא הונפקו לו תלושי שכר. במרבית המקרים בית-הדין לעבודה פוסק פיצוי כנגד מעסיק שלא הנפיק תלושי שכר עד לסכום של 5,000 ש"ח.

עם-זאת, לעובד שאינו מקבל תלושי שכר חשוב לזכור שכדי להוכיח את תביעו הוא יצטרך להוכיח הן את תקופת עבודתו והן את גובה שכרו. למשל, עובד שעבד 5 שנים בשכר של 8,000 ש"ח ששולמו לו במזומן וללא תלוש, פוטר, וזכאי לפיצויי פיטורים בסך של 40,000 ש"ח. מנגד, המעסיק טוען שהעובד עבד פרקי זמן קצרים עם הפסקות מרובות שלא עלו על שנה במצטבר, ושכרו עמד על לא יותר מ-5,500 ש"ח לחודש. במקרה של מחלוקת כזו, יתקשה העובד להוכיח את מלוא תביעתו, אלא אם יתעד מבעוד מועד את תנאי העבודה ותקופת העבודה, בהקלטת שיחות עם המעביד ועם עדים רלוונטיים ושמרית ראיות נוספות כמו תכתובות וואטסאפ וכדומה.

 

▪ דוגמא לחוזה עבודה לעובד שכיר »

ייצוג מעסיקים בביקורת וחקירות של משרד הכלכלה »

▪ בדיקת תקינות תלושי שכר »