הודעה על סיום העסקה

מעסיק יקר!

כאשר עובד מתפטר מהעבודה, עליו למסור מכתב התפטרות. לעתים רבות עובד שמתפטר לא מוסר מכתב סיום העסקה בניגוד לחובתו. במצב כזה, עלולה להווצר מחלוקת עם העובד, הן לגבי תקופת ההודעה המוקדמת והן לגבי נושא פיצויי הפיטורים. במקרה של מחלוקת כזו כדאי להתייעץ באופן מיידי עם עורך דין לענייני עבודה. משרדנו נותן ייעוץ בדיני עבודה בשיחה טלפונית קצרה ללא התחייבות.

הודעה מוקדמת – עובד שמתפטר חייב לתת הודעה מוקדמת לפני התפטרותו. משך ההודעה תלוי בוותק של העובד, וקבוע בחוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות. 

עובד שמתפטר לא זכאי לפיצויי פיטורים, אלא שברוב מהמקרים הוא זכאי לכספי פיצויי פיטורים שנצברו עבורו בקרן הפנסיה. במקרה כזה, העובד שמתפטר אינו זכאי להשלמת פיצויי פיטורים מהמעסיק.

במקרים רבים, עובד שמתפטר טוען לאחר מכן במסגרת תביעה שהוא מגיש נגד המעסיק – כי המעסיק הוא זה שפיטר אותו.

על-מנת שלא תווצר מחלוקת עם העובד הן לגבי נושא ההודעה המוקדמת והן לגבי השלמת פיצויי הפיטורים, כדאי להקפיד לדרוש מהעובד שימסור מכתב התפטרות. בהעדר מכתב כזה, חשוב לתעד את המועד בו  התפטר העובד, בדרך אחרת – וואטסאפ, מייל או שיחה מוקלטת.

אפשרי גם למסור לעובד מכתב סיום העסקה, ובו ציון העובדה שהעובד התפטר.

על-פי החוק, מעסיק חייב למסור לעובד הודעה על תקופת עבודה – מועד התחלה ומועד סיום. לכן, נושא זה יכול לקבל ביטוי במכתב אחר לעובד, לאחר סיום עבודתו בפועל.

מכתב סיום העסקה לעובד

כאשר המעסיק מעוניין לפטר את העובד יש למסור מכתב על סיום העסקה מטעם המעסיק, שהוא למעשה מכתב פיטורים. מכתב פיטורים יש למסור רק לאחר עריכת שימוע כדין לעובד. כמו כן, יש ל תת לעובד הודעה מוקדמת כחוק, החל ממועד מסירת מכתב הפיטורים.

מכתב סיום העסקה לעובד שהתפטר – דוגמא

לכבוד

העובד _______

תאריך : 1/1/2020

בהמשך להודעתך על התפטרות מהעבודה, שניתנה ביום 31/12/2019, הנך נדרש להמשיך ולעבוד עד לתום תקופת ההודעה המוקדמת, כלומר עד ליום 31/1/2020.

בתקופה זו הנך נדרש למלא את דרישות הממונים עליך, ובכלל זה לסייע בביצוע חפיפה לעובד מחליף.

בתום התקופה תדרש להחזיר את הציוד שנמסר לך – טלפון נייד ומחשב.

הנך נדרש להמשיך ולמלא את הוראות ההסכם עליו חתמת, ובכלל זה שמירה מלאה ומוחלטת על סודות החברה.

אנו מאחלים לך הצלחה בהמשך הדרך.

בברכה

מנהל החברה _____________