מכתב התראה לפני פירוק חברה

 כאשר עובדי חברה נקלעים למצב שהחברה נסגרה ולא שילמה לעובדים את חובותיה – כגון שכר עבודה, פנסיה או פיצויי פיטורים, או במקרה שהחברה ממשיכה לפעול ולהעסיק עובדים אך לא עומדת בתשלומים – ישנה אפשרות לעובדי החברה לנקוט בדרך של פירוק החברה על-מנת למצות את זכויתיהם במוסד לביטוח לאומי.

לפני הגשת בקשה לפירוק החברה בבית-המשפט המחוזי, חובה לשלוח לחברה מכתב התראה לפני פירוק חברה.

להלן דוגמא למכתב התראה:

______


לכבוד                                      

א.ב. ג. בע"מ        

רחוב ארלוזורוב 73                            

תל-אביב                            

שלום,

הנדון: התראה 
לפני נקיטת הליכים משפטיים לפירוק החברה

בשם מרשי, מר ליאור כהן ומר עוזי לבון , הריני לפנות אליכם, כך:

1.      להווה ידוע כי מרשיי עבדו בשירות החברה במקצועיות ולשביעות רצון החברה.

2.      לאחרונה נקלעה החברה לקשיים כספיים, ובמשך מספר חודשים לא שילמה את שכרם החודשי של מרשיי. המחאות
שנמסרו למר לבון, בגין תשלומי שכר והחזרי הוצאות – אף לא כובדו על ידי הבנק.
לבסוף, הפסיקה החברה את פעילותה ופיטרה את מרשיי.

3.      למרשיי לא שולמו פיצויי הפיטורים להם הם זכאים ולא נערך להם גמר חשבון לתשלום פדיון חופשה שנתית, דמי
הבראה, וזכויות נוספות.

4.      בנוסף, הגדילה החברה לעשות, כאשר ניכתה משכרם של מרשיי את דמי התגמולים לפנסיה, אולם לא העבירה
אותם לייעודם. עניין זה חמור במיוחד ועולה כדי עבירה פלילית, אשר בהתאם לפסיקת בתי הדין לעבודה, אף מצדיקה סעד של הרמת מסך וחיוב בעלי המניות של החברה בחובות החברה.

5.      הנכם נדרשים, איפוא, לשלם למרשיי את מלוא זכויותיהם. אם דרישת מרשיי לא תמולא בתוך 21 ימים
ממועד מסירת מכתב זה, הרי שמרשיי ימצאו לנכון למצות את מלוא זכויותיהם על-פי הדין,
ובכלל זה להגיש בקשה לפירוק החברה בבית-המשפט המחוזי.

        בברכה,

     עו"ד אורי שאבי