מה הם פיצויי פיטורים

פיצויי פיטורים הם זכות סוציאלית שלה זכאי כל עובד אשר מפוטר מהעבודה לאחר שנת עבודה אחת לפחות. עובד שמפוטר זכאי לפיצויי פיטורים בגובה של משכורת אחת לכל שנת עבודה. 

פיצויי הפיטורים אינם "פיצוי" לעובד או "עונש" כלפי המעסיק אלא זכות סוציאלית בסיסית שנצברת לעובד בתקופת עבודתו, ובמרבית המקרים מדובר במעין חסכון כספי לעובד שמשולם עם סיום עבודתו, וסכומו תלוי בתקופת העבודה.

קרא עוד בנושא פיצויי פיטורים »

פיצויי פיטורים לעובד שמפוטר

כאמור, כל עובד, בכל גיל, שעבד יותר משנת עבודה אחת במקום עבודה – ופוטר – זכאי לפיצויי פיטורים.

אף אם העובד עבד במקום עבודה אחד ובמהלך התקופת התחלפו המעסיקים – הותק נשמר והעובד זכאי לפיצויי פיטורים מהמעסיק האחרון שפיטר את העובד.

האם עובד שמתפטר זכאי לפיצויי פיטורים

עובד שמתפטר מהעבודה עקב הרעת תנאים בעבודה, עקב יחס לא תקין בעבודה או עקב נסיבות אישיות שונות (בנסיבות מסויימות שקבועות בחוק), כגון: מחלה, התגייסות לצה"ל, נישואין, מעבר דירה ועוד – זכאי לפיצויי פיטורים כמו עובד שפוטר.

ראה נוסח חוק פיצויי פיטורים ונוסח התקנות להתפרות שרואים אותה כפיטורים »

פיצויי פיטורים שמופקדים בקרן פנסיה

לרוב העובדים מופקדים חלק (או כל) כספי פיצויי הפיטורים בקרן פנסיה. אותם כספים נלקחים בחשבון בחישוב פיצויי הפיטורים של העובד. כלומר, ככל שמופקדים כספי פיצויים בקרן הפנסיה, והעובד זכאי לפיצויי פיטורים, חלק מפיצויי הפיטורים (או כולם) ישוחררו מקרן הפנסיה וחלק ישולם על ידי המעסיק ישירות.

במרבית המקרים, גם עובד שמתפטר זכאי לכספי פיצויי הפיטורים המופקדים בקרן הפנסיה, אף אם העובד התפטר ללא סיבה שמזכה אותו בפיצויי פיטורים באופן מלא. כך, למשל, כאשר חל על כספי הפיצויים סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.

בנוסף, תיקון 21 לחוק הפיקוח על שרותים פיננסיים (קופות גמל) קובע, כי לאחר 4 חודשים ממועד סיום העבודה העובד יהיה זכאי למשוך כספי פיצויים מקרן הפנסיה אף ללא אישור מהמעסיק. המעסיק יוכל במקרים מסויימים למשוך כספים מרכיב הפיצויים רק אם העביר לקרן הפנסיה בתוך 4 חודשים ממועד סיום העבודה, פסק-דין מבית-הדין לעבודה שהעובד אינו זכאי לכספים (או אישור על נקיטת הליך משפטי ואז ימתינו להכרעה שתהיה בהליך) או הודעה של שהמעסיק ושל העובד על זכאות המעסיק להחזר הכספים – הודעה שנחתמה לאחר סיום יחסי העבודה.

כלומר, אחרי 4 חודשים ממועד סיום העבודה, אם המעסיק לא נקט בהליך משפטי – העובד יוכל למשוך את כספי הפיצויים מקרן הפנסיה, אף ללא אישור וללא מכתב שחרור מהמעסיק.

פיצויי פיטורים לפרילנסר

 ישנם מקרים בהם פרילנסר שעבד כנגד חשבונית מס ולא תלוש שכר, ייחשב בדיעבד כבעל יחסי עובד ומעביד עם המעסיק, ויוכל לתבוע זכויות עבודה שונות ובכלל זה פיצויי פיטורים.