תביעה על הפרת חוזה

תביעה על הפרת חוזה

תחום החוזים מוסדר במספר חוקים, ובהם: חוק החוזים, חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), חוק מכר (דירות) ועוד. חוקים אלו קיבלו פרשנות ענפה בבתי-המשפט השונים.

בחוק החוזים קיימות הגדרות כלליות כיצד כורתים הסכם וכיצד מבצעים אותו. בחוק החוזים וגם בחוק החוזים (תרופות) ישנן הגדרות מה ניתן לעשות במקרה של הפרת הסכם.

תביעות על הפרת חוזה יש להגיש בבית-משפט השלום. תביעות מעל סכום של 2.5 מליון ש"ח יש להגיש בבית-המשפט המחוזי. תביעות בעניין הפרת חוזה עבודה יש להגיש בבית-הדין לעבודה. כמו-כן תביעות קטנות עד לסכום של 33,900 ש"ח, ניתן  אך לא חובה – להגיש בבית-המשפט לתביעות קטנות, ושם ההליך מתנהל ללא עורכי-דין.

עורך דין הפרת חוזה שכירות

כתב תביעה על הפרת חוזה שכירות יש להגיש בבית-משפט אזרחי. תביעה קטנה עד סכום של 33,800 ש"ח רצוי להגיש בבית-משפט לתביעות קטנות. ההליך בבית-משפט זה קצר וזול בהרבה מאשר בהליך רגיל בבית-משפט השלום. 

עורך דין יוכל לייצג אותך בתביעות גדולות יותר – תביעה זו יש להגיש לבית-משפט השלום.

במקביל להגשת תביעה כספית ניתן להגיש נגד מפר הסכם השכירות תביעה למתן צו פינוי. זהו הליך שניתן לקיימו בנפרד, ובאופן מהיר הרבה יותר מאשר הזמן שלוקח לבירור תביעה כספית. זאת, על-מנת שלא יימשך המצב של הפרסת הסכם השכירות בעוד השוכר ממשיך לעשות שימוש במושכר (דירה, חנות או כל מושכר אחר). 

מה הסעדים שניתן לבקש במסגרת התביעה

החוק מאפשר לבקש שלושה סוגים של סעדים: ביטול חוזה; אכיפת חוזה (כלומר, קיום החוזה) ופיצויים כספיים.

לא ניתן לדרוש גם אכיפת חוזה וגם ביטול חוזה, אך ניתן לתבוע פיצויים בנוסף לכל אחד מהם. כמובן שניתן לתבוע פיצויים בלבד.

כאשר מדובר בהסכם שכירות שמופר, ניתן לתבוע ביטול של החוזה וכפועל יוצא פינוי של השוכר מהמושכר.

תביעה כספית הפרת חוזה

תביעה כספית על הפרת חוזה יש להגיש לבית משפט השלום. תביעה מעל 2.5 מליון ש"ח יש להגיש לבית משפט מחוזי. 

מתי יש מקום לדרוש ביטול חוזה

החוק מבדיל בין שתי הפרות חוזה מסוגים שונים. "הפרה יסודית" – הפרה חמורה של החוזה, כזו שאדם סביר לא היה חותם על ההסכם אילו היה יודע שתתקיים. או הפרה שהצדדים קבעו בהסכם שהיא נחשבת הפרה יסודית. הפרה יסודית מאפשרת לצד שטוען לה לדרוש ביטול של החוזה.

הפרה לא יסודית (רגילה) – פעולה שהיא בניגוד לחוזה. במקרה של הפרה כזו הצד הנפגע חייב לאפשר לצד השני הזדמנות לתקן את ההפרה תוך זמן סביר, ורק אם הוא לא מתקן את ההפרה יכול הצד שנפגע לבקש ביטול של החוזה.

פיצויים בגין הפרת חוזה

בכל מקרה של הפרת הסכם רשאי הצד השני לתבוע פיצוי בגין הנזק שנגרם לו. נזק לרכוש או למוניטין, ולעתים אף נזק גוף. 

לעתים קבוע בהסכם פיצוי שהוסכם מראש על-ידי הצדדים כפיצוי במקרה של הפרה. בית-המשפט לא מחוייב לקבוע פיצוי בהכרח לפי סעיף זה, אך הוראות החוזה נלקחות בחשבון במסגרת ההליך המשפטי.

חובה להקטין הנזק

כאשר צד להסכם סבור שההסכם הופר, הוא לא יכול להמתין בחיבוק ידיים והוא חייב לנסות להקטין את הנזק. למשל, שוכר של דירה נטש את הדירה ולא שילם דמי שכירות. המשכיר אינו רשאי להמתין בחוסר מעש עד לתום תקופת השכירות, ועליו לנסות ולאתר שוכר חלופי. אם לא יעשה כן יפר את חובתו להקטנת נזק, וכך עלול להיות מפוצה בסכום קטן בהרבה מהמגיע לו. כמובן, ככל שהוא לא יצליח להקטין את הנזק או יקטין את הנזק רק באופן חלקי לאחר שניסה ופעל בתום לב – הוא בהחלט יפוצה על יתרת הנזק.

מה עלי לעשות במקרה של הפרת הסכם?

כדאי לאסוף את כל המסמכים והראיות הרלוונטיים, כדאי לשקול להקליט שיחות עם הצד שמפר את ההסכם, וכמובן שכדאי מייד לפנות לעורך-דין על-מנת לקבל ייעוץ. פנייה לעורך-דין בשלב מאוחר מידי עלולה לגרום לנזק שלא ניתן יהיה לתקן אותו.

פנו אלינו לבחינת אפשרות לייעוץ משפטי או ייצוג במקרה של תביעה על הפרת חוזה:

בטלפון – 03-6091103

דוגמא לכתב תביעה בעניין הפרת חוזה

הלקוח אותו ייצגנו זכה בתביעה זו – לפסק-הדין »

בבית המשפט השלום                                                                          ת.א. 57731/04 
בתל אביב – יפו

ה ת ו ב ע :                   קובי כהן (ת"ז 123456789)

ע"י ב"כ עוה"ד אורי שאבי

            –  נ  ג  ד  – 

ה נ ת ב ע ת:                יובל בע"מ

מרח' דיזנגוף 30 תל אביב 64332

מהות התביעה: חוזית-כספית, אכיפת הסכם.

סכום התביעה: 185,328 ₪ 

כתב תביעה מתוקן ב"סדר דין מקוצר"

ראשיתה וסופה של תובענה זו הינו מעשה הפרת הסכם ע"י הנתבעת, אשר חתמה עם התובע הסכם לביצוע עבודות ניקיון, ולאחר כחצי שנה של קיום ההסכם מצד התובע על הצד הטוב ביותר, ללא כל טענות מצד הנתבעת או מצד המפקח (כפי שיוגדר להלן), החליטה הנתבעת, באופן חד-צדדי ובוטה ותוך הפרת ההסכם, בחוסר תום לב וללא כל סיבה עניינית, להפסיק את ההתקשרות החוזית עם התובע, ולהחליפו בקבלן ביצוע עבודות אחר.

כפי שיוכח להלן, הנתבעת הפרה את ההסכם הכתוב והחתום עם התובע, עובדה המזכה את התובע בסעד של תשלום השכר, ודוק' התשלומים החודשיים, אותו היה מרוויח התובע בהתאם להסכם, עד תום תקופתו (הראשונה וללא אופציות).

לנוכח הפרת ההסכם החתום המצ"ב לכתב תביעה זה, ולנוכח היות סכום התביעה סכום קצוב בהתאם לתנאי ההסכם, מוגש כתב תביעה זה ב"סדר דין מקוצר".

ההסכם בין הצדדים: 

 1. ביום 5/11/03, או במועד סמוך לכך, התפרסם מכרז לעבודות ניקיון במוסדות חינוך בעיר תל אביב – יפו (להלן: המכרז").
 1. התובע, בעליו של העסק "אור הרעם" המתמחה בביצוע עבודות ניקיון, הגיש מועמדותו למכרז ואף זכה בביצוע עבודות ניקיון בביה"ס עירוני ה' בתל אביב (להלן: 'ביה"ס'). כאן המקום להדגיש כי התובע זכה בכל המכרזים בביה"ס ב- 4 השנים שקדמו למכרז ומעולם לא נטענו כנגדו טענות בגין הפרת ההסכם או ביצועו שלא על הצד הטוב ביותר.

מצ"ב העתק המכרז כנספח א'.

 1. בהתאם לתנאי המכרז, נחתם בין הצדדים הסכם לביצוע עבודות ניקיון בביה"ס. תנאי ההסכם מגדירים את חובות ביצוע עבודות הניקיון ע"י התובע, מגדירים את תקופת ההסכם למשך שנה עד לסוף חודש ינואר 2005, ואת התשלום החודשי שישולם לתובע תמורת ביצוע העבודות בסך 28,800 ₪ בצירוף מע"מ בכל חודש.

מצ"ב העתק ההסכם החתום כנספח ב'.

 1. לאחר החתימה על ההסכם פנו ביה"ס והנתבעת, וביקשו תוספות למפרט הטכני המפורט במכרז ובהסכם. בעקבות דרישה זו התקיימה ישיבה בין הצדדים ונציגים נוספים מטעם ביה"ס, אשר בסופה הוחלט על תוספת תשלום חודשי של 2,500 ₪ בצירוף מע"מ. הסדר תשלום זה שולם כתוספת להסדר התשלומים לפי הסכם, ישירות ע"י ביה"ס.

ודוק, התובע אינו עותר בכתב תביעה זה לתשלום חודשי בגין תוספת זו, שכן לא נקבעה תקופה מינימלית להסדר זה.

קיום ההסכם ע"י התובע באופן טוב, מלא ודווקני:

 1. בכל תקופת קיום ההסכם, כמו גם בשנים שקדמו לו, כאמור, ביצע התובע את תפקידיו וחובותיו בהתאם להסכם באופן טוב, מלא ודווקני. התובע הגדיל לעשות וביצע לעיתים תפקידים ומשימות שאינו חייב ואינם מוטלים עליו עפ"י הסכם ו/או המכרז.
 1. לראייה, המפקח על ביצוע עבודות הניקיון מטעם הנתבעת והמחלקה לשירותי חינוך,  מר רפי מוסקל (להלן: המפקח") ובהתאם לסע' 5 להסכם, לא העביר ולו דו"ח שלילי אחד כנגד התובע, המתאר איזושהי הפרת הסכם ו/או ביצוע עבודות ניקיון שלא בהתאם להסכם או בכלל.
 1. כמו כן, מעולם לא נטען כנגד התובע, לא ע"י המפקח ולא ע"י מר חזי האחראי על עבודות הניקיון מטעם ביה"ס, כי יש איזושהי בעיה עם ביצוע העבודות ע"י התובע בהתאם להסכם או בכלל.

הפרת ההסכם ע"י הנתבעת:

 1. ביום 15/8/04, או בסמוך לכך, נודע לתובע כי הנתבעת מעוניינת להפסיק את ההתקשרות החוזית עימו. לפיכך, פנה התובע מיד למר אילן לייבה, מנכ"ל הנתבעת, לברר את פשר העניין והפרת ההסכם הפתאומית.

מר לייבה הבטיח לברר העניין עם הגורמים בביה"ס ולשוב אל התובע עם תשובה בהקדם.

 1. מאחר ועד יום 22/8/04 לא חזר מר לייבה עם תשובה כלשהי, נאלץ ושלח התובע באמצעות ב"כ מכתב המתרה בנתבעת לכבד את ההסכם.

מצ"ב העתק המכתב כנספח ג'.

 1. התובע ניסה למצות האפשרות להימנע מהגשת תביעה בגין הפרת ההסכם, על-כן פנה         פעם נוספת למר לייבה ביום 23/8/04, ומרלייבה הבטיח פעם נוספת כי ישוב עם תשובה בהקדם.

עד ליום הגשת תביעה זו, טרם חזר מר לייבה עם תשובה כשלהי.

 1. וכן, במהלך התקופה שבין הפסקת ההתקשרות והפרת ההסכם ע"י הנתבעת, ועד למועד הגשת תביעה זו, עשה התובע כל מאמץ להידבר עם כל הגורמים הקשורים לנתבעת ולביה"ס (ביניהם מר חזי האחראי על הניקיון מטעם ביה"ס, ומר רפי מוסקל המפקח) על-מנת לגלות את פשר הפרת ההסכם החד-צדדית ולנסות לבטל את רוע הגזירה ולחזור לעבודות בהתאם לתנאי ההסכם.

כל הגורמים הרלוונטיים טענו בפני התובע כי ביצוע העבודות היה על הצד הטוב ביותר, באופן תקין, ולכל הפחות סביר, ואינם יודעים מהי הסיבה להפסקת ההתקשרות.

הסעד המבוקשים במסגרת תובענה זו:

 1. במסגרת תובענה זו יבקש התובע את הסעד של חיוב הנתבעת בתשלום לתובע את יתרת הסכומים לפי ההסכם, דהיינו: 28,800 ₪ בצירוף מע"מ עבור כל אחד מ- 5 וחצי החודשים אשר נותרו להסכם, ובסה"כ 185,328 ₪.

שכן, בהתאם לסע' 17 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשל"א-1970, רשאי התובע לתבוע את הסכומים המגיעים לו בהתאם להסכם, עוד בטרם הגיע מועד פירעונם, וזאת לנוכח ההפרה הצפויה מצד הנתבעת שאיננה מעוניינת עוד לקיים את ההסכם.

 1. לבימ"ש זה הסמכות המקומית לדון בתובענה לאור מיקום משרדיה של הנתבעת        בתל-אביב ולאור מיקום ביצוע ההתחייבויות לפי ההסכם, וכן, הסמכות העניינית לדון בתובענה לאור סכומה והסעדים המבוקשים בה.

אשר על כן מתבקש כבוד בית המשפט להזמין את הנתבעת לדין ולחייבה בתשלום סכום התביעה וכן הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד.

_____________
 אורי שאבי, עו"ד
    ב"כ התו

לשיחת ייעוץ ללא התחייבות

אנא מלאו את הפרטים, ועו"ד יחזור אליכם בהקדם האפשרי

דילוג לתוכן