תביעה על הפרת חוזה

תחום החוזים מוסדר במספר חוקים, ובהם: חוק החוזים, חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), חוק מכר (דירות) ועוד. חוקים אלו קיבלו פרשנות ענפה בבתי-המשפט השונים.

בחוק החוזים קיימות הגדרות כלליות כיצד כורתים הסכם וכיצד מבצעים אותו. בחוק החוזים וגם בחוק החוזים (תרופות) ישנן הגדרות מה ניתן לעשות במקרה של הפרת הסכם.

תביעות על הפרת הסכם יש לתבוע בבית-משפט השלום. תביעות מעל סכום של 2.5 מליון ש"ח יש להגיש בבית-המשפט המחוזי. תביעות בעניין הפרת חוזה עבודה יש להגיש בבית-הדין לעבודה. כמו-כן תביעות קטנות עד לסכום של 33,900 ש"ח, ניתן  אך לא חובה – להגיש בבית-המשפט לתביעות קטנות, ושם ההליך מתנהל ללא עורכי-דין.

מה עלי לעשות במקרה של הפרת הסכם?

כדאי לאסוף את כל המסמכים והראיות הרוונטיים, כדאי לשקול להקליט שיחות עם הצד שמפר את ההסכם, וכמובן שכדאי מייד לפנות לעורך-דין על-מנת לקבל ייעוץ. פנייה לעורך-דין בשלב מאוחר מידי עלולה לגרום לנזק שלא ניתן יהיה לתקן אותו.

מה תובעים?

בדרך-כלל ניתן יהיה לתבוע קודם כל אכיפה של מה שנקבע בהסכם. לדוגמא, בהסכם שכירות בו השוכר לא שילם דמי שכירות ניתן יהיה לתבוע דמי שכירות מהשוכר שלא שילם.

בנוסף, ניתן יהיה לתבוע פיצוי כספי נוסף עקב נזקים שנגרמו כתוצאה מהפרת ההסכם.

לעתים יהיה צורך לתבוע ביטול של ההסכם, למשל במקרה בו שוכר של נכס גורם לנזקים ויש צורך לפנותו מהנכס.

דוגמא לכתב תביעה בעניין הפרת חוזה

הלקוח אותו ייצגנו זכה בתביעה זו -לפסק-הדין »


בבית המשפט השלום                                                                          ת.א. 57731/04 
בתל אביב – יפו

ה ת ו ב ע :                   קובי רעם ("אור הרעם") ע.מ. 038444519 

ע"י ב"כ עוה"ד אורי שאבי

            –  נ  ג  ד  – 

ה נ ת ב ע ת:                יובל חינוך בע"מ

מרח' דיזנגוף 50 תל אביב 64332
טל: 03-6211900 פקס: 03-6211901

מהות התביעה: חוזית-כספית, אכיפת הסכם.

סכום התביעה: 185,328 ₪ 

כתב תביעה מתוקן ב"סדר דין מקוצר"

ראשיתה וסופה של תובענה זו הינו מעשה הפרת הסכם ע"י הנתבעת, אשר חתמה עם התובע הסכם לביצוע עבודות ניקיון, ולאחר כחצי שנה של קיום ההסכם מצד התובע על הצד הטוב ביותר, ללא כל טענות מצד הנתבעת או מצד המפקח (כפי שיוגדר להלן), החליטה הנתבעת, באופן חד-צדדי ובוטה ותוך הפרת ההסכם, בחוסר תום לב וללא כל סיבה עניינית, להפסיק את ההתקשרות החוזית עם התובע, ולהחליפו בקבלן ביצוע עבודות אחר.

כפי שיוכח להלן, הנתבעת הפרה את ההסכם הכתוב והחתום עם התובע, עובדה המזכה את התובע בסעד של תשלום השכר, ודוק' התשלומים החודשיים, אותו היה מרוויח התובע בהתאם להסכם, עד תום תקופתו (הראשונה וללא אופציות).

לנוכח הפרת ההסכם החתום המצ"ב לכתב תביעה זה, ולנוכח היות סכום התביעה             סכום קצוב בהתאם לתנאי ההסכם, מוגש כתב תביעה זה ב"סדר דין מקוצר".

ההסכם בין הצדדים: 

 1. ביום 5/11/03, או במועד סמוך לכך, התפרסם מכרז לעבודות ניקיון במוסדות חינוך בעיר תל אביב – יפו (להלן: המכרז").
 1. התובע, בעליו של העסק "אור הרעם" המתמחה בביצוע עבודות ניקיון, הגיש מועמדותו למכרז ואף זכה בביצוע עבודות ניקיון בביה"ס עירוני ה' בתל אביב (להלן: 'ביה"ס'). כאן המקום להדגיש כי התובע זכה בכל המכרזים בביה"ס ב- 4 השנים שקדמו למכרז ומעולם לא נטענו כנגדו טענות בגין הפרת ההסכם או ביצועו שלא על הצד הטוב ביותר.

מצ"ב העתק המכרז כנספח א'.

 1. בהתאם לתנאי המכרז, נחתם בין הצדדים הסכם לביצוע עבודות ניקיון בביה"ס. תנאי ההסכם מגדירים את חובות ביצוע עבודות הניקיון ע"י התובע, מגדירים את תקופת ההסכם למשך שנה עד לסוף חודש ינואר 2005, ואת התשלום החודשי שישולם לתובע תמורת ביצוע העבודות בסך 28,800 ₪ בצירוף מע"מ בכל חודש.

מצ"ב העתק ההסכם החתום כנספח ב'.

 1. לאחר החתימה על ההסכם פנו ביה"ס והנתבעת, וביקשו תוספות למפרט הטכני המפורט במכרז ובהסכם. בעקבות דרישה זו התקיימה ישיבה בין הצדדים ונציגים נוספים מטעם ביה"ס, אשר בסופה הוחלט על תוספת תשלום חודשי של 2,500 ₪ בצירוף מע"מ. הסדר תשלום זה שולם כתוספת להסדר התשלומים לפי הסכם, ישירות ע"י ביה"ס.

ודוק, התובע אינו עותר בכתב תביעה זה לתשלום חודשי בגין תוספת זו, שכן לא נקבעה תקופה מינימלית להסדר זה.

קיום ההסכם ע"י התובע באופן טוב, מלא ודווקני:

 1. בכל תקופת קיום ההסכם, כמו גם בשנים שקדמו לו, כאמור, ביצע התובע את תפקידיו וחובותיו בהתאם להסכם באופן טוב, מלא ודווקני. התובע הגדיל לעשות וביצע לעיתים תפקידים ומשימות שאינו חייב ואינם מוטלים עליו עפ"י הסכם ו/או המכרז.
 1. לראייה, המפקח על ביצוע עבודות הניקיון מטעם הנתבעת והמחלקה לשירותי חינוך,  מר רפי מוסקל (להלן: המפקח") ובהתאם לסע' 5 להסכם, לא העביר ולו דו"ח שלילי אחד כנגד התובע, המתאר איזושהי הפרת הסכם ו/או ביצוע עבודות ניקיון שלא בהתאם להסכם או בכלל.
 1. כמו כן, מעולם לא נטען כנגד התובע, לא ע"י המפקח ולא ע"י מר חזי האחראי על עבודות הניקיון מטעם ביה"ס, כי יש איזושהי בעיה עם ביצוע העבודות ע"י התובע בהתאם להסכם או בכלל.

הפרת ההסכם ע"י הנתבעת:

 1. ביום 15/8/04, או בסמוך לכך, נודע לתובע כי הנתבעת מעוניינת להפסיק את ההתקשרות החוזית עימו. לפיכך, פנה התובע מיד למר אילן לייבה, מנכ"ל הנתבעת, לברר את פשר העניין והפרת ההסכם הפתאומית.

מר לייבה הבטיח לברר העניין עם הגורמים בביה"ס ולשוב אל התובע עם תשובה בהקדם.

 1. מאחר ועד יום 22/8/04 לא חזר מר לייבה עם תשובה כלשהי, נאלץ ושלח התובע באמצעות ב"כ מכתב המתרה בנתבעת לכבד את ההסכם.

מצ"ב העתק המכתב כנספח ג'.

 1. התובע ניסה למצות האפשרות להימנע מהגשת תביעה בגין הפרת ההסכם, על-כן פנה         פעם נוספת למר לייבה ביום 23/8/04, ומרלייבה הבטיח פעם נוספת כי ישוב עם תשובה בהקדם.

עד ליום הגשת תביעה זו, טרם חזר מר לייבה עם תשובה כשלהי.

 1. וכן, במהלך התקופה שבין הפסקת ההתקשרות והפרת ההסכם ע"י הנתבעת, ועד למועד הגשת תביעה זו, עשה התובע כל מאמץ להידבר עם כל הגורמים הקשורים לנתבעת ולביה"ס (ביניהם מר חזי האחראי על הניקיון מטעם ביה"ס, ומר רפי מוסקל המפקח) על-מנת לגלות את פשר הפרת ההסכם החד-צדדית ולנסות לבטל את רוע הגזירה ולחזור לעבודות בהתאם לתנאי ההסכם.

כל הגורמים הרלוונטיים טענו בפני התובע כי ביצוע העבודות היה על הצד הטוב ביותר, באופן תקין, ולכל הפחות סביר, ואינם יודעים מהי הסיבה להפסקת ההתקשרות.

הסעד המבוקשים במסגרת תובענה זו:

 1. במסגרת תובענה זו יבקש התובע את הסעד של חיוב הנתבעת בתשלום לתובע את יתרת הסכומים לפי ההסכם, דהיינו: 28,800 ₪ בצירוף מע"מ עבור כל אחד מ- 5 וחצי החודשים אשר נותרו להסכם, ובסה"כ 185,328 ₪.

שכן, בהתאם לסע' 17 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשל"א-1970, רשאי התובע לתבוע את הסכומים המגיעים לו בהתאם להסכם, עוד בטרם הגיע מועד פירעונם, וזאת לנוכח ההפרה הצפויה מצד הנתבעת שאיננה מעוניינת עוד לקיים את ההסכם.

 1. לבימ"ש זה הסמכות המקומית לדון בתובענה לאור מיקום משרדיה של הנתבעת        בתל-אביב ולאור מיקום ביצוע ההתחייבויות לפי ההסכם, וכן, הסמכות העניינית לדון בתובענה לאור סכומה והסעדים המבוקשים בה.

אשר על כן מתבקש כבוד בית המשפט להזמין את הנתבעת לדין ולחייבה בתשלום סכום התביעה וכן הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד.

_____________
 אורי שאבי, עו"ד
                                                                                                     ב"כ התובע