כתב ויתור וסילוק ביחסי עבודה

מה התוקף של כתב ויתור וסילוק במערכת יחסי עובד מעביד

בית הדין לעבודה קבע בשורה של פסקי-דין, כי חתימה של עובד על כתב ויתור וסילוק (או כתב ויתור תביעות) בו הוא מוותר על זכויות שלו מעבודה – כולם או חלקם – אינה תקפה ואינה מחייבת. 

לעתים נדרש עובד בשלב קבלתו לעבודה או בסיום תקופת העבודה לחתום על כתב ויתור. המעסיק קובע שרק אם יחתום על כתב ויתור יקבל העובד את המגיע לו. למשל: שכר עבודה ופיצויי פיטורים. העובד נדרש להתחייב כי מעבר לכך לא יהיו לו דרישות וזכויות נוספות. דרישה זו אינה חוקית ואינה לגיטימית.

עובד שחתם על כתב ויתור וסילוק, אך לא שולמו לו כל זכויותיו – יכול להגיש תביעה בבית הדין לעבודה לזכויות שלא שולמו לו.

רק במקרים בהם ברור שהעובד היה מודע לזכויותיו והחליט לוותר עליהן – בדרך כלל כאשר העובד התייעץ עם עורך-דין מטעמו – יינתן תוקף לחתימה על כתב ויתור.

כתב ויתור יחסי עובד מעביד פרילנסר

כמעט בכל הסכם של פרילנסר ייקבע שבין הצדדים לא מתקיימים יחסי עובד מעביד. במסגרת הסכם זה, ייקבע שהפרילנסר אינו זכאי לזכויות סוציאליות מעבודה – פיצויי פיטורים, פנסיה וכדומה. ככלל הסכם מעין זה לא ייקבל תוקף, אלא בתנאים שנקבעו בפסיקה של בית-הדין לעבודה שדנה בסוגייה של יחסי עובד מעביד.

ככלל, להסכם זה יהיה תוקף מוגבל בלבד, ולצדו חייבים להתקיים תנאים נוספים. ככל שהעובד-הפרילנסר יוכיח כי התקיימו כל המבחנים של יחסי עובד מעביד – ההסכם במסגרתו ויתר כביכול על זכויות סוציאליות לא יחסום את קבלת התביעה שלו בבית-הדין לעבודה.

ויתור מראש על זכויות לעומת ויתור בדיעבד

בעיקרון ישנם שני מקרים של חתימה של עובד על כתב ויתור. 

מקרים בהם העובד חותם על הסכם שמגביל מראש את זכויותיו העתידיות. למשל, הסכם נפוץ מאוד – הסכם שקובע שהעובד לא יהיה זכאי לגמול שעות נוספות. 

כתב ויתור זה ברוב המוחלט של המקרים – אם לא כולם – לא יהיה בעל תוקף משפטי מחייב, מאחר שהסכם מעין זה חותר תחת הרעיון של חוקי עבודה מחייבים.

לעומת זאת, חתימה של העובד על כתב ויתור שנעשית בדיעבד. כלומר לאחר סיום עבודתו חותם העובד על כתב ויתור, או שהוא חותם על כתב ויתור בגין זכויות עבד שנצברו לו במהלך תקופת עבודתו, תוך שהוא ממשיך לעבוד אצל המעסיק. למשל, במקרה שהעובד חותם שהוא לא יהיה זכאי לפדות ימי חופשה שלא ניצל, והמעסיק מוחק אותם מתלוש השכר.

כתב ויתור מעין זה ייאכף במקרים נדירים אמנם, אך עשוי להיאכף למשל במסגרת תשלום גמר חשבון, אם העובד הבין את מה שכתוב, הובהר לו על מה הוא מוותר, וניתנה לו אפשרות להוועץ בעורך-דין מטעמו.

אם המעסיק דורש שאחתום שאין לי תביעות נוספות – מה עלי לעשות?

במקרה שהמעסיק מתנה תשלום זכויות בחתימה על כתב ויתור, כדאי לפנות לעורך דין לקבלת ייעוץ בדיני עבודה. חשוב לא לגלות למעסיק את העובדה שהעובד מתייעץ עם עורך-דין. לייעוץ זה יש משקל במתן תוקף לחתימה של העובד.

ככל שהתשלום שהמעסיק מציע נמוך בהרבה מהמגיע לעובד, עשוי העובד להימנע מלחתום על המסמך ולתבוע את המעסיק על כלל הזכויות – אלה שהמעסיק הציע לשלם ואלה שלא שילם. 

כמעסיק – איך בכל זאת אוודא שהעובד לא יגיש תביעה

כאשר מעסיק מעוניין להגיע להסכם מחייב מול עובד, שיימנע הגשת תביעות עתידיות, עליו לוודא שהעובד חותם על הסכם מפורט וברור ומתייעץ עם עורך דין מטעמו. רק בתנאים אלה יינתן תוקף משפטי להסכם.

ככל שהמעסיק יודע שהעובד צפוי להגיש תביעה בגין זכויות שכלל אינן מגיעות לעובד – כדאי להתייעץ עם עורך דין לדיני עבודה, ולשקול האם בכל זאת להתנות קבלת חלק מהזכויות של העובד בחתימה על הסכם. חשוב לעשות זאת בזהירות ולהימנע מלשלול מהעובד זכויות בסיסיות כגון שכר עבודה ופנסיה – על-מנת להימנע מחיוב בפיצויי הלנת שכר והוצאות בבית-הדין לעבודה.

כתב ויתור וסילוק – דוגמא

3 בספטמבר 2020

לכבוד חברת יבוא ושיווק בע"מ

הנדון: כתב ויתור וסילוק

אני החתום מטה משה לוי בעל תעודת זהות שמספרה 123456789, מאשר/ת בזאת כי עבודתי בחברת יבוא ושיווק בע"מ, מסתיימת ביום 30/9/2020. 

 הנני מאשר בזה, כי הסכמתי להצעת החברה, כמפורט להלן:

א.      תשולם לי תוספת לשכר חודש 7/2020 בסך 4,000 ₪ ברוטו;

ב.      תשולם לי תוספת לשכר חודש 8/2020 בסך 4,000 ₪ ברוטו;

ג.       ייערך לי גמר חשבון, פדיון זכויות ופיצויי-פיטורים לפי שכר חודשי ברוטו בסך 14,000 ₪;

בתמורה להצעת החברה המפורטת בסעיפים א-ג לעיל (להלן: "ההסדר הכספי"), אני מתחייב שלא לעבוד בחברה מתחרה למשך 6 חודשים לפחות. ההסדר הכספי ישולם לי כסילוק מלא, סופי ומוחלט של כל תביעותיי, דרישותיי וכל המגיע לי מהמעביד בגין עבודתי וכל הקשור בעבודתי אצל המעביד ובגין הפסקת עבודתי אצל המעביד ולא מגיעים לי יותר ולא יגיעו לי בעתיד שום כספים, עקב עבודתי אצל המעביד עד היום ו/או הפסקת עבודתי אצל המעביד.

 הנני מצהיר בזאת כי הסכומים והזכויות הוסברו לי והנני מאשר בזאת כי תשלום ההסדר הכספי דלעיל מהווה סילוק סופי ומוחלט של כל הזכויות המגיעות לי בקשר עם תקופת עבודתי עבור המעביד. באם תוגש על-ידי או על-ידי אדם אחר בשמי ומטעמי תביעה הקשורה בעניינים שצוינו לעיל, הריני מאשר מראש בזה, כי תביעה כזאת הינה בטלה ומבוטלת ואשיב למעביד את המענק המיוחד שקיבלתי כמפורט לעיל.

אני מאשר שהתייעצתי עם עורך-דין מטעמי לפני חתימתי על כתב ויתור וסילוק זה.

חתימה __________________

לשיחת ייעוץ ללא התחייבות

אנא מלאו את הפרטים, ועו"ד יחזור אליכם בהקדם האפשרי

דילוג לתוכן