חישוב פיצויי פיטורים בשכר שמשולם על בסיס עמלות

פיצויי פיטורים מחושבים לפי משכורת כפול שנות העבודה. כאשר עובד מקבל את שכרו לפי כמות תוצרת או לפי עמלות, חישוב הפיצויים נעשה לפי ממוצע העמלות ב-12 חודשי העבודה האחרונים. כלל זה קבוע בתקנה 9 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים).

בדרך כלל עמלות משולמות לאיש מכירות, אך יכולות להיות משולמות גם עבור הישגים אחרים שנקבעים בחוזה העבודה.

מה קורה אם ממוצע העמלות בשנה האחרונה נמוך משנים קודמות

ככלל, כאשר המשכורת בתקופת העבודה האחרונה היא גם הגבוהה ביותר בשנות העבודה, יש לחשב פיצויי פיטורים לפי המשכורת האחרונה – הגבוהה – במכפלת השנים. אם השכר האחרון נמוך יותר מזה של שנים קודמות, יש לחשב את פיצויי הפיטורים לפי תקופות.

בחישוב פיצויי פיטורים על בסיס עמלות המצב שונה. החישוב נעשה בכל מקרה לפי ממוצע 12 החודשים האחרונים, גם אם ממוצע זה נמוך משנים קודמות שבהם הרוויח העובד עמלות בשיעור גבוה יותר.

עם-זאת, אם הירידה בממוצע העמלות התרחשה עקב שינוי בתנאי העבודה, או עקב שינוי אחוז הרווח או היעדים לקבלת העמלות – יש לחשב את פיצויי הפיטורים לפי שתי תקופות (או יותר). 

לדוגמא: בשנה הראשונה הרוויח העובד שכר בסיס של 5,000 ש"ח ועמלות בסך של 5,000 ש"ח בממוצע. אז נעשה שינוי לרעה בתנאי עבודתו של העובד, ושיעור העמלות הופחת מ-10% ל-5% מכל מכירה. בשנה השניה הרוויח העובד שכר בסיס בסך של 5,000 ש"ח ועמלות בסך של 3,000 ש"ח בממוצע. במצב כזה החישוב יהיה לפי שתי תקופות. שנה ראשונה – 10,000 ש"ח ושנה שניה 8,000 ש"ח. זאת בניגוד למצב שלא היה מתרחש שינוי בתום תקופת העבודה הראשונה, ואז חישוב הפיצויים היה לפי 8,000 ש"ח כפול 2 שנים.

איזה סוגים של עמלות נלקחות בחשבון בחישוב פיצויים לעובד עם עמלות

ישנם סוגים שונים של עמלות, ולא כל סוג של עמלות נלקח בחשבון בחישוב הפיצויים.

העמלות צריכות להיות עבור הישגים של העובד עצמו. למשל, עבור מכירות שביצע העובד עצמו. זאת בניגוד לבונוס או פרמיה שמקבל עובד, למשל בשיעור של 1% מהקופה של החנות. על גובה המכירות בכל החנות אחראיים עובדים רבים, ואם העובד מקבל 1% מהמחזור של החנות, זו לא עמלה עבור הישגים אישיים שלו. עמלה מסוג זה לא תלקח בחשבון.

כאשר מדובר בפרמיה שניתנת רק בתנאי מסוים ואינה ניתנת כתוצאה ממאמץ בגין עבודתו הרגילה של העובד – פרמיה זו לא תלקח בחשבון בחישוב הפיצויים. למשל, פרמיית עידוד למניעת איחורים שמתקבלת בתנאי שהעובד לא מאחר. אם העובד מקיים את התנאי הוא מקבל את הפרמיה ואם לא – הוא לא מקבל. פרמיה כזו לא תלקח בדרך-כלל בחישוב פיצויי הפיטורים.

בונוס שנתי שניתן על-פי שיקול דעת של המעסיק, או אף בונוס שקבוע בהסכם עבודה – לא יילקח בחישוב הפיצויים מאחר שאין מדובר בחלק מהשכר הרגיל של העובד.

זכויות נוספות שיש לחשב גם על בסיס עמלות

לא רק פיצויי פיטורים יש לחשב לפי עמלות. גם בתשלום זכויות נוספות לעובד יש לקחת בחשבון את העמלות:

חופשה שנתית – כאשר העובד יוצא לחופשה ואינו יכול לעבוד ולמכור ולקבל בגין כך עמלות – שכרו נפגע. לכן, בחישוב יום חופשה יש לקחת כל מרכיב שכר, כולל עמלות. כאשר העובד יוצא לחופשה יש לשלם לו הן את שכר הבסיס והן ממוצע עמלות. כאשר שכרו של העובד הוא שכר חודשי, הרי שבניצול ימי חופשה השכר החודשי נשאר כפי שהיה, והמעביד צריך להוסיף לתלוש תשלום של ממוצע עמלות לפי מספר ימי החופשה.

דמי מחלה – יש לחשב לפי ממוצע עמלות בדומה לדמי חופשה.

הודעה מוקדמת – עובד שהמעביד שלו מוותר על עבודתו בתקופת ההודעה המוקדמת, זכאי לממוצע עמלות בחישוב זהה לזה של פצויי פיטורים.

פנסיה – המעסיק מחוייב להפריש כספים לקרן פנסיה על מרכיב עמלות. ככל שמדובר בחברה שאין לה חובה להפריש מעבר לצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, תקרת החובה היא גובה השכר הממוצע במשק. כלומר, המעסיק לא חייב להפריש לפנסיה על כל סכום של עמלות, אלא עד לגובה השכר הממוצע במשק.

פיצויי פיטורים לעובד עם עמלות – דוגמא של פסק דין

בפסק-דין שניתן על-ידי בית-הדין לעבודה בתיק שניהל משרדנו, זכתה תובעת בסכום של כ-72,000 ש"ח עבור השלמת פיצויי פיטורים, וכן סכום נוסף של כ-83,000 ש"ח עבור דמי חופשה. סכומים אלה ניתנו בגין כך שחלק משמעותי בשכר העובדת שולם על בסיס עמלות מכירה ולא חושב כראוי על ידי המעסיק. 

בנוסף, בהליך זה היתה מחלוקת באשר לחישוב פיצויי הפיטורים על פי תקופות העבודה. היתה מחלוקת האם העובדת שינתה את תפקידה פעם אחת במהלך התקופה, או פעמיים. כאשר יש לזכור ששינוי תפקיד מביא לכך שחישוב הפיצויים נעשה לפי תקופות (כלומר פיצויי הפיטורים לא מחושבים לפי המשכורת האחרונה לכל השנים אלא רק לתקופה  של התפקיד האחרון). עמדתנו התקבלה, והחישוב נעשה לפי שתי תקופות, באופן שהגדיל מאוד את חישוב פיצויי הפיטורים.

 לפסק הדין »