על-פי החוק, חובה להחתים כל עובד זר על חוזה עבודה. את החוזה יש לתרגם לשפתו של העובד ולהחתימו.

מעסיק שלא מחתים את העובד על חוזה עבודה מתאים, מסתכן בקנס ממשרד העבודה, ובנוסף מסתכן בכך שבית-הדין לעבודה יקבע שהעובד לא הבין את זכויותיו ובגין כך יפסוק לו סכומים משמעותיים בגין זכויות שונות.

להלן דוגמא להסכם עבודה עם עובד זר. יש לזכור שהסכם עבודה יש לנסח בהתאם לתנאים הספציפיים ולצרכים של המעסיק והעובד. כמו-כן חשוב לדעת שהסכם עבודה לא מגן על המעסיק בכל מקרה. ישנם תנאים רבים שאף אם הם נקבעים בהסכם הם אינם "תופסים" מבחינת החוק. על-כן כדאי בכל מקרה להיעזר בעורך-דין לענייני עבודה ולמצוא בעזרתו את הפתרונות הנכונים.


הסכם עבודה עם עובד זר

בין:

א.ב.ג. בע"מ

 (להלן: "החברה")

 לבין:                                     

________________  (ת"ז _________________)

שכתובתו ____________________        

(להלן: "העובד")

 הואיל                                  והחברה מעוניינת להעסיק את העובד אצלה בתפקיד עובד מטבח / עובד כללי, והעובד מעוניין להיות מועסק על ידי החברה;

 

והואיל                                 וברצון הצדדים להסדיר את תנאי העסקת העובד בחברה לפי הוראות הסכם זה;

 

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

הגדרת התפקיד               העובד יועסק בחברה בתפקיד עובד מטבח ו/או עובד כללי ו/או עובד נקיון.

 נוהלי החברה                    במסגרת תפקידו ימלא העובד אחר החלטות החברה והממונים עליו, ויבצע תפקידו ביושר, הגינות, נאמנות, מסירות, דייקנות, חריצות ובמיטב כישוריו הכל על מנת לקיים ולקדם את הישגי החברה.

 היקף העסקה                   העובד יעבוד במשרה מלאה בהתאם לצרכי המסעדה, לרבות עבודה בשעות נוספות ובלתי מקובלות, ככל שיתחייב מעיסוקה של החברה.

 שעות נוספות                    העובד יהא זכאי לתשלום גלובאלי חודשי של שעות נוספות ושעות בגין עבודה בימי מנוחה שבועית וימי חג, על למקסימום של ___ שעות בחודש.  מעבר למספר שעות זה, יהא זכאי העובד לתשלום גמול שעות נוספות כדין.

 משכורת                           העובד יהיה זכאי לקבלת משכורת חודשית ברוטו המורכבת, כדלקמן:

                                            משכורת בסיס בסך 5,300 ₪ ברוטו

                                            דמי נסיעות בסך של 300 ₪;

                                            דמי הבראה חודשיים בסך של 200 ₪;

                                            גמול שעות נוספות גלובאלי חודשי בסך של 1,800 ₪;

                                            גמול בגין עבודה בימי שבת וחג וכן שעות נוספות בשיעור של 150% – בסך כולל של 4,800 ₪;                              

הודעה מוקדמת              במקרה של התפטרות או פיטורים יש לתת הודעה מוקדמת בכתב לפי החוק.

  פנסיה                               העובד יהיה זכאי להפקדות לקרן פנסיה או הפקדות לפי הסדר עובדים זרים;

  הודעה לעובד                   הסכם זה מחליף את חובת המעסיק בהודעה לעובד לפי חוק הודעה לעובד.


                                                                                                                                                                                           

                                                         העובד                                                                                                     החברה