חוזה עבודה לעובדים זרים

על-פי חוק עובדים זרים, חובה להחתים כל עובד זר על חוזה עבודה. את החוזה יש לתרגם לשפתו של העובד ולהחתימו.

מעסיק שלא מחתים את העובד על חוזה עבודה מתאים, מסתכן בהליך ביקורת משרד העבודה, העלול להסתיים בקנס כספי, ובנוסף מסתכן בכך שבית-הדין לעבודה יקבע שהעובד לא הבין את זכויותיו ובגין כך יפסוק לו סכומים משמעותיים בגין זכויות שונות.

חשוב לדעת שעובד זר זכאי למלוא הזכויות של כל עובד בישראל: פיצויי פיטורים, דמי הבראה, נסיעות, שעות נוספות וכדומה. עובדים זרים ידועים ככאלה שמקפידים לתבוע מעסיקים שלא שילמו להם זכויות באופן תקין במהלך תקופת העבודה. לפיכך, יש להיערך לכך מראש ובאופן תקין ולא לקחת סיכונים מיותרים.

יש לזכור שיש לנסח חוזה עבודה בהתאם לתנאים הספציפיים ולצרכים של המעסיק והעובד. כמו-כן חשוב לדעת שהסכם עבודה לא מגן על המעסיק בכל מקרה. ישנם תנאים רבים שאף אם הם נקבעים בהסכם הם אינם "תופסים" מבחינת החוק. לדוגמא – ויתור של העובד על הפקדות לקרן פנסיה. על-כן כדאי בכל מקרה לפנות לייעוץ עם עורך דין לענייני עבודה שינסח את ההסכם ולמצוא בעזרתו את הפתרונות הנכונים.

חוזה עבודה לא צריך להיות ארוך ומסובך. הוא צריך לענות קודם כל על העניינים המרכזיים של תפקיד, שכר, שעות עבודה ותנאי שכר. 

להלן דוגמא של חוזה עבודה לעובד זר:

חוזה עבודה לעובד זר

בין:

א.ב.ג. בע"מ

 (להלן: "החברה")

 לבין:                                     

________________  (ת"ז _________________)

שכתובתו ____________________        

(להלן: "העובד")

 הואיל                                  והחברה מעוניינת להעסיק את העובד אצלה בתפקיד עובד מטבח / עובד כללי, והעובד מעוניין להיות מועסק על ידי החברה;

 

והואיל                                 וברצון הצדדים להסדיר את תנאי העסקת העובד בחברה לפי הוראות הסכם זה;

 

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

הגדרת התפקיד               העובד יועסק בחברה בתפקיד עובד מטבח ו/או עובד כללי ו/או עובד נקיון.

 נוהלי החברה                    במסגרת תפקידו ימלא העובד אחר החלטות החברה והממונים עליו, ויבצע תפקידו ביושר, הגינות, נאמנות, מסירות, דייקנות, חריצות ובמיטב כישוריו הכל על מנת לקיים ולקדם את הישגי החברה.

 היקף העסקה                   העובד יעבוד במשרה מלאה בהתאם לצרכי המסעדה, לרבות עבודה בשעות נוספות ובלתי מקובלות, ככל שיתחייב מעיסוקה של החברה.

 שעות נוספות                    העובד יהא זכאי לתשלום גלובאלי חודשי של שעות נוספות ושעות בגין עבודה בימי מנוחה שבועית וימי חג, על מקסימום של ___ שעות בחודש.  מעבר למספר שעות זה, יהא זכאי העובד לתשלום גמול שעות נוספות כדין.

 משכורת                           העובד יהיה זכאי לקבלת משכורת חודשית ברוטו המורכבת, כדלקמן:

                                            משכורת בסיס בסך 5,300 ₪ ברוטו

                                            דמי נסיעות בסך של 300 ₪;

                                            דמי הבראה חודשיים בסך של 200 ₪;

                                            גמול שעות נוספות גלובאלי חודשי בסך של 1,800 ₪;

                                            גמול בגין עבודה בימי שבת וחג וכן שעות נוספות בשיעור של 150% – בסך כולל של 1,800 ₪;                              

הודעה מוקדמת              במקרה של התפטרות או פיטורים יש לתת הודעה מוקדמת בכתב לפי החוק.

  פנסיה                               העובד יהיה זכאי להפקדות לקרן פנסיה או הפקדות לפי הסדר עובדים זרים;

חופשה                             העובד זכאי לחופשה שנתית לפי חוק; 

  הודעה לעובד                   הסכם זה מחליף את חובת המעסיק בהודעה לעובד לפי חוק הודעה לעובד.

 

                                                                                                                                                                                           

                                                         העובד                                                                                                     החברה