מהו הסכם קיבוצי

הסכם קיבוצי הוא הסכם שנערך בכתב בין מעביד או ארגון מעבידים לבין ארגון עובדים ונרשם כדין.

תפקידו העיקרי של ארגון העובדים הוא להיאבק לקידום האינטרסים של העובדים. הארגון מנהל משא ומתן קיבוצי – בשם כל עובדי המפעל או הענף – עם המעביד, או עם ארגון מעבידים, במטרה לכרות הסכם קיבוצי שיקבע את תנאי העבודה של העובדים.

במשק הישראלי פועלים מספר ארגוני עובדים יציגים, כגון: הסתדרות העובדים הכללית, המייצגת את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה, כח לעובדים, ההסתדרות הרפואית בישראל, ארגון סגל המחקר במערכת הבטחון ועוד.

הסכם קיבוצי עוסק בנושאים הבאים: ענייני קבלת אדם לעבודה, סיום עבודתו, תנאי עבודה, יחסי עבודה, זכויות וחובות של הארגונים שהם צד להסכם.

ישנם שני סוגים של הסכמים קיבוציים

הסכם קיבוצי מיוחד, אשר מתייחס למפעל מסוים או למעביד מסוים;

הסכם קיבוצי כללי, אשר מתייחס לכל שטח המדינה (או לחלק ממנה) או מתייחס לענף עבודה מסויים;

ככלל, הסכם קיבוצי חל על הצדדים להסכם, על מעבידים שהיו חברים בארגון המעבידים בעת חתימת ההסכם, או תוך תקופת תוקפו של ההסכם, ועל כל העובדים 'מהסוגים' הכלולים בהסכם, אשר מועסקים על ידי אותם מעבידים, במקצועות או בתפקידים הכלולים בהסכם.

עובד אשר ההסכם חל עליו אינו חייב להיות חבר בארגון העובדים אשר חתום על ההסכם. תחולת ההסכם עליו אינה מותנית כלל בהסכמתו, אלא בהגדרת ההסכם הקיבוצי החל ובתפקידו ועבודתו של אותו עובד.

צווי הרחבה

צו הרחבה – חוק הסכמים קיבוציים מסמיך את שר העבודה (כיום שר הכלכלה) להרחיב בצו את היקף תחולתה של הוראה בהסכם קיבוצי כללי על כלל המשק. מהות הצו הינה הרחבת הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי על עובדים ומעבידים שאינם צד להסכם בעצמם.

הוראות הסכם קיבוצי שהורחבו – מהוות חלק מחוזה העבודה האישי של העובד (גם אם העובד לא הוחתם על חוזה עבודה בכתב). המבחן לתחולת צו ההרחבה הוא האם המעביד עוסק בתחום לגביו הוצא צו ההרחבה. יודגש: התחום שנבדק הוא תחום העיסוק של המעביד ולא תחום עבודתו של העובד.

זכויות מכוח הסכם קיבוצי יכולות להוסיף על זכויות העובד מכוח חוק, אך לא לגרוע מהן. כך, גם עובד אשר חתום על חוזה עבודה אישי, עשוי להנות, בנוסף, מזכויות הקבועות בהסכם הקיבוצי ככל שאין הוראה מפורשת המסייגת זאת.

בישראל קיים מגוון רחב של הסכמים קיבוציים, הן מיוחדים במפעלים מסויימים והן כלליים בענפי עבודה שונים. כך, לדוגמא, הסכם קיבוצי כללי בענף השמירה והאבטחה, הסכם קיבוצי כללי בענף הניקיון, הסכם קיבוצי בענף המלונאות, הסכם קיבוצי בענף הבנייה והעבודות ההנדסיות, הסכם קיבוצי בענף ההובלה ועוד.

מאחר שקיימים הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה רבים ומגוונים, שאף מתעדכנים ומשתנים מעת לעת, לא תמיד זו מלאכה פשוטה לאתר את ההסכמים והצווים החלים על עסק כלשהו. מעסיקים מחוייבים לבדוק את תחולת הסכמים קיבוציים או צווי הרחבה על המפעל או העסק שלהם. במקרה שמעסיק לא יעמוד בתנאי ההסכם, הוא עלול להיות חשוף לתביעה מצד עובדיו לזכויות כספיות משמעותיות בגין כל שנות עבודתם של העובדים.

גם לעובדים כדאי לבחון תחולת הסכם קיבוצי על מקום עבודתם, אשר במקרים רבים המעסיקים אינם מקפידים לעמוד בהם – כמו למשל בענף המוסכים, ענף המלונאות, ענף ההובלה, ענף רשתות השיווק ועוד.

עורך דין הסכם קיבוצי

משרדנו בעל ניסיון רב בייצוג מעסיקים ועובדים בסכסוכים הנובעים מהסכמים קיבוציים. תביעות בעניין זה מוגשות לבית-הדין לעבודה.

ראו זכייה בתביעה של עובד לזכויות מכוח הסכם קיבוצי  »