מהי הטרדה מינית?

הטרדה מינית יכולה להיעשות הן על ידי גבר והן על ידי אישה, כלפי גבר או אישה, בגירים או קטינים; והחוק מכסה את כל האפשרויות האלה.

על פי החוק למניעת הטרדה מינית, הטרדה מינית היא אחת מכמה צורות התנהגות אסורות. אם את/ה מרגיש/ה שאחת מצורות התנהגות אלו התרחשו – כדאי להוועץ בשירותיו של עורך-דין.

אלה ההתנהגויות שיכולות להיחשב הטרדה מינית

(1)  סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני.

לדוגמה: מעביד המאיים לפטר עובדת אם היא תסרב לקיים אתו יחסי מין.

(2)  מעשה מגונה.

לדוגמה: עובד או ממונה הנוגע בעובדת לשם גירוי מיני או החושף את עצמו בפניה, בלא הסכמתה.

(3) הצעות חוזרות בעלות אופי מיני אף שהאדם שאליו מופנות ההצעות הראה שאינו מעוניין בהן.

ואולם אין צורך להראות אי הסכמה במקרים האלה:

ניצול של יחסי מרות בעבודה.

לדוגמה: מנהל המנצל יחסי מרות כלפי מזכירתו.

ניצול של יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול בקטין, בחסר ישע או במטופל.

לדוגמה: עובד המנצל יחסי מרות או חינוך כלפי חניך; עובד במעון המנצל יחסי תלות של מטופל.

(4) התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, אף שהאדם שאליו מופנות ההתייחסויות הראה שאינו מעוניין בהן.

לדוגמה: התייחסות חוזרת לפן המיני במראהו של אדם, למרות הבהרותיו שהדבר מפריע לו.

ואולם אין צורך להראות אי הסכמה במקרים שסויגו בפסקה (3) לעיל.

(5) התייחסות מבזה או משפילה למינו או לנטייתו המינית של אדם בין אם הוא הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לאו.

(6) פרסום תצלום או סרט המתמקד במיניותו של אדם ובלא הסכמתו לכך

איזו התנהגות אינה מהווה הטרדה מינית?

למרות ניסיון המחוקק להגדיר בצורה מפורטת מהי הטרדה מינית, מטבען של ההגדרות שתמיד יישאר תחום אפור. לדוגמה, קשה להגדיר מראש כל מה שייחשב להתייחסות "מבזה" או "משפילה" ביחס למינו או למיניותו של אדם. עם זאת, האיסור על הטרדה מינית איננו איסור על חיזורים הנעשים ברוח טובה ובהסכמה הדדית, או במקרים בהן נעשה חיזור בין אדם אחד לשני, באופן מכבד.

מהי התנכלות בהקשר לחוק הטרדה מינית?

על פי חוק למניעת הטרדה מינית, וחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התנכלות היא כל אחד מאלה, אם המעשה מתבצע במסגרת יחסי עבודה:

(1)  מעביד או ממונה מטעמו פוגע בעובד או בדורש עבודה – כאשר מקור הפגיעה הוא הטרדה מינית.
ואולם לגבי הטרדה מינית מהסוג של הצעות חוזרות בעלות אופי מיני והתייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, די שמקור הפגיעה יהיה הצעה אחת בלבד או התייחסות אחת בלבד.

למשל, ממונה המונע את קידומה של עובדת עקב סירובה להצעתו החד-פעמית למגע מיני או מעביד המפטר עובדת עקב סירובה להצעתו החד-פעמית למגע מיני.

(2)  מעביד או ממונה מטעמו פוגע בעובד או בדורש עבודה – כאשר מקור  הפגיעה הוא תלונה על התנכלות כאמור בסעיף זה או תביעה משפטית בשל התנכלות כאמור.

(3) מעביד או ממונה מטעמו פוגע בעובד או בדורש עבודה – כאשר מקור הפגיעה הוא סיוע של עובד לעובד אחר בקשר לתלונה או תביעה משפטית על התנכלות כאמור בסעיף זה.

לדוגמה: עובדת מסרה עדות בקשר להתנכלות כלפי עובד אחר; המעביד או הממונה מרעים את תנאי העבודה שלה בשל כך.

אחריות המעביד במקרה של הטרדה מינית

נוסף על איסור החל על המעביד, כעל כל אדם, להטריד ולהתנכל, החוק מטיל עליו אחריות מיוחדת על מעשיהם של עובדיו ושל ממונים מטעמו, במסגרת יחסי עבודה; מעביד צריך לנקוט אמצעים סבירים, כמפורט בתקנון זה, משלושה סוגים:

(1)  מניעת הטרדה מינית והתנכלות (ר' חלק ד');

(2)  טיפול ביעילות בהטרדה מינית או בהתנכלות שידע עליהן (ר' חלק ו').

(3) תיקון הפגיעה עקב הטרדה מינית או התנכלות, או עקב הגשת תלונה או תביעה על אלה (ר' חלק ו').

לפי החוק, מעביד שלא נקט אמצעים כאמור בסעיף זה יהיה אחראי להטרדה מינית או להתנכלות שביצע עובד שלו או ממונה מטעמו במסגרת יחסי העבודה, וניתן לתבוע את המעביד בתביעה אזרחית בשל כך.

אם אדם סבור שהטרידו אותו מינית – מה לעשות?

אם אדם סבור שהטרידו אותו מינית או שהתנכלו לו, פתוחות לפניו שלוש אפשרויות לפי החוק:

(1) טיפול באחריות המעביד: אם ההטרדה או ההתנכלות התבצעה "במסגרת יחסי עבודה", הנפגע יכול להגיש תלונה במקום העבודה.

(2) הליך פלילי: הנפגע יכול להגיש תלונה במשטרה.

(3) הליך אזרחי: הנפגע יכול להגיש, בתוך שלוש שנים, תביעה בבית המשפט (בדרך כלל – בבית הדין האזורי לעבודה) נגד –

– המטריד או המתנכל בעצמו;

– ואם הוא טוען שהמעביד אחראי, גם המעביד.

תביעת פיצוי כספי בגין הטרדה מינית – עורך דין הטרדה מינית בעבודה

על-פי החוק למניעת הטרדה מינית, ניתן להגיש תביעה נגד המטריד – וגם נגד המעביד אם הוא לא נקט בפעולות שהוא חייב כדי לנסות למנוע את ההטרדה המינית – בסכום של 120,000 ₪, וזאת אף בלא הוכחת נזק. אם האדם שהטרידו אותו מינית יוכיח נזקים גדולים מכך, ניתן בהחלט להגיש תביעה גם בסכום גדול יותר.