עובד שמבקש להתפטר מעבודתו, חייב לתת הודעה על כך מראש ובכתב, כלומר הודעה מוקדמת להתפטרות.

מעסיק שמעוניין לפטר עובד, חייב לתת לו הודעה על כך, מראש ובכתב, כלומר לתת הודעה מוקדמת לפיטורים. יש לזכור שלפני הפיטורים על המעסיק חלה חובה נוספת – לערוך לעובד שימוע כדין.

במהלך תקופת ההודעה המוקדמת ממשיך העובד לעבוד כרגיל, וממשיך לקבל את מלוא זכויותיו. עם-זאת, המעביד רשאי לוותר על עבודתו של העובד בתקופה זו, ולשלם לו רק "חלף הודעה מוקדמת", כלומר תשלום בגובה השכר בלבד, ללא זכויות סוציאליות כגון הפרשה לפנסיה ופיצויי פיטורים.

משך ההודעה המוקדמת

יש הבדל באורך ההודעה המוקדמת בין עובד במשכורת (חודשית) לעובד בשכר (שעתי או יומי).

לעובד במשכורת:

במהלך 6 חודשי העבודה הראשונים – יום אחד לכל חודש. כלומר, אחרי 6 חודשי עבודה אורך ההודעה המוקדמת יהיה 6 ימים.

במהלך 6 חודשי העבודה הנוספים – תוספת של 2.5 ימים לכל חודש.

לאחר שנת עבודה ואילך – הודעה מוקדמת של חודש ימים.

לעובד בשכר:

במהלך שנת העבודה הראשונה – יום אחד לכל חודש עבודה.

במהלך שנת העבודה השניה – 14 ימים, בתוספת של יום אחד לכל שני חודשי עבודה של אותה שנה.

במהלך שנת העבודה השלישית – 21 ימים, בתוספת של יום אחד לכל שני חודשי עבודה באותה שנה.

לאחר שנת העבודה השלישית ואילך – של חודש ימים.

קיראו עוד:

▪ נוסח של מכתב פיטורים »

▪ נוסח של מכתב התפטרות »

▪ זכות שימוע לפני פיטורים »

התפטרות ללא הודעה מוקדמת

מעסיק שלא נתן הודעה מוקדמת לעובד לפני פיטוריו, ישלם לעובד פיצוי השווה לשכר הרגיל שהיה צריך לשלם לו בתקופת ההודעה המוקדמת ללא תנאים סוציאליים.

עובד שלא נתן הודעה מוקדמת – המעסיק רשאי לקזז משכרו ואף לתבוע אותו עבור השכר שהיה צריך לקבל בפרק הזמן של ההודעה המוקדמת.* יש לזכור בעניין זה שמעסיקים רבים מאיימים בתביעות נגד עובד שלא נתן הודעה מוקדמת, למשל במקרים בהם העובד התפטר כשהחליט לעבור לעבודה אחרת באופן מיידי. המעסיק רשאי כאמור לקזז מזכויותיו של העובד את השכר שהיה אמור להיות משולם בתקופת ההודעה המוקדמת, אך לעולם לא יותר מכך, גם אם המעסיק טוען לנזקים שנגרמו לו כתוצאה מכך שהעובד "נעלם".

במקרה של מחלה – זכותו של העובד לנצל ימי המחלה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, כרגיל.

נושאים נוספים– מעסיק ועובד אינם רשאים לחזור בהם מהודעה מוקדמת שנתנו – כלומר מכתב פיטורים או מכתב התפטרות, אלא במקרים חריגים (למשל עובד שמתפטר עקב כך שכעס על התנהגות לא תקינה של מעסיקו – "עידנא דריתחא", וחזר בו מהודעת ההתפטרות בסמוך לאחר מכן).

– למעסיק אסור לכפות על העובד לצאת לחופשה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, אלא מטעמים עניינים ומקצועיים בלבד. בכל מקרה, עליו להבטיח שאורך ההודעה המוקדמת לא יפחת מ-14 ימים מלבד היציאה לחופשה.

– במהלך תקופת ההודעה המוקדמת העובד ממשיך לקבל שכר (או חלף הודעה מוקדמת) – ועל-כן אינו זכאי לדמי אבטלה.

– למעסיק אסור לחפוף הודעה מוקדמת במהלך תקופת מחלה או מילואים. על המעסיק להמתין לסיום המחלה ורק אז הוא רשאי למסור הודעה מוקדמת לפיטורים. במקרה של מילואים חל חוק מיוחד שקובע שהמעסיק אף לא יכול לפטר במשך 30 ימים לאחר המילואים – אם הם נמשכו יותר מיומיים (בדומה לתקופת איסור פיטורים לאחר לידה).