בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה, זכאי עובד לגמול מיוחד בעד עבודה בשעות נוספות.

מה הן שעות נ​וספות

בהתאם לחוק, בשבוע עבודה של 6 ימים יום עבודה רגיל לא עולה על 8 שעות, וכן יום עבודה קצר ביום שישי. כאשר מדובר על שבוע עבודה של 5 ימים, אורך יום העבודה לא יעלה על 8.6 שעות (כ-9 שעות כולל הפסקה). המשמעות היא 43 שעות עבודה בשבוע. עבודה בשעות מעבר לנקוב לעיל, הינה עבודה בשעות נוספות.

איך משפיע זמן ההפסקות על חישוב השעות הנוספות

כל עובד זכאי להפסקות במהלך העבודה. ביום עבודה שנמשך יותר מ-6 שעות זכאי העובד להפסקות של 3/4 שעה לפחות, כאשר בתוכן הפסקה רצופה של 1/2 שעה לפחות. בזמן ההפסקה רשאי העובד לצאת ממקום העבודה, אלא אם נוכחותו הכרחית לתהליך העבודה. אם העובד יוצא ממקום העבודה, זמן ההפסקה אינו נחשב זמן עבודה, ולא יילקח בחשבון בתחשיב השעות הנוספות.

קיראו עוד:

▪ האם אי תשלום שעות נוספות יכול להיחשב הרעת תנאי עבודה? »

▪ פסק-דין בו זכו שני עובדים שיוצגו על-ידי משרדנו בסכומים נכבדים עבור עבודה בשעות נוספות »

▪  מה ההבדל בין שעות נוספות לשעות כוננות »

גמול שעות נוספות

גמול השעות הנוספות שזכאי העובד לקבל הינו בשיעור של 25% מהשכר הרגיל בעד 2 השעות הנוספות הראשונות, ו-50% מהשכר הרגיל בעד יתר השעות הנוספות באותו היום. כלומר, אם השכר הרגיל הינו 40 ש"ח לשעה, התשלום בגין שתי השעות הנוספות הראשונות יהיה 50 ש"ח, ובגין יתר השעות הנוספות התשלום יהיה 60 ש"ח לשעה.

גם בעבודה בימי מנוחה (שבת וחג, החל מכניסת השבת או החג) זכאי העובד לגמול של 50% מעבר לשכר הרגיל.

חישוב שעות נוספות לעובד בשכר חודשי

אם השכר הוא חודשי, מחלקים את השכר החודשי ב-186, וכך מקבלים את ערך השעה. בגין כל שעה נוספת יהיה זכאי העובד לתוספת תשלום של 125% (עבור השעתיים הנוספות בכל יום) או 150% (עבור שעות נוספות מעבר לשעתיים).

לדוגמא – שכר של 10,000 ש"ח בחודש. ערך שעה הוא 53.7 ש"ח. אם העובד עבד 12 שעות, הוא זכאי לשעתיים לפי ערך של 125% – כלומר 57 * 2 * 125% = 142.5 ש"ח. ובנוסף הוא זכאי לעוד שעה לפי ערך של 150% – כלומר 57 * 1 * 150% = 85.5 ש"ח. באותו יום יהיה זכאי העובד לתשלום גמול שעות נוספות בסך של 228 ש"ח.

חי​שוב שעות נוספות לעובד בשכר שעתי

עובד בשכר שעתי מקבל עבור כל שעה את אותו שכר. לכן, בשעה נוספת הוא יהיה זכאי לתוספת של 25% או 50%, ובימי מנוחה הוא יהיה זכאי לתוספת של 50% על ערך השעה

שעות נוספות ביום שישי ושבת

ימי מנוחה מגיע לעובד תוספת של 50% לשכר הרגיל. מי שעובד במשרה מלאה זכאי לתשלום של 150% על כל שעת עבודה ביום מנוחה. מי שעובד בשכר לפי שעות, יקבל את תשלום השעה כרגיל ובתוספת של 50%.

יום מנוחה נחשב משעת כניסת השבת או החג ועד שעת יציאת השבת או החג. כלומר, עבודה בימי שישי בבוקר ובמוצאי שבת – אינה מזכה בגמול מיוחד ומדובר בשעות עבודה רגילות.

שעות לילה

עבודת לילה נחשבת לעבודה של שעתיים לפחות בין השעות 22:00 ל-6:00. כלומר יום עבודה שמסתיים בשעה 23:00 בלילה לא נחשב כעבודת לילה. יום עבודה שמתחיל בשעה 4:00 בבוקר נחשב למשמרת לילה.

עבודת לילה כשלעצמה איזה מזכה בתוספת כלשהי, אבל יום העבודה מתקצר ל-7 שעות. החל מהשעה השמינית יש לשלם גמול שעות נוספות.

▪ פסק-דין בו זכתה לקוחה שיוצגה על-ידי משרדנו בשכר עבור עבודה במשמרות כוננות לילה »

שעות נוספות גלובאליות

החוק אוסר על תשלום שכר שכולל בתוכו גם את גמול השעות הנוספות. לכן, עובדים רבים אינם יודעים שאף שהם חתומים על הסכמים שקובעים שהשכר שמשולם להם כולל עבודה בשעות נוספות – החוזה אינו חוקי.

עם-זאת, הסדר מוסכם מראש, לפיו בתלוש השכר יופיע מרכיב קבוע של "גמול שעות נוספות גלובאליות" – הוא הסדר חוקי בכפוף למספר תנאים, ובין היתר:

– העובד יחתום על הסכם שמסדיר את התשלום הגלובאלי;

– הגמול יופיע בתלוש השכר כרכיב נפרד;

– השכר הבסיסי ללא מרכיב השעות הנוספות הגלובאלי חייב להיות בשיעור שכר מינימום לפחות;

– אם העובד יעבוד שעות נוספות מעבר לכמות שמכסה הגמול הגלובאלי – המעביד ישלם לו את ההפרש.

עוד יש לדעת: המעסיק אינו חייב בתשלום זכויות סוציאליות – פנסיה, פיצויי פיטורים וכדומה – על מרכיב השעות הנוספות הגלובאלי

תביעה לגמול שע​ות נוספות

תביעה לגמול שעות נוספות יש להגיש לבית-הדין לעבודה.

עובד שעבד תקופה ארוכה במקום עבודה שאינו משלם שעות נוספות, עשוי להיות זכאי לסכומים משמעותיים ביותר. לדוגמא, עובד שעבד במקום מסויים 5 שנים, ועבד בממוצע 10 שעות ביום משעה 08:00 עד 18:00, במשך 5 ימים בשבוע, זכאי לגמול בגין שעה אחת בכל יום, וכ-1,300 שעות נוספות בגין כל תקופת העבודה.

על המעביד חלה חובה לנהל רישום של שעות העבודה של העובד. כאשר קיים רישום כזה, חשוב לשמור את כל דוחות הנוכחות על-מנת להוכיח את כמות השעות הנוספות במקרה שהמעביד לא משלם עבורן. אם המעביד לא עורך רישום של שעות העבודה, כדאי לערוך רישום יומיומי ביומן, של שעות העבודה, על-מנת להוכיח את כמות השעות הנוספות במקרה של תביעה.

עובדים שאינם זכאים לגמול ​שעות נוספות

על-פי החוק, ישנם עובדים שאינם זכאים לגמול בגין עבודה בשעות נוספות. למשל, שוטרים, עובדי צוות אוויר ומנהלים בכירים. מעבידים רבים מנסים להחיל את החריג לחוק על עובדים רבים, שאינם מנהלים בכירים, אך את הפרשנות לחריג זה קובע בית-הדין לעבודה, ובדרך-כלל באופן מצומצם. לכן, אף אם עובד חותם על הסכם שקובע שהוא אינו זכאי לתשלום עבור שעות נוספות – במקרים רבים הסכמים אלה אינם מקבלים תוקף בבית-הדין לעבודה.

התיישנות שעות נוספות

ניתן להגיש תביעה רק בגין 7 השנים האחרונות בהן לא שולם גמול שעות נוספות, מאחר שעל-פי החוק התקופה שקדמה לכך התיישנה. כלומר, אם תביעה מוגשת בחודש מרץ 2019 ניתן להגיש תביעה בגין חודשי עבודה ממרץ 2012 ואילך, ללא קשר למועד סיום העבודה.