בקשה לפירוק חברה על ידי עובדי החברה

משרדנו מייצג לקוחות בבקשות לפירוק חברה. בקשה לפירוק חברה יש להגיש לבית-המשפט המחוזי. בדרך-כלל, אנו עושים זאת כשאנו מייצגים עובדים שעבדו בחברה שהגיעה לחדלות פרעון – או חברה שחדלה לפעול לחלוטין, או חברה שנמצאת בקשיים כלכלים עד כדי כך שהיא אינה עומדת בתשלום השכר או הזכויות של העובדים.

קראו עוד בנושא מיצוי זכויות עובדים בביטוח לאומי במקרה של פירוק חברה »

 
דוגמא לבקשה לפירוק חברה 
 

בבית
המשפט המחוזי
תל-אביב
– יפו

פר"ק ______

 

 

 

 

בענין:            חוק החברות, התשמ"ט – 1999    (להלן: "החוק")

פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג 1983 (להלן: "הפקודה")

 

 

ובענין:             כונס הנכסים הרשמי

                       מרחוב השלושה 2 ת.ד. 9040, תל-אביב 61090

 

ובענין:             ע.י ארט טרייד גרופ בע"מ (ח"פ 514658285)

                        
מרחוב ארלוזורוב 73 חולון

 

 

 

 

 

 

החברה;               

 

  ובענין:             ארטיום בול 

                           באמצעות ב"כ עו"ד אורי שאבי (מ"ר 34831)

                           ועו"ד יפעת בלייך  ועו"ד אורית רובין

ממרכז עזריאלי, המגדל המשולש, קומה 28

דרך מנחם בגין 132, תל-אביב 67011

                        טל' 03-6961402; פקס' 03-6961527

 

 

 

 

 

 המבקש;

 
     

בקשת פירוק

בית המשפט הנכבד מתבקש בזה ליתן צו לפירוק החברה, לנוכח הנימוקים להלן:

פרטי החברה

תאריך רישומה במשרד רשם החברות: 18/8/2011

מען משרדה הרשום: ארלוזורוב 73 חולון

הונה הרשום: 100,000 ₪

המטרות העיקריות שלשמן נוסדה:
לעסוק בכל עיסוק חוקי

העתק תדפיס דו"ח רשם החברות של החברה – מצ"ב כנספח 1

פרטי המבקש

1.      המבקש היה עובד החברה מיום 1/1/2012 ועד לפיטוריו ביום 31/12/2018, עקב קשיים
כלכליים אליהם נקלעה החברה.

תצהיר המבקש – מצ"ב כנספח 2

ואלה נימוקי הבקשה

העובדות

2.      עניינה של בקשת פירוק זו בחברה, אשר נקלעה לקשיים כלכליים, הפסיקה את פעילותה
ונותרה חייבת כספים רבים לנושים ובהם עובדי החברה.

3.      המבקש עבד עבור החברה מיום 1/1/2012 ועד ליום 31/12/2018, דהיינו במשך 7 שנים.

4.      ביום 1/12/2018 נמסר למבקש ולעובדי החברה מכתב פיטורים, במסגרתו הודיעה החברה
כי היא מצויה בקשיים כלכליים.

מכתב הפיטורים שנמסר למבקש – מצ"ב כנספח 3

5.      יצויין, כי בעלת המניות היחידה של החברה היא חברת דש – עי השקעות ויזמות (ח"פ 514511211), אשר גם היא פעלה מאותם משרדים מהם פעלה החברה ואף היא נקלעה לקשיים כלכליים, הפסיקה את פעילותה ופיטרה את עובדיה. בקשת פירוק לבעלת המניות, מוגשת במקביל לבקשה זו, לבית המשפט המוסמך בהתאם למענה הרשום.

6.      נוכח הקשיים הכספיים, אליהם נקלעה החברה, במשך החודשים נובמבר-דצמבר לא שילמה החברה את שכרו החודשי של המבקש ואף לא מסרה לו תלוש שכר בגין חודש דצמבר.

7.      חרף פיטוריו, למבקש לא שולמו פיצויי פיטורים ואף לא נערך לו גמר חשבון לפדיון זכויות סוציאליות.

8.      נוסף, הגדילה החברה לעשות, כאשר ניכתה משכרו של המבקש את דמי התגמולים לפנסיה, אולם לא העבירה אותם לייעודם. עניין זה חמור במיוחד ועולה כדי עבירה פלילית, אשר בהתאם לפסיקת בתי הדין לעבודה, אף מצדיקה סעד של הרמת מסך וחיוב בעלי המניות של החברה בחובות החברה.

9.      ביום 31.01.2019 שלח המבקש מכתבי דרישה והתראה לפני פירוק לחברה ולבעלי המניות הרשומים שלה, אולם בעלי המניות התחמקו מלקבל את המכתב ולא נותר למבקש אלא לפנות בסעד לבית משפט נכבד זה.

העתק מכתב ההתראה ואישור של חברת "דואר ישראל" – מצ"ב, כמכלול, כנספח 4


עילת הפירוק

10.   מהאמור לעיל עולה בבירור, כי יש לפרק את החברה מחמת היותה חדלת-פרעון (עילת   פירוק לפי סעיף 257(4) לפקודה), ואף כי מן הצדק והיושר ראוי להורות על פירוקה (עילת פירוק לפי סעיף 257(5) לפקודה).

11.   החברה מוחזקת כחדלת-פירעון הן מפאת סירובה לקיים חובה כלפי המבקש והן מפאת הפסקת פעילותה של החברה ו/או העברת הפעילות לחברה אחרת (סעיפים 258(1) ו-258(3) לפקודה).


סוף דבר

12.   אשר-על-כן, מתבקש בית המשפט הנכבד להיעתר לבקשה, ולהורות על פירוקה של החברה.

13.  לבית המשפט הנכבד נתונה הסמכות העניינית והמקומית, נוכח מהות הבקשה ונוכח מקום
משרדה הרשום של החברה.

                                                                       אורי שאבי, עו"ד
                                                                      בא-כוח המבקש