איסור פיטורים של עובדת בהריון

עובדת בהריון, או בטיפולי פוריות, אשר עובדת במקום עבודה יותר מחצי שנה – אסור לפטר אותה, אלא באישור של הממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה (משרד התמ"ת או הכלכלה לשעבר). כלומר, יש צורך לקבל היתר פיטורים בהריון ממשרד העבודה.

חוק עבודת נשים אוסר על פיטורים של עובדת בתקופות שונות, בזמן הריון, שמירת הריון, חופשת לידה וגם לאחר החזרה מחופשת הלידה. מעסיק המבקש לפטר עובדת באחת מהתקופות המוגנות, חייב לקבל היתר לפיטורים מהממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה. אין זה משנה מה סיבת הפיטורים – מוצדקת ככל שתהיה. בתקופה מוגנת יש חובה לפנות למשרד העבודה בבקשה ולקבל היתר, לפני שמתאפשר הליך של פיטורים בפועל.

האיסור לפטר רלוונטי לא רק לנשים, אלא גם לגברים שיוצאים לחופשת לידה, או עוברים טיפולי פוריות, בנסיבות שקבועות בחוק.

יש לזכור שמלבד ההיתר הנדרש, כפי שיפורט להלן, יש לעמוד בכל הכללים והחוקים האחרים – הליך שימוע תקין, הודעה מוקדמת, וככל שניתן היתר לפיטורים תשלום פיצויי פיטורים כחוק.

מתי צריך לקבל היתר פיטורים בהריון או בטיפולי פוריות

– עובדת בהריון שעבדה אצל המעסיק או באותו מקום עבודה 6 חודשים לפחות.

– עובדת או עובד בתקופה של 60 ימים – לאחר תום חופשת הלידה או תום החופשה ללא תשלום שלאחר חופשת הלידה.

– עובדת שנעדרה מעבודתה בשל מצב רפואי הקשור בלידה, בתקופה של 60 ימים לאחר תום ההיעדרות.

– עובדת מניקה בתקופת היעדרות ללא תשלום מתום חופשת הלידה ועד 6 חודשים מיום הלידה, אם נאסרה העסקתה כל עוד היא מניקה בגלל אופי מקום העבודה, ו-60 ימים לאחר סיום ההיעדרות האמורה.

– עובדת או עובד העוברים טיפולי פוריות, לקראת ילדם הראשון או השני מאותו בן זוג, בזמן היעדרם ובתקופה של 150 ימים לאחר תום ההיעדרות, אך כל עוד לא עברו שנתיים מיום תחילת ההיעדרות באותו מקום עבודה.

– עובדת או עובד, במהלך תקופה שמתחילת טיפולי הפוריות, ללא היעדרות, ועד 150 ימים לאחר מועד תחילת טיפולי הפוריות, לפי המאוחר, ובלבד שעבדו אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה לפחות 6 חודשים. הגנה זו תחול אם הודיעו על הטיפולים למעביד עד 3 ימים ממועד הודעת הפיטורים או הודעה מוקדמת לפיטורים (לפי המוקדם) והביאו אישור רפואי עד 14 ימים ממועד ההודעה.

– עובדת השוהה במקלט לנשים מוכות, במהלך תקופת ההיעדרות ובתקופה של 90 ימים לאחר סיום ההיעדרות, אם עבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה לפחות 6 חודשים ואם נעדרה מהעבודה תקופה שאינה עולה על 6 חודשים מתוך 12 חודשים מתחילת השהייה במקלט.

קיראו עוד:

המקרים שבהם אסור לפטר עובדים לפי חוק עבודת נשים

– עובדת או עובד במהלך חופשת הלידה.

– עובדת שנעדרת מהעבודה בשל מצב רפואי הקשור בלידה, באישור רופא, במהלך תקופה מקסימלית של עד 6 חודשים לאחר תום חופשת הלידה.

במקרים אלה אין סמכות לממונה להתיר את הפיטורים.

ההליך לקבלת היתר פיטורים בהריון

יש לפנות אל הממונה על חוק עבודת נשים במשרד הכלכלה.מעסיק המבקש לפטר עובדת או עובד באחד המקרים המפורטים לעיל, צריך להגיש בקשה לממונה על חוק עבודת נשים באמצעות טופס הבקשה, ובהתאם ל"נוהל הגשת בקשות לקבלת היתר לפיטורים/לפגיעה בהיקף משרה/לפגיעה בהכנסה מכח חוק עבודת נשים" באתר משרד הכלכלה.

לטופס הבקשה יש לצרף:

מסמך המנמק את הבקשה עם הסבר לסיבת הפיטורים. לבקשה יש לצרף אסמכתאות רלוונטיות.

הבקשה תימסר לעובדת לפני הגשת הבקשה. על המעסיק להמציא אישור חתום על-ידי העובדת המעיד כי קיבלה את בקשתו. אם העובדת סירבה לקבל את הבקשה, על המעסיק להמציא אישור על שליחת המסמכים בדואר רשום.

העובדת תידרש להגיב בכתב לטענות המעסיק.

המעסיק רשאי להגיב בכתב לתגובת העובדת.

לאחר פתיחת התיק, ייקבע מועד לשמיעת גרסאות הצדדים באגף ההסדרה במשרד הכלכלה.

הצדדים רשאים להיות מלווים על ידי עו"ד או נציג ארגון עובדים או מעסיקים.

תשובה סופית לבקשת ההיתר, הכוללת את כל המסמכים והאסמכתאות הנדרשות, תינתן ככל האפשר בתוך 30 ימי עבודה.

ערעור על החלטה של הממונה

צד שאינו מסכים עם החלטת הממונה על חוק עבודת נשים רשאי לערער על ההחלטה לבית הדין האזורי לעבודה בתוך 45 ימים מיום שהגיעה החלטת הממונה לידיעתו.

יש לזכור שבית-הדין לעבודה מתערב בהחלטות הממונה במסגרת של ערעור רק במקרים חריגים, בהם נפל פגם מהותי בהחלטה.

היתר רטרואקטיבי לפיטורי עובדת בהריון

בדרך כלל לא יינתן היתר רטרואקטיבי, אלא רק החל מיום מתן ההחלטה בבקשה. כלומר, המעסיק חייב להמשיך ולהעסיק את העובדת, ולשלם לה את שכרה, עד קבלת ההחלטה בבקשה.

האפשרות לתת היתר רטרואקטיבי נתונה לשיקול דעת הממונה על חוק עבודת נשים, במקרים כמו: פשיטת רגל של המעסיק, סגירת העסק או נסיבות חמורות כמו גניבה שביצעה העובדת.

ליווי של עורך דין לדיני עבודה בהליך הבקשה לפיטורים

גם מעסיק וגם עובדת שמועמדת לפיטורים רשאים להיות מלווים על ידי עורך-דין בהליך הבקשה לממונה על חוק עבודת נשים במשרד הכלכלה.

לעורך דין מספר תפקידים חשובים בהליך:

1. הגשת הבקשה באופן תקין, מהיר ומשכנע

2. הדרכת המעסיק – או העובדת – לפני מועד גביית הגרסא, ומתן דגשים

3. קיימת אפשרות לניהול משא ומתן בין הצדדים. למשל, הסכמת העובדת לפיטורים, אך תוך פיצוי כספי שמפצה אותה על חלק מהתקופה. הגעה להסדר תוך כדי ההליך חוסכת מהצדדים את סיכון רב. מהצד האחד היא חוסכת מהעובדת אפשרות לפיטורים שיותירו אותה ללא פרנסה בכל תקופת ההריון, ומהצד השני חוסכת מהמעסיק את הסיכון שבהמשך העסקת עובדת שהוא מאוד לא מעוניין להמשיך ולהעסיק אותה.

יש לדעת שאף אם המעסיק בטוח לחלוטין שהוא מבקשת לפטר את העובדת מטעמים כשרים ומקצועיים – אין בטחון בקבלת היתר, ובקשתו עלולה להדחות. לכן הסכם פשרה כספי, עשוי להיות פתרון מתאים, בחלק מהמקרים.

לקריאה נוספת:

▪ בדיקת תקינות תלושים ודוחות נוכחות »