להלן דוגמא לכתב תביעה בנושא אי תשלום שעות נוספות וזכויות נוספות.

כדי לדעת מה הן שעות נוספות הכנס למאמר בנושא שעות נוספות »

מה עושים אם המעסיק לא משלם שעות נוספות

ראשית – כדאי להתייעץ עם עורך-דין לענייני עבודה.

שנית – כדאי לשמור את דוחות הנוכחות כדי שניתן יהיה להוכיח את שעות העבודה. אם המעסיק לא מנהל דוחות נוכחות – כדאי לרשום את שעות העבודה במדוייק בכל יום – כניסה ויציאה.

שלישית – כדאי לשוחח עם המעביד לפחות פעם אחת בנושא ולהקליט את השיחה. יש לשוחח עם המעסיק על כך שמבוצעות שעות עבודה שהוא לא משלם בגינן. יתכן מאוד שהמעסיק יידחה את הטענות ויימנע מתשלום, אך עצם השיחה והסירוב חשובים על מנת להוכיח את הזכות בעתיד, במסגרת של תביעה בבית-הדין לעבודה.

כתב תביעה בנושא שעות נוספות:

בבית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב

בעניין:

התובע: ל. א. ח. (ת"ז ………..)

באמצעות עו"ד אורי שאבי

                        ממרכז עזריאלי, המגדל המשולש, קומה 28

                        דרך מנחם בגין 132, תל-אביב 67011

                        טל' 6961402; פקס' 6096269

           -נגד –

הנתבעת:           א. ב. בע"מ

מהות התביעה: אי תשלום שעות נוספות וזכויות סוציאליות

סכום התביעה:  110,003 ₪, בתוספת פיצויי הלנת שכר ופיצויי הלנת פיצויי-פיטורים

כתב-תביעה

רקע כללי

 1. התובע עבד אצל הנתבעת (להלן, גם: "החברה"), ברציפות, החל מיום 12/7/2005 ועד שפוטר, ביום 23/10/2008. התובע עבד במתחם של תחנת דלק וחנות "YELLOW".

במצורף, מכתב הפיטורים של התובע – מסומן "א"

זכות לקבלת מניות הנתבעת

 1. ביום 13/11/2006 הוענקה לתובע הזכות לקבל מניות של החברה, בסכום של 5,565 ₪. מניות אלה מוחזקות על-ידי נאמן, בהתאם למכתב ההענקה. הזכות לקבלת המניות מידי הנאמן אמורה היתה להתגבש ביום 12/11/2008, בחלוף שנתיים. כאמור, התובע פוטר בסמוך לפני מועד זה, ביום 23/10/2008 (כשלושה שבועות, בלבד, לפני מועד הבשלת הזכות לקבלת המניות), בחוסר תום-לב, תוך שהנתבעת מתחמקת מחובתה להענקת המניות.

במצורף, מכתב הענקת המניות – מסומן "ב"

 1. התובע יטען, כי מועד פיטוריו היה קשור למועד כניסת מועד ההענקה לתוקף. התובע היה עובד מסור בכל התקופה, והתכוון להמשיך לעבוד אצל הנתבעת. ביטול זכותו לקבלת המניות, 20 ימים לפני מועד גיבוש זכותו לקבל את המניות מהנאמן, נעשתה בחוסר תם-לב, תוך כוונה ברורה לנשלו מזכות זו.
 2. התובע עותר, איפוא, לקבלת מלוא מניות החברה שמוחזקות עבורו אצל הנאמן.

שעות נוספות

 1. התובע עבד, כמעט מדי חודש, שעות עבודה רבות, בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951. כך, למשל, בחודש אפריל 2008 עבד התובע 291 שעות!
 2. התובע לא קיבל, מעולם, אף לא שקל אחד בגין גמול עבודה בשעות נוספות
 3. בהסכם העבודה, בסעיף 6.4, נאמר כי התובע אינו זכאי לגמול עבודה בשעות נוספות "עקב תפקידו המיוחד". סעיף זה הינו בניגוד לדין.

במצורף, ההסכם שנחתם בין הנתבעת לבין התובע, ביום 5/7/2005 – מסומן "ג"

 1. משרתו של התובע לא היתה בגדר "משרת אמון", על-פי תנאי הדין, והוא לא היה ב"תפקיד הנהלה", כדרישת הדין.

לענין הגדרת "תפקיד הנהלה" נאמר בדב"ע מט/7-2 רבות נ' הורמון שירותי אחזקה (אילת) בע"מ, פד"ע כא' 117 בעמ' 120:

"למונח "מנהל" סממנים: בעל סמכויות לארגן פעולות המפעל, כולל מתן הוראות לעובדים אחרים ופיקוח על עבודתם; תפקיד שבו חופש פעולה ועצמאות; מעמד בכיר במבנה החברה; שכר של מנהל ולא של עובד, במילים אחרות, מנהל הוא מי שקובע את מדיניות הנהלת המפעל, מיישם את החלטות ההנהלה ומביאן לכלל ביצוע, וכן מי שיש לו שיקול דעת עצמי בביצוע מדיניות ההנהלה ובהתאמתה למציאות המשתנה. מובן, שהגדרת "תפקיד ניהול" תלויה בתפקיד שהעובד מבצע בפועל, בסמכויות שלו בפועל וביחסיו להנהלת המפעל, ולא בתוארו הרשמי או התקני. "תפקיד ניהול" אינו כולל תפקיד של עובד המבצע את מדיניות הנהלת המפעל על ידי החלטות ופעולות הבאות במסגרתה אותה מדיניות, אם אלה אינן מחייבות שיקול דעת עצמאי ואינן מחוץ למסגרת המדיניות הקבועה. יש הבדל בין עבודה אחראית וקשה לבין עבודת ניהול…".

בנוסף, התובע התבקש להשתמש בכרטיס נוכחות, מדי יום. לעניין זה, נקבע בפסיקה, כי ככל שהעובד מתבקש להחתים שעון נוכחות או לדווח על שעות עבודתו, וכן לתת משמרות מראש – כך ייטו שלא להחיל עליו את החריג לחוק שעות עבודה ומנוחה, ויקבעו כי לא מדובר בתפקיד של אמון אישי או בתפקיד שאינו מאפשר פיקוח [ראה: עב (י-ם) 2720/06 נהרי רם נ' גבאי יעיש, ניתן ביום 30.7.2008].

שכרו של התובע לא היה גבוה, בכל קנה-מידה. שכרו, למעשה, היה נמוך מהשכר הממוצע במשק (7,000 ₪, ברוטו), ובתוספת עמלות בגין הגעה ליעדי מכירה, שכרו הגיע לכ-10,000 ₪ (ברוטו). שיעור גבוה המשולם לעובד משמש אחד המבחנים החשובים שיש להתחשב בהם לגבי תחולת החריגים לחוק שעות עבודה ומנוחה [ראה: בג"צ 327/63 מזרחי נ' שר העבודה פ"ד יח(1) 434].

מכל-פנים, חובת ההוכחה להחלת החריג להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה בעניינו של התובע – מוטלת על הנתבעת.

 1. בידיו של התובע דו"חות נוכחות בגין התקופה מחודש ינואר 2007 ועד חודש ספטמבר 2008. במסגרת תביעה זו, עותר התובע למסירת דו"חות הנוכחות בגין השנים 2005 ו-2006, ושומר לעצמו את הזכות לבקש לתקן את כתב-התביעה, לאחר שמסמכים אלה יימסרו לו.
 2. בגין התקופה שמחודש ינואר 2007 ועד חודש ספטמבר 2008, זכאי התובע לגמול שעות נוספות בסך של 42,823 ₪. ממוצע גמול שעות נוספות עומד על סך של 2,000 ₪ בחודש. לפיכך, בנוסף, בגין התקופה שמיום 12/7/2005 ועד ליום 31/12/2006, ובגין חודש אוקטובר 2008, זכאי התובע לגמול שעות נוספות, בסך של 36,000 ₪.

במצורף, תדפיסי דו"חות הנוכחות ותחשיב גמול שעות נוספות – מסומנים, כמכלול, "ד"

דמי הבראה

 1. שכרו של התובע שולם כשכר גלובאלי, בניגוד לדין, וכלל, לכאורה, דמי-הבראה (ראה סעיף 10.2 להסכם).
 2. התובע עותר, איפוא, לתשלום דמי-הבראה בגין 3.28 שנות עבודה, בסך של 18.68 ימים X 331 ₪ = 6,183 ₪.

הפרש פיצויי-פיטורים עבור רכיב עמלות

 1. התובע קיבל, מדי חודש, עמלות בגין הגעה ליעדי מכירה. ממוצע העמלות ב-12 החודשים האחרונים עמד על סך של 3,301 ₪. רכיב זה לא נכלל במסגרת חישוב פיצויי הפיטורים שקיבל התובע. התובע זכאי, איפוא, להפרש פיצויי פיטורים בסך של 3,031 ₪ X 3.28 שנים = 9,941 ₪.

במצורף, 13 תלושי-שכר אחרונים – מסומנים, כמכלול, "ה"

קנסות וקיזוזים בניגוד לדין

 1. הנתבעת עשתה עם שכרו הצנוע של התובע ככל העולה על רוחה. בין-היתר, התובע נקנס בסכומים שונים ומשונים ומדי פעם הופחתו משכרו "מקדמות אישיות", "מענק" ועוד.
 1. בגין רכיב "מענק", ששולם או קוזז משכרו של התובע, כמעט מדי חודש, בלא כל סיבה נראית לעין, קוזז משכרו של התובע סך כולל של 3,545 ₪.

במצורף, תחשיב קיזוזי "מענק" – מסומן "ו"

פדיון חופשה

 1. עם סיום עבודתו, בחודש אוקטובר 2008, קיבל התובע פדיון ימי חופשה, בגין 13.33 ימי חופשה שנתית. רכיב העמלות, כמפורט בסעיף 7 לעיל, לא נלקח בחשבון במסגרת תשלום זה. התובע זכאי להפרש תשלום בגין פדיון חופשה שנתית. לאחר הכללת רכיב העמלות, שווי יום חופשה של התובע אינו 302.77 ₪ (כמופיע בתלושי השכר), אלא 468 ₪, וההפרש הינו         165.23 ₪ ליום.
 2. לפיכך, זכאי התובע להפרש פדיון חופשה בתלוש חודש אוקטובר 2008, בסך של 13.33 ימים X 165.23 = 2,202 ₪.
 3. בנוסף, בתלוש חודש אוגוסט 2008 הופחתו לתובע 8 ימים מצבירת ימי החופשה השנתית. באותו חודש התובע לא יצא לחופשה, כלל.
 1. לפיכך, התובע זכאי לפדיון ימי חופשה בסך של 468 ₪ X 8 = 3,744 ₪, בגין ימי החופשה שהופחתו בחודש אוגוסט 2008.

סיכום הסכומים הנתבעים ויתר הסעדים

א.      זכות לקבלת מניות בשווי של 5,565 ₪;

ב.      שעות נוספות – 78,823 ₪, בתוספת פיצויי הלנת שכר;

ג.        דמי הבראה – 6,183 ₪;

ד.      הפרש פיצויי-פיטורים – 9,941 ₪, בתוספת פיצויי הלנת פיצויים;

ה.      החזר קנסות וקיזוזים מהשכר – 3,545 ₪, בתוספת פיצויי הלנת שכר;

ו.        פדיון חופשה – 5,946 ₪, בתוספת פיצויי הלנת שכר;

סך-הכל: 110,003 ₪

סוף-דבר

לנוכח כל האמור והמפורט לעיל, מתבקש בית-הדין הנכבד לזמן את הנתבעת לדין, ולחייבה לשלם לתובע את מלוא סכום התביעה, בתוספת פיצויי הלנת שכר או רבית והפרשי הצמדה כדין, לפי העניין, החל מיום הגשת התביעה, ועד מועד התשלום, בפועל; וכן לחייבה בתשלום הוצאותיו של התובע ושכר-טרחת עורך-דין.

________________

אורי שאבי, עו"ד

בא-כוח התובע